Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego przeznaczonego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń.

Lubliniec, dnia 19.10.2010r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

1.     Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest :

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO SSĄCO-PŁUCZĄCEGO PRZEZNACZONEGO DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA KANAŁÓW I ODSYSANIA ZANIECZYSZCZEŃ, FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO.  

    

2.  Termin realizacji :

     Termin wykonania samochodu - 30 dni od daty zawarcia umowy.

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty                                               -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                          C min.                           C min.  -   cena min. wśród złożonych ofert

                                An  =  -----------  x  100 pkt.           C n    -   cena badanej oferty      

                                              Cn                                n       -   numer oferty

     

5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 24.11.2010r.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych, nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

7.  Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

8.  Termin składania ofert.

8.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  26.10. 2010r.  do godz. 950. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

8.2 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego przeznaczonego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń, finansowanego w formie leasingu operacyjnego.”

9.    Otwarcie ofert.

9.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.10.2010r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

9.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

9.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

9.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

       Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

9.5. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl, e-mailem : zgklic@wp.pl, fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego przeznaczonego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2010 14:22