Uchwała Nr 763/LVIII/2010


Rady Miejskiej w Lublińcu


z dnia 19 października 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 386/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2004-2013”.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1W związku z potrzebą aktualizacji, “ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2004 – 2013” ulega zmianie i przyjmuje tytuł “Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2010 – 2020” a jego tekst otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 763/LVIII/2010 RM w L-cu z dnia 19.10.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 386/XXXIII/05 RM w L-cu z dnia 21.03.2005 w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2004-2013”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:20.10.2010 10:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:27.10.2010 15:19