UCHWAŁA NR 293/XXI/04

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 27 MAJA 2004 ROKU

 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.

 

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.:

1. w ramach zadań własnych z tytułu:

- zwiększenia o kwotę 1.883.800,-zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ( rozdz.

70005) tj. do faktycznego wykonania za okres od I do IV 2004r., z przeznaczeniem na

realizację poniższych wydatków:

a) rozdz. 60016– drogi publiczne gminne( bieżące utrzymanie dróg ) 105.000,-zł

b) rozdz. 70095 – pozostała działalność ( rozliczenie kosztów utrzymania

zasobów komunalnych na podstawie umowy podpisanej z ASA

Lubliniec) 431.300,-zł

c) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie ( wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń ) 37.100,-zł

d) rozdz. 75023 – urzędy gmin ( wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 183.300,-zł, remont kominów budynku urzędu i remont

łazienki 24.775,-zł, zakup programu komputerowego do

kosztorysowania 4.500,-zł ) 212.575,-zł

e) rozdz. 80110 – gimnazja ( wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 70.000,-zł, odpisy na ZFŚS 2.225,-zł ) 72.225,-zł

f) rozdz. 80104 – przedszkola ( zakup usług remontowych ) 21.000,-zł

g) rozdz. 85305 – żłobki ( zakup usług pozostałych zgodnie

z zaleceniami Sanepidu ) 4.600,-zł

h) rozdz. 90095 – przygotowanie dokumentacji przyszłościowej 280.000,-zł

i) realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami

do uchwały 720.000,-zł

- zwiększenia o kwotę 848.000,-zł planowanych dochodów i wydatków zgodnie

z podpisanym aneksem do umowy dot. administrowania i zarządu lokalami

komunalnymi ( rozdz. 70095 ), obejmującym oprócz czynszu również pozostałe świadczenia

wynikające z umowy,

- zwiększenia na podstawie umowy dotacji Nr 129/2004/325/MN/po/D z dnia 28.04.2004r.

zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach środków dotacji w kwocie 3.600,-zł ( rozdz.80195 ) na dofinansowanie

profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw.

„zielone szkoły”,

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-342/04 z dnia 13 maja 2004r.dotacji

celowej na zadania własne o kwotę 4.167,-zł ( rozdz. 80101 ) z przeznaczeniem na

sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej,

obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,-zł – dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

 

2. w ramach zadań zleconych z tytułu:

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-302/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 12.302,-zł ( rozdz. 85212 ) z przeznaczeniem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. utworzenia nowych stanowisk pracy, zakup

sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację

w kwocie 7.004,-zł

b) realizację zadań bieżących w kwocie 5.298,-zł z czego na wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi od dnia 15.04 do 31.05 br pracowników realizujących świadczenia rodzinne

do 73% dotacji oraz na pozostałe wydatki bieżące ( w tym na druk formularzy wniosków )

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-307/04 z dnia 5 maja 2004r. dotacji

celowej na zadania zlecone o kwotę 1.721.892,-zł ( rozdz. 85212 ) z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.687.454,-zł

b) koszty obsługi w kwocie 34.438,-zł, tj. 2% środków, z czego na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi 73%, pozostałe wydatki bieżące 27%,

- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.-3011-307/04 z dnia 5 maja 2004r.

dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 230.259,-zł ( rozdz. 85214 ) dot. zasiłków

i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.-3011-307/04 z dnia 5 maja 2004r.

dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 16.656,-zł (rozdz. 85216 )dot. zasiłków rodzinnych,

pielęgnacyjnych i wychowawczych,

- zwiększenia decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Nr DCZ.0301/20/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę

12.355,-zł ( rozdz. 75113 ) z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dot. przygotowania

i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu:

- zmniejszenia aneksem Nr 2 zawartym w dniu 21.04.2004r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim

a Miastem Lubliniec do porozumienia z dnia 1 lipca 2003r, dotacji celowej o kwotę 197,-zł

( rozdz. 60013 ) dot. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

 

4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

 

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

2.943.000,-

-

2.731.800,-

5.674.800,-

 

70005

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

2.023.000,-

-

1.883.800,-

3.906.800,-

 

70095

Pozostała działalność

920.000,-

-

848.000,-

1.768.000,-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

792.450,-

-

7.767,-

800.217,-

 

80101

Szkoły podstawowe

38.200,-

-

4.167,-

42.367,-

 

80195

Pozostała działalność

-

-

3.600,-

3.600,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

32.983.610,-

-

2.739.567,-

35.723.177,-

 

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

3.880,-

 

-

 

 

12.355,-

 

16.235,-

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

-

-

12.355,-

12.355,-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

1.447.323,-

246.915,-

1.734.194,-

2.934.602,-

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

4.035,-

 

-

 

1.734.194,-

 

1.738.229,-

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

683.900,-

230.259,-

-

453.641,-

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

23.410,-

16.656,-

-

6.754,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

 

1.740.266,-

246.915,-

1.746.549,-

3.239.900,-

 

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

 

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

 

313.841,-

197,-

 

-

313.644,-

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

 

41.226,-

197,-

-

41.029,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

 

329.183,-

197,-

-

328.986,-

 

 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

 

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

 

a

b

c

d

 

752.750,-

-

210.500,-

963.250,-

345.000,-

-

105.000,-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

407.750,-

-

105.500,-

513.250,-

60016

 

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

752.750,-

-

210.500,-

963.250,-

345.000,-

-

105.000,-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

407.750,-

-

105.500,-

513.250,-

700

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

a

b

c

d

 

3.287.000,-

-

1.279.300,-

4.566.300,-

1.425.000,-

-

1.279.300,-

2.704.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.862.000,-

-

-

1.862.000,-

70095

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.150.000,-

-

1.279.300,-

2.429.300,-

1.150.000,-

-

1.279.300,-

2.429.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

 

4.611.429,-

-

249.675,-

4.861.104,-

4.491.429,-

-

245.175,-

4.736.604,-

3.573.982,-

-

220.400,-

3.794.382,-

-

-

-

-

120.000,-

-

4.500,-

124.500,-

1

2

3

4

5

6

7

8

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

370.000,-

-

37.100,-

407.100,-

370.000,-

-

37.100,-

407.100,-

302.400,-

-

37.100,-

339.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.030.000,-

-

212.575,-

4.242.575,-

3.910.000,-

-

208.075,-

4.118.075,-

3.260.000,-

-

183.300,-

3.443.300,-

-

-

-

-

120.000,-

-

4.500,-

124.500,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.382.945,-

20.650,-

340.992,-

15.703.287,-

 

12.729.915,-

20.650,-

100.992,-

12.810.257,-

10.018.500,-

-

70.000,-

10.088.500,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.653.030,-

-

240.000,-

2.893.030,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.770.000,-

15.750,-

4.167,-

4.758.417,-

4.770.000,-

15.750,-

4.167,-

4.758.417,-

4.100.000,-

-

-

4.100.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.453.165,-

-

21.000,-

3.474.165,-

3.453.165,-

-

21.000,-

3.474.165,-

2.550.000,-

-

-

2.550.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.230.000,-

4.900,-

72.225,-

3.297.325,-

3.230.000,-

4.900,-

72.225,-

3.297.325,-

2.800.000,-

-

70.000,-

2.870.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.160.880,-

-

243.600,-

3.404.480,-

507.850,-

-

3.600,-

511.450,-

-

-

-

-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.653.030,-

-

240.000,-

2.893.030,-

853

POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

a

b

c

d

420.000,-

-

4.600,-

424.600,-

420.000,-

-

4.600,-

424.600,-

330.000,-

-

-

330.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

420.000,-

-

4.600,-

424.600,-

420.000,-

-

4.600,-

424.600,-

330.000,-

-

-

330.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

 

a

b

c

d

 

595.000,-

-

20.650,-

615.650,-

595.000,-

-

20.650,-

615.650,-

400.000,-

-

-

400.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

595.000,-

-

20.650,-

615.650,-

595.000,-

-

20.650,-

615.650,-

400.000,-

-

-

400.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

a

b

c

d

4.181.728,-

-

654.500,-

4.836.228,-

1.427.000,-

-

280.000,-

1.707.000,-

-

-

-

-

300.000,-

-

-

300.000,-

2.754.728,-

-

374.500,-

3.129.228,-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90015

Oświetlenie ulic

placów i dróg

a

b

c

d

700.000,-

-

74.500,-

774.500,-

700.000,-

-

-

700.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.500,-

74.500,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.874.728,-

-

580.000,-

3.454.728,-

420.000,-

-

280.000,-

700.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.454.728,-

-

300.000,-

2.754.728,-

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

 

35.532.152,-

20.650,-

2.760.217,-

38.271.719,-

27.711.644,-

20.650,-

2.035.717,-

29.726.711,-

14.949.573,-

-

290.400,-

15.239.973,-

2.589.450,-

-

-

2.589.450,-

7.820.508,-

-

724.500,-

8.545.008,-

 

 

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

a

b

c

d

 

 

3.880,-

-

12.355,-

16.235,-

 

 

3.880,-

-

12.355,-

16.235,-

 

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

a

b

c

d

-

-

12.355,-

12.355,-

-

-

12.355,-

12.355,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

 

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

 

1.447.323,-

246.915,-

1.734.194,-

2.934.602,-

1.443.288,-

246.915,-

1.727.190,-

2.923.563,-

516.177,-

-

29.007,-

545.184,-

-

-

-

-

4.035,-

-

7.004,-

11.039,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

a

b

c

d

4.035,-

-

1.734.194,-

1.738.229,-

-

-

1.727.190,-

1.727.190,-

-

-

29.007,-

29.007,-

-

-

-

-

4.035,-

-

7.004,-

11.039,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

683.900,-

230.259,-

-

453.641,-

683.900,-

230.259,-

-

453.641,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a

b

c

d

23.410,-

16.656,-

-

6.754,-

23.410,-

16.656,-

-

6.754,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

 

1.740.266,-

246.915,-

1.746.549,-

3.239.900,-

1.736.231,-

246.915,-

1.739.545,-

3.228.861,-

677.956,-

-

29.007,-

706.963,-

-

-

-

-

4.035,-

-

7.004,-

11.039,-

 

 

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

 

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

a

b

c

d

 

313.841,-

197,-

-

313.644,-

313.841,-

197,-

-

313.644,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

a

b

c

d

41.226,-

197,-

-

41.029,-

41.226,-

197,-

-

41.029,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

 

a

b

c

d

 

329.183,-

197,-

-

328.986,-

329.183,-

197,-

-

328.986,-

10.942,-

-

-

10.942,-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych stanowiących załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 222/XVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2004r w sprawie budżetu miasta na 2004r, z uwagi na otrzymane darowizny na rzecz Szkół Podstawowych Nr 1 i 3 i Przedszkola Nr 6 oraz zwiększenie przychodów z najmu składników majątkowych Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Stan funduszu obrotowego na początek roku

Przychody

Suma bilansowa

Wydatki ogółem

w tym:

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Suma bilansowa

Wydatki bieżące

Wydatki inwest.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

801

 

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

a

b

c

d

 

30.854,-

-

-

30.854,-

61.355,-

-

5.090,-

66.445,-

92.209,-

-

5.090,-

97.299,-

89.139,-

-

5.090,-

94.229,-

83.213,-

-

5.090,-

88.303,-

5.926,-

-

-

5.926,-

3.070,-

-

-

3.070,-

 

92.209,-

-

5.090,-

97.299,-

 

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

9.629,-

-

-

9.629,-

39.190,-

-

2.890,-

42.080,-

48.819,-

-

2.890,-

51.709,-

48.019,-

-

2.890,-

50.909,-

48.019,-

-

2.890,-

50.909,-

-

-

-

-

800,-

-

-

800,-

48.819,-

-

2.890,-

51.709,-

 

80104

Przedszkola

a

b

c

d

2.395,-

-

-

2.395,-

5.755,-

-

200,-

5.955,-

8.150,-

-

200,-

8.350,-

7.800,-

-

200,-

8.000,-

7.800,-

-

200,-

8.000,-

-

-

-

-

350,-

-

-

350,-

8.150,-

-

200,-

8.350,-

 

80110

Gimnazja

a

b

c

d

18.830,-

-

-

18.830,-

16.410,-

-

2.000,-

18.410,-

35.240,-

-

2.000,-

37.240,-

33.320,-

-

2.000,-

35.320,-

27.394,-

-

2.000,-

29.394,-

5.926,-

-

-

5.926,-

1.920,-

-

-

1.920,-

35.240,-

-

2.000,-

37.240,-

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

 

a

b

c

d

 

41.317,-

-

-

41.317,-

90.898,-

-

5.090,-

95.988,-

132.215,-

-

5.090,-

137.305,-

128.139,-

-

5.090,-

133.229,-

122.213,-

-

5.090,-

127.303,-

5.926,-

-

-

5.926,-

4.076,-

-

-

4.076,-

132.215,-

-

5.090,-

137.305,-

 

 

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

- po stronie dochodów 39.312.063,-zł

- po stronie wydatków 41.860.605,-zł

- deficyt budżetu 2.548.542,-zł

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 293/XXI/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:02.06.2004 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 07:34