Uchwała Nr 764/LVIII/2010


Rady Miejskiej w Lublińcu


z dnia 19 października 2010 r.

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 387/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miasta Lublińca na lata 2010-2020”.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1


W związku z potrzebą aktualizacji, „Strategia rozwoju miasta Lublińca na lata 2004-2015” ulega zmianie i przyjmuje tytuł „Strategia rozwoju miasta Lublińca na lata 2010-2020” a jego tekst otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 764/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 387/XXXIII/05 RM w L-cu z dn. 21.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miasta Lublińca na lata2010-2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:20.10.2010 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:27.10.2010 15:21