Protokół nr 50/2010

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 20.07.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Zagrożenia i patologie wśród dzieci i młodzieży – spotkanie z przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 6 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i 5 radny wchodzących w skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Nieobecni radni to: Gabriel Podbioł, Irena Dyczkowska, Wojciech Graca.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisje jednogłośnie zatwierdziły porządek obrad:

przebieg głosowania

Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


przebieg głosowania

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.1) Przebieg głosowania Komisji Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki nad protokołem nr 48/2010 z dnia 15.06.2010 r. :

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych)


3.2) Przebieg głosowania Komisji Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki nad protokołem nr 49/2010 z dnia 22.06.2010 r. :

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych)


3.3) Przebieg głosowania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych nad protokołem nr 46/2010 z dnia 15.06.2010

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Radny Alfred Prządło nie brał udziału w głosowaniu.


ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

godz. 13.15 - na posiedzenie komisji przyszedł radny Wojciech Graca


4.1. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – poprosił o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12 i oddał głos Pani Joannie Szwed Inspektorowi w Zespole Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.


Inspektor w Zespole Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Joanna Szwed - wskazała, że Urząd Miasta Ruda Śląska w piśmie z dnia 22 czerwca 2010 r. wystąpił z prośbą o wydanie opinii przez Radę Miejską w Lublińcu w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12. Kontynuując stwierdziła, że z chwilą zakończenia działalności medycznej przez Przychodnię Rejonową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewni Niepublicznych Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” Sp. z o. o. Ponadto spółka „PANACEUM” przejmie także całość dokumentacji medycznej pacjentów oraz osobową pracowników likwidowanej przychodni.

Przewodniczący Wojciech Jędryka – zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 2, "wstrzymujące"- 1

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.


4.2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

4.2. a.) Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na terenie miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na terenie miasta Lublińca i oddała głos Pani Jolancie Bryś kierownikowi Referatu Sekretariat i Biura Rady.


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – stwierdziła, iż obecny projekt uchwały różni się od poprzedniej regulacji tym, iż obwodów stałych będzie 12, a nie 13, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” położony przy ul. Cyrana 10 w Lublińcu został wyłączony z listy stałych obwodów i teraz będzie obwodem zamkniętym.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała się, czy granice obwodów są takie jak poprzednio?


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – odpowiedziała, że tak różnica polega tylko na tym, iż dodano nowe ulice tj. ul. Targową i Szczygłów.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- )

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

4.2. a.) Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i oddała głos Pani Jolancie Bryś Kierownikowi Referatu Sekretariat i Biura Rady.


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – stwierdziła, iż nie można zrobić równego podziału mandatów, gdyż nie pozwala na to liczba mieszkańców przypisanych do określonych okręgów wyborczych. Nie ma możliwości przesunięcia ulic z poszczególnych okręgów, trzeba dokonać zmiany liczby mandatów, jeżeli mieszczą się one pomiędzy 5, a 8 w każdym okręgu. Podział liczby mandatów w związku z powyższym przedstawia się następująco:


okręg nr 1 - 7 radnych

okręg nr 2 - 6 radnych

okręg nr 3 - 8 radnych.


Reasumując pani kierownik poinformowała zebranych, iż projekt uchwały był telefonicznie konsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, które natomiast konsultowało projekt aktu Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie (p. Geizler).


Radny Krzysztof Gembała- wskazał, że czym innym jest liczba mieszkańców w danym okręgu wyborczym, a czym innym jest liczba osób uprawnionych do głosowania i gdyby ten problem rozpatrywać na takiej płaszczyźnie należy stwierdzić, że jest to niesprawiedliwe.


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – stwierdziła, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa i nie ma od tych zasad odstępstw.


Radna Danuta Lampka – zapytała się, kto ustalił obwody i ich granicę?


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – odpowiedziała, że Rada Miejska w Lublińcu.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała się, jakie będą skutki prawne w sytuacji, gdy np. Rada nie uchwali tego projektu uchwały?


Kierownik Sekretariatu i Biura Rady Jolanta Bryś – odpowiedziała, że wówczas za Radę Miejską uczyni to Komisarz Wyborczy.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają inne pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 5, "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


ad.5. Zagrożenia i patologie wśród dzieci i młodzieży – spotkanie z przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej i Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca Renata Pilawa – oddała głos Panu Markowi Sroczyńskiemu Podkomisarzowi Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.


Podkomisarz Marek Sroczyński – podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji, a następnie przedstawił sprawozdanie na temat zagrożeń patologii wśród dzieci i młodzieży. Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała się, czy na terenie Lublińca działają sekty?


Podkomisarz Marek Sroczyński – odpowiedział, że Policja nie ma żadnych informacji na temat sekt w Lublińcu.


Radny Wojciech Graca- poinformował zebranych, że w ostatnią niedzielę podczas festiwalu X-OZY krótkich form internetowych z kina „Karolinka” został wyniesiony nieletni, który był nieprzytomny, a jego stan wskazywał, iż zażył narkotyki. Radny Wojciech Graca zapytał się, czy Policja posiada informację na temat tego zajścia?


Podkomisarz Marek Sroczyński – odpowiedział że tak, gdyż służba zdrowia przekazuje takie informacje Policji.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają jeszcze inne pytania do Pana Podkomisarza Marka Sroczyńskiego. Pytań nie było, w związku z powyższym poprosiła o zabranie głosu przez Mariusza Kozińskiego Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Mariusz Koziński Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – stwierdził, że jest zaniepokojony szumem medialnym wokół sklepów sprzedających środki odurzające nazywane potocznie dopalaczami, gdyż według Jego wiedzy działania mediów odnoszą odmienny skutek tzn. robią „dobrą” reklamę tym sklepom. Kontynuując wskazał, że Jego działania polegają przede wszystkim na profilaktyce tzn. bardzo duża część środków finansowych jaką dysponuje pełnomocnik jest przekazywana do szkół na realizację zajęć pozalekcyjnych. Współfinansuje różnego rodzaju akcje, imprezy, koncerty i programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz współfinansuje zajęcia w MDK. Podsumowując stwierdził, iż chodzi o to, by rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży, wypełnić im wolny czas, by dzieci i młodzież czuła się potrzebna i wartościowa. Ponadto poinformował zebranych, że obszar Jego działania obejmuje także uczestnictwo w różnego rodzaju kampaniach ogólnopolskich, jedną z takich kampanii jest kampania: „ Zachowaj trzeźwy umysł”.


Przewodnicząca Renata Pilawa zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają jeszcze inne pytania do Pana Mariusza Kozińskiego Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pytań nie było, w związku z powyższym poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Straży Miejskiej Inspektora Leszka Karpe.


Inspektor Leszek Karpe – stwierdził, że działania Straży Miejskiej w stosunku do osób małoletnich i nieletnich popełniających wykroczenia mają charakter pomocniczy i uzupełniający np. osobę nieletnią będąca pod wpływem alkoholu Straż Miejska odwozi na Komendę Policji w Lublińcu, która z racji posiadanych uprawnień kontynuuje swoje działania w stosunku do tej osoby. Ponadto w okresie wakacyjnym codziennie są monitorowane tereny rekreacyjne miasta Lublińca tj. boiska sportowe przy szkołach i osiedlach, tereny parku lublinieckiego, oraz ośrodek wypoczynkowy w Kokotku i ośrodek wypoczynkowy Silesiana, co więcej odbywają się wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego na Kokotku.


Przewodnicząca Renata Pilawa zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają jeszcze inne pytania do Pana Inspektora Leszka Karpe. Pytań nie było.


dyskusję podsumował Przewodniczący Wojciech Jędryka


Przewodniczący Wojciech Jędryka – powiedział, że w Radzie Miejskie pracuje już 16 lat i z całą pewnością należy stwierdzić, iż największym dostawcą używek jest państwo, które między innymi z ich sprzedaży utrzymuje się. Utrzymuje administrację publiczną tj. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale itp. Kontynuując wskazał, że Rada Miejska Miasta Lublińca nie jest w stanie przeciwstawić się i walczyć z tą ogromna machiną, mimo to walczy, ale jest to „walka z wiatrakami”.


ad.6.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się.
Protokołowała                Przewodniczący Komisji                 Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                       Renata Pilawa                            Wojciech Jędryka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 50/2010 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 20.07.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.07.2010 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:06