Protokół nr 48/2010

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 15.06.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Spotkanie z Anną Jonczyk - Drzymała Zastępcą Burmistrza Miasta Lublińca (zagadnienie profilaktycznych badań ortopedycznych wady postawy wśród dzieci szkołach szkół podstawowych w Lublińcu ).

6. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży:

  • aspekty organizacyjne i finansowe;

  • informacja na temat stanu przygotowania od strony zabezpieczenia medycznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

  • informacja na temat stanu przygotowania od strony zabezpieczenia bezpieczeństwa letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - spotkanie z przedstawicielami MOPS, MDK, MPBP, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

7.Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 5 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i 7 radny wchodzących w skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Nieobecni radni to: Danuta Lampka, Leszek Ligowski.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisje jednogłośnie zatwierdziły porządek obrad:

przebieg głosowania

Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


przebieg głosowania

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych "za" 7 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 7 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisje nie wniosły uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.1) Przebieg głosowania Komisji Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki nad protokołem nr 47 z dnia 18.05.2010 r. :

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych)


3.2) Przebieg głosowania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych nad protokołem nr 45 z dnia 18.05.2010 r. :

"za" 7 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 7 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4.1. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

4.1. a.) Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Miasto Lubliniec jest organem prowadzącym.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały „w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Miasto Lubliniec jest organem prowadzącym.”


Przewodnicząca Renata Pilawa – odczytała § 2 ust 1 projektu uchwały stanowiący, że „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w ilości nie więcej niż 4 godziny tygodniowo.” Następnie przystąpiła do analizy § 5 odnoszącego się do nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przedstawia się następująco:

a) pedagodzy szkolni – 20 godzin tygodniowo,

b) psycholodzy – 20 godzin tygodniowo,

c) logopedzi – 20 godzin tygodniowo,

d) nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną – 20 godzin tygodniowo,

e) doradcy zawodowi – 30 godzin tygodniowo. Reasumując stwierdziła, że niniejszy projekt uchwały jest logiczny i wprowadza dobre rozwiązania organizacyjne do lublinieckich szkół.


Radny Krzysztof Gembała – oświadczył, że w pełni popiera projekt uchwały.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 2

quorum - 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


4.2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – poprosił o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania „Rodzic bez kompleksów - rola rodzica w obliczu sytuacji trudnych” i oddał głos Pani Aleksandrze Stachowiak Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lublińcu.


Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – wskazała, że w 2009 r. została podjęta uchwała regulująca kwestie opieki nad dziećmi i rodziną. Zadanie „Rodzic bez kompleksów - rola rodzica w obliczu sytuacji trudnych” będzie realizowane z środków zewnętrznych pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zapytał, kto będzie głównym odbiorcą tego zadania?


Aleksandra Stachowiak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – odpowiedziała, że mamy i ich dzieci.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do Pani Aleksandry Stachowiak Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

przebieg głosowania

"za" 7 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 7 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.


13.40 – na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka.

ad.5. Spotkanie z Anną Jonczyk - Drzymała Zastępcą Burmistrza Miasta Lublińca (zagadnienie profilaktycznych badań ortopedycznych wady postawy wśród dzieci szkołach szkół podstawowych w Lublińcu ).


Przewodnicząca Renata Pilawa – oddała głos Pani Annie Jonczyk - Drzymała Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca i poprosiła o przedstawienie rodzaju badań profilaktycznych wad postawy jakie w ostatnich latach wykonano w lublinieckich szkołach podstawowych.


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca – stwierdziła, że w Szkole Podstawowej nr 1 oprócz obowiązkowych bilansów uczniów nie były przeprowadzane żadne dodatkowe badania profilaktyczne. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 badaniami profilaktycznymi objęci są uczniowie klas III ( 10- latki). Badania obejmują całokształt rozwoju i zdrowia ucznia. W ciągu ostatnich trzech lat w badaniach profilaktycznych wzięło udział 233 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, głównie 10 - latków. W badaniu profilaktycznym stanu uzębienia wzięła, także udział młodzież klas VI w ilości 102 uczniów. Wykonawcami badań są Niepubliczne Zakładu Opieki Zdrowotne, a badania zostały przeprowadzane bezpłatnie. Ponadto w szkołach podstawowych odbywają się zajęcia korekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 1 bierze w nich udział 70 dzieci z klas I-III w wymiarze 3 godz. tygodniowo, a w Szkole Podstawowej nr 3 - 30 osób z klas II 1 godzina w tygodniu.

Reasumując stwierdziła, że w ostatnich trzech latach nie prowadzono badań ortopedycznych wad postawy wśród uczniów miejskich szkól podstawowych. Uruchomienie w Lublińcu programu zdrowotnego obejmującego profilaktykę stanu uzębienia, wad postawy ciała, czy kwestie nadwagi u dzieci, z pewnością przyniosłoby oczekiwane rezultaty.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – wskazał, że radni Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych od dwóch lat wnoszą o przeprowadzenie takich badań, jednakże komisja nie zajmowała się problem nadwagi u dzieci. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o przedstawienie powodów dla których pierwszy program zdrowotny powinien obejmować, także aspekt nadwagi u dzieci, a nie inną kwestię zdrowotną?


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca – stwierdziła, że cieszy się, iż padło to pytanie. Kontynuując poinformowała, zebranych że z relacji lublinieckich pediatrów oraz nauczycieli wychowania fizycznego wynika, że nadwaga jest coraz częstszym problemem wśród najmłodszych stanowiącym źródło poważnych chorób, dlatego też działania profilaktyczne miasta powinny obejmować także i tą kwestię.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że jest to bardzo dobra wiadomość, iż w tym temacie miasto podjęło działanie. Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych w pełni popiera tworzenie profilaktycznego programu zdrowotnego dla dzieci.


ad.6. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży:

  • aspekty organizacyjne i finansowe;

  • informacja na temat stanu przygotowania od strony zabezpieczenia medycznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

  • informacja na temat stanu przygotowania od strony zabezpieczenia bezpieczeństwa letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - spotkanie z przedstawicielami MOPS, MDK, MPBP, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.


Przewodnicząca Renata Pilawa – oddała głos Pani Joannie Brzezinie Dyrektorowi Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu .


Joanna Brzezina Dyrektor Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – wskazała, że w okresie wakacyjnym w Filii nr 3 MPBP będzie odbywać się cykl zajęć pod hasłem „Biblioteka czeka - książka czeka”. W ramach tego cyklu przewidziano zajęcia literacko – plastyczne „Poczytajmy, posłuchajmy”, które będą obejmować głośne czytanie, projektowanie zakładek do książek i okładek książkowych. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy od godz. 11.00 do 13.00. Natomiast we wtorki i czwartki w godz.11.00 do 13.00 będą przeprowadzane zajęcia plastyczne z wykorzystaniem technik papieroplastyki pod hasłem: „Mały artysta mam pomysł na...”. Ponadto zostaną zorganizowane dwa konkursy jeden plastyczny, a drugi czytelniczy. Konkurs plastyczny będzie polegał na wykonaniu ramki na wakacyjne zdjęcie, natomiast konkurs czytelniczy pt. „Super czytelnik” to plebiscyt na najaktywniejszego miłośnika książek wśród dzieci i młodzieży. Propozycja wakacyjna obejmuje także: gry planszowe, układanie puzzli, zgaduj- zgadula, krzyżówki i quizy.

Analogiczną propozycję dla najmłodszy posiada także inna Filia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, a mianowicie oddział nr 5 w okresie od 28.06.2010 r. do 31.08.2010 r. we wtorki, środy i piątki, w godz. od 11.30 do 13.00 zaprasza dzieci na głośne czytanie książek o smerfach, połączone z rysowaniem oraz odgrywaniem scen z użyciem rekwizytorów wcześniej przygotowanych przez dzieci i opiekunów. Dodatkowo codziennie będą odbywać się turnieje gier planszowych, dzieci będą mogły korzystać z znajdujących się w posiadaniu biblioteki puzzli, kolorowanek i zgadywanek. Nadto w Filii nr 5 MPBP zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Wioska smerfów” - forma i technika dowolna.


Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa – oddała głos Pani Aleksandrze Stachowiak Kierownikowi MOPS w Lublińcu i poprosiła o przedstawienie oferty wakacyjnej dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.


Aleksandra Stachowiak Kierownik MOPS- poinformowała zebranych, że oferta wakacyjna MOPS'u w roku 2010 to przede wszystkim półkolonie w Kokotku, które będą się odbywać od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 16.00. Dzieci będą zawożone do ośrodka wypoczynkowego w Kokotku i przywożone do Lublińca. Liczba dzieci skierowanych przez MOPS na półkolonie do Kokotka to około 1/3 wszystkich dzieci, które będą korzystać z tej formy wypoczynku tzn. na 30 dzieci 10 to dzieci skierowane na półkolonie przez MOPS. Ponadto MOPS zorganizował dla dwojga dzieci wyjazd wakacyjny nad morze, podstawowym kryterium jakie brano pod uwagę kierując dzieci na kolonie to kryterium dochodowe. Podsumowując Pani kierownik stwierdziła, że w okresie wakacji będzie realizowane także zadanie „Rodzic bez kompleksów - rola rodzica w obliczu sytuacji trudnych” , którego jednym z odbiorców są dzieci.


Radny Krzysztof Gembała – zapytał ile przewidziano turnusów i ile łącznie dzieci skorzysta z tej formy wypoczynku tj. półkolonii w ośródku wypoczynkowym Kokotek skierowanych przez MOPS?


Aleksandra Stachowiak Kierownik MOPS- odpowiedziała, że będą cztery turnusy i wypoczynek 40 dzieci na półkoloniach jest sponsorowanych przez MOPS.


13.50 –na posiedzenie komisji przyszedł radny Leszek Ligowski


Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa – poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Lublińcu Pana Marka Susza Komendanta Straży Miejskiej.


Komendant Straży Miejskiej Marek Susza- poinformował zebranych radnych, że w Lublińcu w Staży Miejskiej pracuje 6 strażników. Strażnicy pracują na jedną zmianę, jednakże w piątki i soboty praca jest wykonywana także w porze nocnej od godz. 20.00 do 4.00 rano. W okresie wakacyjnym codziennie będą monitorowane tereny rekreacyjne miasta Lublińca tj. boiska sportowe przy szkołach i osiedlach, tereny parku lublinieckiego, oraz ośrodek wypoczynkowy w Kokotku i ośrodek wypoczynkowy Silesiana, co więcej będą odbywać się wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego na Kokotku.


Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa – poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu asp. Marcina Goyka.


asp. Marcin Goyk- poinformował zebranych, że przygotowania do okresu wakacyjnego w Policji trwają tak naprawdę cały rok, gdyż non - stop odbywają się spotkania w szkołach, przedszkolach z dziećmi i młodzieżą, gdzie między innymi dzieci uczone są jak zachowywać się wobec niebezpiecznego zwierzęcia itp. W okresie przedwakacyjnym oraz wakacyjnym policjanci dokonują czynności polegających na sprawdzaniu ośrodków wypoczynkowych, pod kątem tego czy działają one zgodnie z prawem. Zwiększa się ilość patroli w rejonie gdzie ludzie wypoczywają oraz w miejscach grupowania się młodzieży. Jest także prowadzona wzmożona kontrola placówek sprzedających alkohol i wzmożona ilość patroli sekcji ruchu drogowego. Kontrola dotyczy autokarów przewożących dzieci i obejmuje zarówno autokary, które wyjeżdżają z Lublińca, jak i te które przejeżdżające przez nasze miasto i okolice. Ramowy plan działań w okresie lipca i sierpnia na dniach Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu ma otrzymać z centrali katowickiej.


Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa – poprosiła o zabranie głosu przez przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu Pana Zbigniewa Seniów.


Zbigniew Seniów Miejski Dom Kultury w Lublińcu - stwierdził, że oferta MDK jest bardzo ciekawa i bogata, gdyż na zajęciach wakacyjnych, które będą odbywać się w siedzibie MDK w Lublińcu dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach np. tanecznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także w zajęciach prowadzonych przez podróżnika Andrzeja Pająka i leśnika z Nadleśnictwa Lubliniec. Zajęcia taneczne będzie prowadził jeden z uczestników popularnego w kraju programu „YOU CAN DANCE” Krystian Hermański. Kontynuując wskazał, że już po raz czwarty odbędzie się Lublinieckie Lato Filmowe, w ramach tego projektu będzie odbywał się festiwal krótkich form internetowych X-OZY. Nowością w tym roku będą zajęcia sportowe na otwartej przestrzeni, które będą obejmować wycieczki rowerowe i zajęcia sportowe na boiskach typu orlik. W związku z powyższym zostanie przeprowadzona akcja znakowania rowerów przez lubliniecką Policję. Ponadto oferta MDK obejmuje także poranki filmowe dla najmłodszych.


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca – stwierdziła, że lublinieckie organizacje pozarządowe także włączają się do organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontynuując wskazała, że np. Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe w lipcu i sierpniu 2 razy w tygodniu po 2 godziny będzie prowadzić bezpłatnie zajęcia z tenisa, oferta jest skierowana do grupy około 50 dzieci. Inną organizacją uczestniczącą w realizacji wakacji w mieście dla lublinieckich dzieci jest klub sportowy VICTORIA.


Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa – zapytała zebranych radnych, czy mają pytania do gości?


Radny Alfred Prządło - poprosił o większą kontrolę w parku lublinieckim podczas imprez letnich.


Radny Zygmunt Anczok- wskazał na niepokojące zdarzenia, które mają miejsce w dzielnicy Steblów w okolicach Krzyża Milenijnego, gdzie wieczorami spotykają się różni ludzie, spożywają alkohol oraz zażywają narkotyki. W związku z powyższym radny poprosił o częstsze partole Policji i Straży Miejskiej w okolicach Krzyża Milenijnego.


Radny Krzysztof Gembała - wskazał, że w ostatnim czasie w Lublińcu na ul. Mickiewicza został otwarty sklep o nazwie „Euforia” w którym są sprzedawane środki odurzające potocznie nazywane „dopalaczami”, sklep jest położony w pobliżu szkoły.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że problem sklepów z dopalaczami jest już od co najmniej roku znany w całym kraju i należało się spodziewać, że wcześniej, czy później ta „bolączka” dotknie także Lubliniec. Niestety państwo w tej materii nie robi nic, a jeśli coś robi to bardzo mozolnie.


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca – wskazała, że w piątek wpłynęła do Urzędu informacja, że faktycznie został w Lublińcu otwarty taki sklep. W tym samym dniu Burmistrz uruchomił Straż Miejską, która udała się pod wskazany adres. Niestety działania miasta w tym zakresie są bardzo ograniczone. Przybyły na miejsce patrol straży Miejskiej, stwierdził, że sklep jest zamknięty. Podobna sytuacja miała miejsce w poniedziałek. Jeżeli potwierdzą się informacje, że w lokalu sprzedawane są środki zakazane na polskim rynku lub jakiekolwiek inne środki stwarzające zagrożenie wówczas sprawą zajmie się: SANEPID, INSPEKCJA HANDLOWA I POLICJA.


Radny Krzysztof Gembała – wskazał, że należy korzystać z dobrych rozwiązań jakie wprowadziły inne miasta walcząc z sklepami, które sprzedają młodzieży i dzieciom niebezpieczne środki odurzające. „Dopalacze” w wielu przypadkach doprowadziły do śmierci osoby spożywające je. Kontynuując wskazał, że w Poznaniu przeprowadzono kontrole przez SANEPID, który zamknął sklepy z dopalaczami, gdyż nie posiadały one wymaganych prawem dokumentów uprawniających do sprzedaży artykułów spożywczych, a tak należy zakwalifikować rzeczy, które młodzi ludzie zażywają doustnie, palą itp.


ad.6.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się.
Protokołowała                Przewodniczący Komisji                     Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                    Renata Pilawa                                  Wojciech JędrykaPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 48/2010 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 15.06.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:21.07.2010 09:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:06