Protokół Nr 46/10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju

odbytego w dniu 13 lipca 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Sprawa skargi pana Edmunda Knopika.

         6.     Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie komisji  otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 6 radnych, 4 radnych Komisji Bezpieczeństwa oraz 3 radnych Komisji Ochrony Środowiska. Radny Ryszard Kozok jest członkiem obu komisji. W posiedzeniu wziął udział wiceprzewodniczący rady radny Roman Marciniak.

 

Ad.  2.

Komisje jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia. Głosowało 6 radnych.

Komisja Bezpieczeństwa, 4 głosy „za”.  

Komisja Środowiska, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za”.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Środowiska został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”.  

 

Ad 4.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy zaopiniować projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dodał, że projektów uchwał nie przedstawiono, w związku z czym przechodzi się do kolejnego punktu obrad.

Ad 5.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisje będą rozpatrywały sprawę skargi pana Edmunda Knopika obecnego na posiedzeniu. Przewodniczący stwierdził, że sprawa toczy się już dłuższy czas ze względu na jej skomplikowany i zawiły charakter. Następnie krótko omówił  przebieg sprawy. Wskazał, że do postępowania skargowego przystąpiła organizacja społeczna stowarzyszenie „Klub ekologiczny” z Tarnowskich Gór. Podniósł, że po dokonaniu ustaleń oraz przeanalizowaniu materiału sprawy zasadnym jest przekazanie sprawy Burmistrzowi Miasta Lublińca jako organowi wykonawczemu w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o przepisy prawa ochrony środowiska. Dodał, że w sprawie nie było prowadzone postępowanie administracyjne na gruncie przepisów prawa ochrony środowiska, a zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli jest podstaw do przeprowadzenia postępowania administracyjnego to właściwy organ obowiązany jest przeprowadzić takie postępowania przed postępowaniem skargowym. W takim postępowaniu administracyjnym prowadzonym na gruncie właściwych przepisów prawa ochrony środowiska organizacja społeczna będzie występowała jako strony skutecznie wykonując prawo czynnego udziału strony w postępowaniu i kontrolując działania organu. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie administracyjne pozwoli zebrać cały materiał dowodowy spraw i wyjaśni wszystkie powstające wątpliwości i niejasności. Rada jest organem uchwałodawczym i nie ma kompetencji do prowadzenia takiego postępowania administracyjnego, w szczególności zaś nie może stosować szeregu instytucji prawnych, które przypisane są organowi w postępowaniu dowodowym w toku postępowania administracyjnego.   Mając na uwadze konieczność wyjaśnienia niniejszej sprawy i jej prawidłowego przeprowadzenie właściwym jest przekazanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego do tut. Urzędu.     

 

Radny Roman Marciniak: wskazał, że w sprawie jest potrzeba powołania eksperta – biegłego gdyż radni nie posiadają szczegółowej wiedzie w przedmiocie sprawy. Takiego eksperta będzie można powołać w ramach postępowania administracyjnego co jest bardzo ważne dla jej prawidłowego przeprowadzenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości podnoszonych przez skarżącego.

Pan Edmund Knopik: oświadczył, że radni komisji powinni być też stronami tego postępowania, aby kontrolować jej przebieg. Stwierdził, że oczekuje pomocy radnych w załatwieniu przedmiotowej sprawy.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na obecną chwilę przekazanie sprawy do właściwego postępowania administracyjnego jest chyba najwłaściwszym rozwiązaniem, tym bardziej że wydana zostanie w sprawie decyzja administracyjna.

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że na terenie którego dotyczy skarga były wysypywane nielegalnie odpady a wszyscy chcą to ukryć, kłamiąc że nic tam nie ma.

Radny Wieńczysław Surma: zaproponował, aby przewodniczący komisji odczytał pismo Burmistrza stanowiące odpowiedzi na pytania w przedmiocie skargi.

Przewodniczący Komisji: odczytał poszczególne punkt pisma jednocześnie pytając się skarżącego czy zgadza się z ich treścią.

Pan Edmund Knopik: zgodził się tylko z pierwszym punktem pisma co do tego, że był informowany na piśmie o wszelkich działaniach podejmowanych w sprawie. Z pozostałymi punktami pisma skarżący się nie zgadza i uważa że są one przekłamane i napisane stronniczo.

Pan Edmund Knopik: poprosił, aby Wiceprzewodniczący Rady pan Roman Marciniak zapoznał się wnikliwie z wszystkimi dokumentami jego sprawy.

Radny Ryszard Kozok: zapytał, czy w przeprowadzonych oględzinach terenu brali udział przedstawiciele stowarzyszenia. 

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że stowarzyszenie brało udział w oględzinach ale nie otrzymało żadnej pisemnej informacji  z podjętych tam ustaleń.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski co do sposobu załatwienia skargi pana Edmunda Knopika przez jej przekazanie na drogę postępowania administracyjnego. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania w przedmiocie przekazania sprawy na drogę postępowania administracyjnego..

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wniosek został przyjęty

Pan Edmund Knopik: zapytał o sprawę zniszczonych drzew przy ul. M.C. Skłodowskiej, którą wcześniej zgłosił do urzędu?

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że sprawa jest prowadzona przez UM Lubliniec. Jednocześnie oświadczył, że komisja zwróci się do urzędu z pytaniem na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają do omówienia sprawy bieżące.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że na ul. Żwirki i Wigury prowadzony jest remont drogi. Robotnicy którzy tam pracują nie mają zapewnionych toalet i korzystają z toalet w prywatnych domach. Mając na uwadze powyższe radny wnioskuje o  zapewnienie sanitariatów np. Toj – tojów robotnikom na ul. Żwirki i Wigury.

Radny Wieńczysław Surma: zawnioskował aby komisja wystąpiła do urzędu z pytanie na jakim etapie jest spraw dzikiego wysypiska przy ul. Oleskiej, na którym było zgromadzona papa, plastiki, zużyty sprzęt AGD, przewody elektryczne, szkło, gruz itp. 

Radny Wieńczysław Surma: złożył wniosek  o przebudowę i zamknięcie skrzyżowania ul. Żeromskiego z droga  S 11. Ponadto zawnioskował o ustawienie znaku ostrzegawczego  „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniu ul. Hajdy Wawrzyńca  z ul. Oleską oraz o przebudowę mostku z ul. Parcelacyjnej na ul. Żwirki i Wigury.

Radny Jerzy Orszulak: złożył wniosek o udostępnienie radnym komisji organizacji ruch do marketu „Aldi”

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że światła sygnalizacji ruchu w mieście Lublińcu nie działają i należy z tym cos zrobić.

Radny Wieńczysław Surma: złożył wniosek o pilne udrożnienie kratek ściekowych na ul. Oleskiej i ul. Zwycięstwa.    

Radny Jan Springawld: zawnioskował o wprowadzenie zakazu zatrzymywania na ul. Szymały.

Radny Ryszard Kozok: zawnioskował  o umieszczenie znaku B - 36  na ul. Szymały.

 

Przewodniczący: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący: stwierdził, że wniosek został przyjęty

      Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Środowiska            Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

          Wieńczysław Surma                                                          Jan Springwald

Protokołowała:

T. Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 46/10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 13 lipca 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:13.08.2010 15:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:37