Protokół Nr  48 /10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 22 września 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja  nt. działalności Straży Miejskiej w Lublińcu.    

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.

6.      Analiza z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2010 r. wypracowanie  
  wniosków budżetowych do projektu budżetu miasta Lublińca na 2011 r.

           7.    Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 4 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 4 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za”  

      Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali informację nt. działania Straży Miejskiej. Przywitał komendanta Straży Miejskiej Marka Suszę i poprosił o omówienie tematu.

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: podniósł, że stan strażników się nie zmienił i wynosi 6 strażników i 1 pracownik administracyjno - biurowy. Straży bardzo ułatwił pracę na terenie miasta wprowadzony monitoring, który umożliwia monitorowanie terenów miasta bez wychodzenia z komendy straży przez dyżurnego strażnika. Zmieniła się kompetencja organu nadzoru nad strażą którym obecnie jest wojewoda. Pojawiły się powrotnie patrole nocne w piątki i soboty, w tym prowadzone wspólnie z policją. Ponadto komendant stwierdził, że jest rozważana możliwość kupna nowego radiowozu  dla Straży Miejskiej gdyż stare radiowozy są już wysłużone. Radiowóz ma być funkcjonalny i wielozadaniowy.

Radny Zygmunt Anczok: poruszył sprawę organizowania wyścigów motorów na terenie Steblowa koło hali z gokardami. Ponadto stwierdził, że hala z gokardami jest otwarta do późnych godzin nocnych. Dodał, że w hali gokardów otwarte są cały czas bramy wjazdowe a dobiegający z niej hałas do późnych godzin nocnych burzy ciszę nocną mieszkańcom.

Radny Ryszard Kozok: zapytał o realizację programu policji „Razem bezpieczniej”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że do ukrócenia tak niebezpiecznych wyścigów motorów i samochodów na Steblowie potrzebna jest wola stron, w szczególności wzmożone patrole Policji i Straży Miejskiej i stosowanie wymiernych sankcji.

Radny Wieńczysław Surma: stwierdził, że obecnie jest powołany nowy komendant Policji w Lublińcu. W przyszłości warto zaprosić komendanta na posiedzenie naszej komisji. Radny zapytał jak sprawdza się monitoring?

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: stwierdził, że monitoring bardzo pomaga w ustaleniu sprawców czynów zabronionych oraz pełni również funkcje odstraszające.

Przewodniczący Komisji: zapytał, o dziwny zakaz fotografowania gwiazd na imprezach publicznych?

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: stwierdził, że taki zakaz może zostać np. zawarty w regulaminie imprezy.

Radny Wieńczysław Surma: stwierdził, że rok szkolny się zaczął a z nim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Plaga w szkołach stają się narkotyki, a w szczególności dopalacze.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że w ostatnim czasie można zauważyć wzmożone patrole straży i policji.

Przewodniczący Komisji: ponownie podniósł, sprawę  zakazu zatrzymywania na ul. Szymały po prawej stronie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Radny Ryszard Kozok: podniósł, sprawę wprowadzenia ograniczenia do 5 ton na ul. Sokoła.

Przewodniczący Komisji: na prośbę mieszkańca pana Edmunda Knopika podniósł, sprawę dzikich wysypisk na terenie miasta w szczególności na ternach zielonych, łęgowych i korycie rzeki Lublinicy oraz potoku Steblowskiego.

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: stwierdził, że podejmuje się wszechstronne działanie w celu zwalczania procederu tworzenia dzikich wysypisk na terenie miasta, ale w większości przypadków pustelnie sprawy jest niemożliwe w szczególności przy braku świadków i ujęcia sprawcy na gorącym uczynku.

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że za marketem Kaufland wywożony jest gruz na łąki, pomimo tablicy zakazującej. Mieszkaniec ma dowody kto to robi.    

Przewodniczący Komisji: poprosił aby mieszkaniec przedstawił dowody Straży Miejskiej.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Podziękował komendantowi Straży Miejskiej Markowi Susze oraz zebranym za przedstawienie informacji  nt. działalności Straży Miejskiej.

 

Ad. 5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem posiedzenia jest zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. Na posiedzenie nie przedstawiono projektów uchwał w związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu obrad.

      Ad 6.

      Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym tematem do omówienia na komisji jest analiza z 
      wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2010 r. oraz wypracowanie wniosków
      budżetowych do projektu budżetu miasta Lublińca na 2011 r.

Przewodniczący Komisji : stwierdził, że radni otrzymali druk sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2010 r.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy mają pytania do sprawozdania .Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził , że sprawozdanie zostało przyjęte.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejną sprawą jest wypracowanie wniosków komisji do projektu budżetu na 2011 r. Radni wypracowali następujące wnioski:

  1. Drogi:

-  modernizacja ul. Opolskiej za przejazdem (wykonanie krawężnika i prawidłowego odwodnienia, obecna nawierzchnia winna być wykorzystana jako podbudowa do nowej nawierzchni),

-  wykonanie nawierzchni ul. Kochanowskiego, ul. Wiejskiej, Ks. Szramka,

-  modernizacja chodnika przy ul. P. Stalmacha (lewa strona od centrum do ulicy Piaskowej),

-  utwardzenie nawierzchni ulic: Brzozowej, Topolowej i Chłopskiej,

-  wykonanie nawierzchni ul. Rusałki, ul. Krótkiej, ul. Gruntowej,

-  wykonanie nawierzchni drogi prowadzącej od ul. Cyrana do Cmentarza Komunalnego,

-  budowa chodnika – ul. Majdanek,

-  modernizacja nawierzchni ul. Karola Miarki,

-  wykonanie chodnika w ul. Ks. P. Misia,

-  wykonanie projektu i nawierzchni sięgacza ul. Hajdy Wawrzyńca,

-  wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Sokoła ul. Stawowej do Gimnazjum nr 2,

  1. Oświetlenie:

-  dobudowa oświetlenia w ul. Zagłówek, ul. Witosa, ul. Zaciszna, ul. Żeromskiego, ul. Ptaka, ul. Kochanowskiego, ul. Ks. Szramka, sięgacz do ul. Parcelacyjnej, ul. Północna, ul. Gołębia i ul. Gwarka,

-  wykonanie oświetlenia sięgacza bocznych ulic Armii Krajowej, Jaskółczej,

Budowa oświetlenia drogi prowadzącej od ulicy Cyrana w kierunku Cmentarza Komunalnego,

-  dobudowa brakującego oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej (dot. budynków nr 20, 22,30). 

Brakujące oświetlenie na terenie miasta uzupełnić przyjmując za priorytet te inwestycje, które przy stosunkowo niewielkich nakładach obsługują jak największą liczbę mieszkańców.

  1. Pozostałe:

-  wymiana azbestowych rur wodociągowych w ulicy Uchodźców,

-  budowa biblioteki – skrzyżowanie ul. Św. Anny i Wyszyńskiego,

-  budowa hali sportowej i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3,

-  budowa kompleksu sportowego z krytą pływalnią,

-  zakup nowego radiowozu dla Straży Miejskiej w Lublińcu,

-  termomodernizacja, wymiana okien i  instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 2 ,

-  zapewnienie środków na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w  miejskich przedszkolach i żłobku,

-  wykonanie chodnika w ul. Ks. P. Misia,

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy mają jeszcze do złożenia inne wnioski do projektu  budżetu. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wnioski do projektu budżetu zostały przyjęte.

Ad. 7

Radny Zygmunt Anczok: podniósł sprawę konieczności naprawy nawierzchni dróg wykonanych w technologii recyklingu  na terenie Lublińca, które mają ubytków i dziur.

 

Przewodniczący Komisji: podniósł sprawę wykonania na pisemną prośbę  mieszkańców progów zwalniających na ul. Piaskowej.

 

Przewodniczący Komisji: podniósł sprawę naruszania ciszy nocnej przez działalność ogródków piwnych po  godz. 22.00.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na posiedzenie przybył mieszkaniec pan Edmund Knopik który prosił o zabranie głosu.

 

Pan Edmund Knopik: zapytał, co radni robią w jego sprawie?

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że w sprawie została wydana uchwała przekazująca postępowanie do Urzędu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Pan Edmund Knopik: podniósł, że w sprawie nie toczy się postępowanie administracyjne co powinni zweryfikować radni.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że prowadzenie postępowania administracyjnego należy do Burmistrza.

 

Pan Edmund Knopik: podniósł, zapytał o sprawę niszczenia drzew na terenie Lublińca którą wcześniej zgłaszał.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że spraw została przekazana do Urzędu a następnie do Policji  w celu prowadzenia właściwego postępowania i ukarania osób winnych.

 

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że w sprawie uszkodzonych drzew nie jest o niczym informowany, a uważa że jako zgłaszający powinien być.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że w sprawie pokrzywdzonym jest gmina i ona jest tylko informowana. Mieszkaniec zawsze może uzyskać stosowne informacje w sprawie kontaktując się z właściwym wydziałem Urzędu.

 

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na posiedzenie komisji przybyła mieszkanka Lublińca pani Zofia Patyna której następnie oddał głos.

 

Pani Zofia Patyna: podniosła, sprawę podjęcia próby odebrania wnuka przez nieuprawnioną osobę postronną z przedszkola miejskiego nr 8. Dodała, że o próbie powiadomiła dyrekcję przedszkola i przedszkolankę. Stwierdziłam, że należy poprawić zabezpieczenia w przedszkolach po wystąpieniu  takiego przypadku. Może warto rozważyć monitoring przedszkoli.

 

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że problem polepszenia zabezpieczenia przedszkoli był poruszany na poprzedniej sesji Rady.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że poruszy przedstawioną sprawę na sesji oraz prosi mieszkankę o złożenie stosownej informacji na piśmie o zaistniałej sytuacji.

 

 

Radny Ryszard Kozok: podniósł sprawę   wykonania miejsc parkingowych z pasa zieleni przy ul. Sądowej oraz dojazdu do przedszkola i Szkoły nr 1.       

 

Przewodniczący Komisji: podniósł sprawę konieczności niezwłocznego wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi DK 11 z ul. Żeromskiego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu.   

 

Przewodniczący Komisji: podniósł, że należy wypracować szczegółowe procedury zabezpieczenia dzieci w przedszkolach w efekcie złożonego pisma z dnia 22.09.2010r. Pani Zofii Patyny.

 

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

 

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy „za”.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wniosek zostały przyjęty.

           Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                       Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 48 /10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 22 września 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:20.10.2010 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:38