Protokół Nr 47    /10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju

odbytego w dniu 13 sierpnia 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Ocena bezpieczeństwa i stanu sanitarnego miasta pod kontem dzieci i
    młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

6.      Sprawa skargi pana Edmunda Knopika na działanie Burmistrza Miasta
    Lublińca.

         7.     Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie komisji  otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 6 radnych, 4 radnych Komisji Bezpieczeństwa oraz 3 radnych Komisji Ochrony Środowiska. Radny Ryszard Kozok jest członkiem obu komisji. W posiedzeniu wziął udział wiceprzewodniczący rady radny Roman Marciniak.

 

Ad.  2.

Komisje jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia. Głosowało 6 radnych.

Komisja Bezpieczeństwa, 4 głosy „za”.  

Komisja Środowiska, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za”.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Środowiska został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”.  

 

Ad 4.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy zaopiniować projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dodał, że projektów uchwał nie przedstawiono, w związku z czym przechodzi się do kolejnego punktu obrad.

Ad 5.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisje będą się zajmowały  oceną bezpieczeństwa i stanu sanitarnego miasta pod kontem dzieci i  młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na posiedzenie komisji przybyli pracownicy UM pani Joann Szwed oraz Sekretarz Miasta Jan Grajcar. Przewodniczący oddał głos przybyłym pracownikom w celu omówienia tematu.

Pracownik UM Joann Szwed: stwierdziła, że trwają jeszcze ostatnie prace i remonty w szkołach i przedszkolach przed rozpoczęciem roku szkolnego. Remonty przebiegają planowo i zostaną zakończone przed  rozpoczęciem roku szkolnego. Bardzo dobrze sprawdza się samodzielne zarządzanie szkołami przez dyrektorów.  Na przejściach dla pieszych  znajdujących się na drogach przy szkołach jak co roku będą pracować właściwe osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół.

Sekretarz Miasta: stwierdził, że część szkół już zakończyły się remonty i są przygotowane do nadchodzącego roku szkolnego w szczególności pod względem sanitarnym. Prace remontowe trwają w Gimnazjum na Droniowiczkach gdzie miało miejsce podtopienie obiektu. Ponadto remontowy jest dach na Szkole Nr 1. Remont dach był konieczny ze względu na jego szczelność.  Na terenie  miasta usytuowano też dwie dodatkowe kamery monitoringu w celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.

 

Radny Jerzy Orszulak: podniósł sprawę monitoringu w szkołach oraz zabezpieczeń wejść do przedszkoli przez np. domofony w celu uniemożliwienia samowolnego wchodzenia i wychodzenia z przedszkola osób nieupoważnionych.

Sekretarz Miasta: stwierdził, że wszystkie zabezpieczenia w przedszkolach zostaną sprawdzone. Można również rozważyć montaż w przedszkolach widofonów.

 Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że z powyższych wypowiedzi wynika, że szkoły i przedszkola będą przygotowane do nadchodzącego roku szkolnego.

Ad. 6

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisje będą rozpatrywały sprawę skargi pana Edmunda Knopika nieobecnego na dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący omówił  przebieg sprawy oraz stwierdził że strona wniosła uwagi do poprzedniego protokołu na piśmie. Następnie odczytał zebranym przedmiotowe uwagi. Przewodniczący poprosił Sekretarza o odniesienie się do sprawy.

Sekretarz Miasta: stwierdził, że Pan Edmund Knopik był na dyskusji publicznej na której omawiano zmiany do Studium w szczególności w przedmiocie terenów zielonych. Dodał, że strona źle zrozumiała omawiany projekt studium gdyż zapisy dotyczące terenów zielonych będą szersze niż w poprzednim Studium.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że w przedmiocie skargi  nie było prowadzone wcześniej postępowanie administracyjne na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska, a zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli jest podstaw do przeprowadzenia postępowania administracyjnego to właściwy organ obowiązany jest przeprowadzić takie postępowania przed postępowaniem skargowym. Przewodniczący stwierdził, że takie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym prawem.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził,  że do postępowania skargowego przystąpiła organizacja społeczna stowarzyszenie „Klub ekologiczny” z Tarnowskich Gór i z tego również względu w sprawie powinno być przeprowadzone postępowanie administracyjne.

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że Pan Edmund Knopik sygnalizował wcześniej problem a Urząd nie przeprowadził postępowania w przedmiocie sprawy.

Sekretarz Miasta: stwierdził, że w podobnych sprawach Pana Edmunda Knopika były już prowadzone postępowania administracyjne i wydawane decyzje administracyjne przez gminę Kochanowice przy czym Pan Knopik nie miał w toczonych postępowaniach przymiotu strony. W niniejszej sprawie do postępowania wstąpiła organizacja społeczna która działa na prawach strony, dlatego faktycznie będzie można przeprowadzić takie postępowanie administracyjne.

Radny Roman Marciniak: wskazał, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym będzie można powołać biegłego - eksperta  który wyjaśnieni wszelkie wątpliwości podnoszonych przez skarżącego.

Radny Wieńczysław Surma: stwierdził, że Pan Edmund Knopik jest przykładnym mieszkańcem i „perełką” w działaniach na rzecz ochrony środowiska w naszym mieście. Za taką postawę powinien dostać medal.

Przewodniczący Komisji: zapytał pracownika UM panią Ewę Pisula jak wygląda sprawa terenów zielonych w projekcie Studium. 

Pracownik UM Ewa Pisula: stwierdziła, że proponowane rozwiązania rozszerzają tereny zielone w mieście i są korzystne dla sprawy podnoszonej przez pana E. Knopika.

 

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski co do sposobu załatwienia skargi pana Edmunda Knopika przez jej przekazanie na drogę postępowania administracyjnego w ramach przygotowanego projektu uchwały. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania w przedmiocie projektu uchwały  o przekazaniu sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty

Radny Zygmunt an czok : zapytał, o tereny od ul. Oleskiej do torów kolejowych w związku z ich przeznaczeniem na „U”.

Pracownik UM Ewa Pisula: stwierdziła, że przeznaczenie terenów na „U”, nie stanowi przeszkody do wprowadzeniu tam strefy zieleni przy Potoku Steblowskim.

Przewodniczący Komisji: zapytał o sprawę wysypywania we wskazanym terenie  od ul. Oleskiej do torów kolejowych odpadów.

Sekretarz Miasta: stwierdził, że nie ujawniono do tej pory sprawy wysypywania na tym terenie odpadów. Dodał, że jeżeli radni mają wiedze o takiej osobie to powinni to ujawnić.    

Radny Wieńczysław Surma: stwierdził, że w sprawie omawianego terenu było stosowne pismo o nie nadsypywanie przedmiotowych nieruchomości. Radny dodał, że na tych terenach występuje  naturalne ukształtowanie terenu spełniające rolę zbiorników retencyjnych koniecznych przy ewentualnej powodzi. 

Radny Krzysztof  Gembała: podniósł, że w sprawie oceny przeznaczenia i  ukształtowania omawianego terenu można by zasięgnąć porady eksperta.

Sekretarz Miasta: oświadczył, że omawiane tereny nie są terenami zieleni czy łęgowymi ale terenami pod budownictwo mieszkaniowe.  Faktycznie można zmienić przeznaczenie terenów na zieleń i łęgi ale trzeba złożyć stosowny wniosek.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają do omówienia sprawy bieżące. Wypracowano wnioski w załączeniu pismo z wnioskami z dnia  .

Przewodniczący: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący: stwierdził, że wniosek został przyjęty

      Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Środowiska            Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

          Wieńczysław Surma                                                          Jan Springwald

Protokołowała:

T. Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół Nr 47 /10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 13 sierpnia 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:23.09.2010 15:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:37