Protokół nr 49/2010

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu,

Kultury i Turystyki z dnia 22.06.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr 712/LIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu.

ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad:

ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr 712/LIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 712/LIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu. Następnie oddała głos mec. Andrzejowi Pawełczykowi.


mec. Andrzej Pawełczyk – wskazał, że uchwała nr 712/LIII/2010 nie może zostać poprawiona, musi zostać uchylona. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do treści merytorycznych uchwały, kontrowersje budzą natomiast kwestie formalno - prawne, a mianowicie w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r., a następnie w obwieszczeniu zamieścić tekst jednolity uchwały.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 7 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 7 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


Protokołowała                                                 Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                         Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 49/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 22.06.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:21.07.2010 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:06