Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 01.06.2010 r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 01.06.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zapoznanie się z zaawansowaniem inwestycji zaplanowanych na 2010.

5.Sprawy bieżące.

ad.1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż obecnych było pięciu radnych członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecni radni to Danuta Lampka i Jan Springwald.


ad.2. Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 5 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


godz. 11.10-na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka i radny Jan Springwald


ad.3. Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty w następującym głosowaniu :


"za" 7 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 7 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.4. Zapoznanie się z zaawansowaniem inwestycji zaplanowanych na 2010.


Przewodnicząca Maria Dmitriew - zaproponowała, aby zapoznawanie się z zaawansowaniem inwestycji następowało zgodnie z ostatnio przekazanym na sesję majową wieloletnim programem zadań inwestycyjnych na lata 2010 – 2012.


Na co radni jednogłośnie wyrazili zgodę.


4.1. Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczących przebudowy nawierzchni gruntowych ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że z tej inwestycji w całości zrealizowano ul. Pustą.


4.2. Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Droniowickiej wraz z odwodnieniem ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny.


Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że na odcinku od ul. Stalmacha do ul. Biała Kolonia jest zrobiona kanalizacja sanitarna, przygotowano podbudowę kamienną na ul. Piaskowej i obecnie czekamy na pogodę by położyć warstwę asfaltu. Reasumując stwierdził, że pod koniec czerwca powinien nastąpić odbiór tej części inwestycji.


4.3. Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej i Sadowej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - zapytała się, na jakim etapie jest realizacja inwestycji przebudowy nawierzchni gruntowych ul. Stawowej i Sadowej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Sadowej jest wykonana, natomiast ul. Stawowa jest w trakcje realizacji. Kontynuując wskazał, że prace budowlane na ul. Stawowej podzielono na dwa etapy, etap I prac zakończono.


4.4. Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konopnickiej, Zacisznej wraz z odwodnieniem.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni gruntowych ul. Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konopnickiej, Zacisznej wraz z odwodnieniem.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że miasto zakończyło budowę ulic na Steblowie tj. ulicę: Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Zaciszną, Jagusia i ulicę Konopnicką. Pozostało dokonanie odbioru i czynności sprawdzających dotyczących jakości wykonanych prac budowlanych.


4.5. Przebudowa nawierzchni ul. Jodłowej i Grabowej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Jodłowej i Grabowej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że w rejonie ul. Częstochowskiej zakończono w całości budowę ul. Grabowej i Jodłowej.


4.6. Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - zapytała się, na jakim etapie jest realizacja inwestycji przebudowy nawierzchni ul. Parcelacyjnej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że dokumentacja dotycząca powyższej inwestycji jest w trakcie realizacji.


4.7. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. 11-listopada, Sobieskiego i 74 GPP.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni dróg gminnych: ul. 11-listopada, Sobieskiego i 74 GPP.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – przypomniał zebranym, że inwestycja jest realizowana w ramach rządowego programu „Przebudowy Dróg Lokalnych” zwanego potocznie „Schetynówki”. Kontynuując wskazał, że został wykonany odcinek drogi znajdujący się w Parku Miejskim, teraz będą realizowane prace drogowe na odcinku: od Jednostki Wojskowej do ul. Żwirki i Wigury.


Radny Jerzy Orszulak - poprosił o wskazanie ile już w ramach tej inwestycji wykonano?


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że jeśli określalibyśmy te kwestie procentowo, to około 40% jest już zrobione.


Radny Alfred Prządło – zapytał się jak wyglądają prace w zakresie kanalizacji w ramach tej inwestycji?

Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – przypomniał zebranym, że problematyka ta była już dokładnie omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w listopadzie 2009 r. i nic nowego powiedzieć w tej materii nie może, gdyż projekt nie obejmuje nowej infrastruktury kanalizacyjno - deszczowej, jednakże wzdłuż ul. Sobieskiego od nr 32 do nr 40 zostanie wybudowany nowy kanał deszczowy.


4.8.Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Wymyślacz i Chabrowej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie na jakim etapie jest przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Wymyślacz i Chabrowej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że pod koniec maja ul. Wymyślacz została oddana do użytkowania.


4.9. Budowa obwodnicy śródmiejskiej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania budowy obwodnicy śródmiejskiej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że inwestycja jest już zrealizowana.


4.10. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Klonowej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie na jakim etapie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Klonowej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Klonowej została przekazana do ZGKLiC i realizacja tego projektu nastąpi w ramach środków własnych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.


4.11. Budowa filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej budowy filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że zakończono rozbiórkę starego budynku na ul. Wyszyńskiego, stanowiącego niegdyś siedzibę filii biblioteki.

4.12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że w połowie maja podpisano protokół odbioru i obiekt został już oddany do użytkowania.


Radny Jerzy Orszulak- zapytał się, czy boisko będzie ogólnodostępne i kto będzie sprawował opiekę nad tym obiektem sportowym?


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – wskazał, że obiekt jest ogólnodostępny, każdy ma tam prawo wejść i w celach sportowych, a opiekę sprawuje Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu.

4.13. Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż uli. Skłodowskiej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż uli. Skłodowskiej.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że inwestycja jest już zakończona, a ścieżka pieszo - rowerowa zaczyna się od ul. Lisowskiej i kończy się na ostatniej zabudowanej posesji przy linii lasu.


Radny Alfred Prządło – stwierdził, że na kwietniowej sesji poruszył sprawę rozszerzenia realizacji inwestycji o wybudowania ścieżki pieszo - rowerowej także za obwodnicą, gdyż zgodnie z obecnymi planami ścieżka będzie biegła wzdłuż ul. 11-listopada, ul. Sobieskiego i ul. 74 GPP i będzie się kończyć w Parku Miejskim.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że zna ten problem, jednakże poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na fakt, że po pierwsze jest to zupełnie inna inwestycja, która dotyczy między innymi wybudowana wzdłuż ulic: 11-listopada, ul. Sobieskiego i ul. 74 GPP ścieżki pieszo – rowerowej i te prace są w trakcie realizacji. Natomiast pomysł przedłużenia ścieżki do obwodnicy jest już zupełnie nową inwestycją wymagającą stosownej dokumentacji, pozwoleń na budowę, przeprowadzenia stosownych przetargów itp. Kontynuując wskazał, że zgłoszona przez pana radnego sprawa jest w Urzędzie dogłębnie analizowana i poszukiwane są sposoby jej rozwiązania.


4.14. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Skłodowską i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia realizacji inwestycji dotyczącej połączenia drogowego pomiędzy ulicami Skłodowską i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że Urząd posiada pełną dokumentację konieczną do realizacji tej inwestycji. Kontynuując wskazał, że został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na prace stricto budowlane i pierwsza ocena wniosku tzn. ocena formalna wypadała bardzo dobrze.


4.15. Budowa boisk sportowych przy: Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, ul. Sądowej 9, ul. Wilimowskiego 8.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej budowy boisk przy: Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1,ul. Sądowej 9, ul. Wilimowskiego 8.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że w posiadaniu Urzędu jest pełna dokumentacja oraz pozwolenia na budowę odnośnie tych czterech inwestycji. Niestety zadanie jest obecnie zamrożone ze względu na to, że nie udało się pozyskać środków na roboty budowlane z UE. W związku z powyższym obecnie pracownicy szukają innych źródeł finansowania, gdyż budżet miasta ma swoje ograniczenia, a środki na realizację niektórych inwestycji należy pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych.


4.16. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że w posiadaniu Urzędu znajduje się pełna dokumentacja i ten etap został już zrealizowany. W dniu dzisiejszym tj. 01.06.2010 r. nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, jednakże lada dzień takie pozwolenie Miasto powinno uzyskać.


Radny Alfred Prządło- zapytał się, kiedy Urząd planuje rozpocząć roboty budowlane i kiedy sala gimnastyczna zostanie oddana do użytkowania szkole ?


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – stwierdził, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Jednakże wskazał, że wszystko jest uzależnione od finansów, jeśli będą pieniądze to zostanie ogłoszony przetarg i rozpoczną się prace, jeśli tych pieniędzy nie będzie, to inwestycja będzie musiała zostać na krótki okres wstrzymana.


Radny Alfred Prządło- oświadczył, że jest niezadowolony z takiego obrotu sprawy, a budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 powinna mieć charakter priorytetowy.


4.17. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lubliniec.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - zapytała się na jakim etapie jest realizacja inwestycji dotyczącej kompleksowego uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lubliniec?


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że obecnie trwają prace na ul. Szefera i ul. Piaskowej.


4.18. Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji dotyczącej budowy boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że zakończenie inwestycji powinno nastąpić 31 sierpnia 2010 r.


4.19. Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublińca II etap.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie stopnia zaawansowania realizacji II etapu budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublińca.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że w roku 2009 r. zostały zainstalowane cztery kamery: na ul. Damrota, ul. Lompy i dwie na Rynku, jedna między przejściem z Dużego Rynku na Mały Rynek, a druga pomiędzy Dużym Rynkiem, a ul. Edyty Stein. W 2010 r. zostaną zainstalowane kolejne kamery wizyjne jedna na przeciwko stacji paliw BP przy wyjeździe z ul. Mickiewicza, a druga na rondzie im. Jana Pawła II dokładna lokalizacja tej kamery to ul. Piłsudskiego 13.


4.20. Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy: etap I zagospodarowanie placu po bazie ZGKLiC przy ul. Piłsudskiego wraz z wykonaniem połączenia drogowego do ul. Sobieskiego w Lublińcu.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła o przedstawienie na jakim etapie jest realizacja inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – odpowiedział, że roboty rozbiórkowe zostały już w pełni zakończone, obecnie opracowywana jest koncepcja zagospodarowania tego terenu.ad. 5.Sprawy bieżące.


Radny Jan Springwald- wskazał, że ostatnio zgłaszał Burmistrzowi, że w dzielnicy Steblów naul. Brzozowej od strony starego kościoła na głębokości około 15 cm ktoś przekopał nawierzchnię, uczynił to najprawdopodobniej w celach odwodnienia. Reasumując stwierdził, że jest to ewidentne zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – poinformował zebranych, że w tej sprawie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję.


Radna Danuta Lampka - wskazała, że ul. Moniuszki zapada się.


Cezary Sękowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – wskazał, że na bieżąco są wykonywane czynności budowlane w celu utrzymania tego terenu.


Przewodnicząca Maria Dmitriewzwróciła się do radnych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną kwestię nie objętą porządkiem obrad. Nikt nie zgłosił się. W związku z powyższym Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji


Andżelika Luba                                                                          Maria Dmitriew

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 01.06.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2010 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż