Uchwała Nr 765/LVIII/2010


Rady Miejskiej w Lublińcu


z dnia 19 października 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 398/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublińca na lata 2010-2015”.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1W związku z potrzebą aktualizacji, “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublińca na lata 2005 – 2013” ulega zmianie i przyjmuje tytuł “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublińca na lata 2010 – 2015”, a jego tekst otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 765/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010zmieniająca Uchwałę Nr 398/XXXVI/05 RM w L-cu z dn.25.05.2005r w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta L-ca na lata 2010-2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:20.10.2010 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:27.10.2010 15:23