Protokół Nr 51 /10

z wspólnego posiedzenia  Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnych

odbytego w dniu 10 sierpnia 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

         5.1 Informacja na temat specjalistycznych usług medycznych.

5.2  Informacja na temat przyznanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom lublinieckich szkół oraz inne formy pomocy udzielanej dzieciom z rodzin biednych.

5.3  Opieka nad ludźmi starszymi i bezdomnymi w Lublińcu.

   6.   Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 7 radnych.

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 7 głosów „za”. 

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 7 głosy „za”.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji nie dostarczono projektów uchwał na najbliższą sesję dlatego przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5.1.2.3.

     Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu
     wysłuchamy  Informacji na temat specjalistycznych usług medycznych, informacji

     na temat przyznanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

     uczniom lublinieckich szkół oraz inne formy pomocy udzielanej dzieciom z rodzin

     biednych oraz informacji o opiece nad ludźmi starszymi i bezdomnymi w Lublińcu.
     Przewodnicząca wskazała, że wspólne posiedzenie komisji odbywa się wyjątkowo

     w nowo otwartej siedzibie MOPS którą radni mogą zwiedzić. Następnie poprosiła

     o głos kierownik MOPS panią Aleksandrę Stachowiak.

    Kierownik MOPS: podziękowała radnym za przybycie oraz odbycie posiedzenia

    w nowej siedzibie MOPS. Dodała, że w posiedzeniu komisji z racji tematu z
    ramienia MOPS będzie uczestniczyć zastępca kierownika MOPS pani Aleksandra
    Dąbrowicz oraz główna księgowa MOPS pani Teresa Boś. Następnie podniosła,
    że na najbliższej sesji Rady jest przewidziany porządku obrad który dotyczy
    przedstawienia sprawozdania z działalności MOPS w Lublińcu.

    W tym miejscu na posiedzenie przybył radny Wojciech Graca.    

                 

    Kierownik MOPS wskazała, że MOPS prowadzi szeroko rozumianą pomoc na
    wielu płaszczyznach. I tak m.in. realizowanymi programami pomocowymi są
    „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, organizowanie „Kolonii”, przyznawanie i
    wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

    działalność „Klubu Seniora”, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc

    osobom bezdomnym, co obrazuje zestawienie świadczeń MOPS za okres od
    1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. w załączeniu.

    Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy jest możliwa formą pomocy dla ludzi
    starszych wydawanie im talonów  np. na żywność?

    Kierownik MOPS: wskazała, że talonów nie ma, ale pomoc w ramach żywności
    odbywa się przez działanie jadłodajni oraz sklepów żywnościowych z które można
    pobrać przyznaną pomoc żywnościową na kwotę około 150 zł. Ponadto w MOPS
    znajduje się również magazyn z żywnością w ramach programu PEAD, która jest
    rozdzielana mieszkańcom. W magazynie znajduje się przeciętnie około 3,5 tony
    żywności takiej jak  mleko, ser, makron itp. Żywności jest dobrej jaości.

    Radny Zygmunt Anczok:  zapytał, jak odbywa się rozliczanie z przyznaj pomocy?

    Kierownik MOPS: oświadczyła, że rozliczanie odbywa się przez kontrolę faktów
    oraz ich zakresu przedmiotowego. W ramach przyznanej pomocy żywnościowej
    nie można  nabywać alkoholu i papierosów.             

    Radny Wojciech Jędryka: stwierdził, że często te same osoby korzystają z
    różnego charakteru pomocy co jest dla nich bardzo korzystne.

    Zastępca kierownika MOPS A. Dąbrowicz: stwierdziła, że taka wieloraka pomoc
    niekiedy powoduje, że takie osoby mogą przyjmować iż nie opłaca się pracować.

    Aleksandra Szwed pracownik UM: omówiła, temat  przyznanych świadczeń
    pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom lublinieckich szkół oraz
    temat specjalistycznych usług medycznych Materiał w załączeniu.

    Radny Alfred Prządło: zapytał, czy jest różnica między dopłatami do obiadów
    szkolnych w formie cateringo oraz stołów. 

    Aleksandra Szwed pracownik UM: stwierdziła, że koszt obiadów w formie 

    cateringu to kwota 7.30 zł a przy stołówce szkolnej to 5.00 zł. Następnie wskazała,
    że do ceny obiadów stołówkowych należy doliczyć koszt utrzymania stołówki oraz
    jej pracowników które ponosi gmina.

   

    Radny Wojciech Jędryka: stwierdził, że obiady ze stołówki można porównać 
    domowymi, a catering to kombinat obiadowy.

    Radna Irena Dyczkowska: wskazała, że na prowadzonym cateringu obiadów
    przedsiębiorca musi zarobić bo takie są realia wolnego rynku.

    Radny Roman Marciniak: stwierdził, że to jest oczywiste, że przedsiębiorca
    prowadzący catering musi zarobić, przecież nie działa gratis.

    Przewodnicząca Komisji: zapytała, zebranych czy mają jeszcze pytania. Pytań
    nie było, w związku z czym podziękowała wszystkim zebranym za przybycie.

    Kierownik MOPS: zaprosiła radnych do zwiedzenia nowej siedziby MOPS.

      

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

         

Przewodnicząca Komisji                                       Przewodniczący Komisji

                                                                           

             Renata Pilawa                                                    Wojciech Jędryka

                                                                                         

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 51 /10 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnychodbytego w dniu 10 sierpnia 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:21.09.2010 14:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:07