Protokół Nr 45/10 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego

        odbytego w dniu 18 czerwca 2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Utrzymanie czystości w mieście. Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów.

   Działalność spółki A.S.A. w Lublińcu pod kątem selektywnej zbiórki odpadów.

6.Sprawy bieżące.

ad. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyli Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald i w imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysława Surmy - Gabriel Podbioł. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Jan Springwald stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 4 radnych Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Radny Gabriel Podbioł na podstawie listy obecności również stwierdził, ze obrady są prawomocne. Obecnych  4 radnych Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju i Rozwoju Regionalnego.

 

ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald poinformował zebranych członków wspólnych komisji, że zachodzi konieczność dokonania zmiany w przedmiocie porządku obrad poprzez usunięcie punktu 4 porządku obrad ze względu na brak do zaopiniowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. W związku   z powyższym zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Komisje jednogłośnie zatwierdziły porządek posiedzenia z proponowaną zmianą, 7 głosów „za”.

Porządek obrad po przegłosowanej zmianie:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.Utrzymanie czystości w mieście. Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów.Działalność spółki A.S.A. w Lublińcu pod kątem selektywnej zbiórki odpadów.

5.Sprawy bieżące.

ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za” (pełen skład komisji 4 radnych).

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego został przyjęty: "za" 3 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum - 4 członków komisji (pełen skład komisji 6 radnych).

13.10 - na posiedzenie wspólnych komisji przyszedł Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma.

ad 4. Utrzymanie czystości w mieście. Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów.  Działalność spółki A.S.A. w Lublińcu pod kątem selektywnej zbiórki odpadów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - oddał głos obecnemu na posiedzeniu w charakterze zaproszonego gościa - Prezesowi Spółki A.S.A. Panu Markowi Knablowi.

Pan Marek Knabel - stwierdził, że Firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. realizując regulamin        i umowy zawarte z klientami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów pobiera nieodpłatnie praktycznie wszystkie odpady - opakowania. Do jednego rodzaju worka w kolorze żółtym: zbierane są opakowania po wodzie mineralnej i innych napojach, a do drugiego pozostałe plastiki tzn. opakowania po masłach, płynach do mycia naczyń. Zbierane są wszystkie praktycznie opakowania plastikowe za wyjątkiem opakowań po odpadach niebezpiecznych tj. różnych trucizn i olejów itp. Od pewnego czasu Firma A.S.A Sp. z o.o. odbiera folie  i woreczki foliowe, a także makulaturę, szkło białe i kolorowe. Dodatkowo stwierdził, że        w ubiegłych latach tj. 2008 i 2009 roku nasza firma realizowała w ramach organizowanej akcji umowę z gminą Lubliniec na odbiór odpadów biodegradowalnych – liści. Jest również zainteresowanie jednak niewielkie wywozem trawy. Z umów podpisanych z naszymi klientami wynika, że większość z nich ma własne kompostowniki, dlatego chętnych na tego typu usługi jest niewielu.                

Radny Zymunt Anczok - zadał pytanie co robi A.S.A w przypadku, gdy ktoś zostawi odpady azbestowe obok kosza.  

Pan Marek Knabel - stwierdził, że w zasadzie nasza firma nie powinna zbierać tego typu odpadów, gdyż w takim przypadku obowiązuje inny sposób postępowania. Azbest musi być na palecie zawinięty w folię. Jednak jeżeli odpady azbestowe będą znajdowały się w pobliżu kosza na śmieci to nasza firma je zbiera.

Radny Zymunt Anczok - zapytał co robi A.S.A w przypadku, gdy ktoś wysypie przyczepę szkła.   

Pan Marek Knabel - stwierdził, że jeżeli jest to na terenie miejskim to gmina Lubliniec zgłasza tzw. dzikie wysypisko, a następnie nasza firma realizując umowę dokonuje jego usunięcia. 

Radny Ryszard Kozok - zapytał, czy właściciele posesji wywożą śmieci w oparciu  o posiadane przez waszą firmę rejestry i czy jest to robione cyklicznie oraz czy są kontrole pod tym względem.  

Pan Marek Knabel  - odpowiedział, że nasza firma nie ma instrumentów prawnych na podstawie, których można by kontrolować, co właściciele posesji robią ze śmieciami. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w mieście każdy właściciel posesji ma obowiązek  zawarcia umowy z firmą wywozową na wywóz odpadów co najmniej raz w miesiącu. W przypadku, gdy właściciel posesji zawiera umowę również na segregację odpadów to może wystawiać pojemnik raz na 2 miesiące. Regulamin mówi, że nasza firma ma obowiązek przesyłania comiesięcznych sprawozdań z zawartych i rozwiązanych umów i co miesiąc tak informacja jest wysyłana do Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Parę lat temu były wysyłane informacje o wszystkich zawartych umowach na terenie miasta Lublińca i teraz jest ona uzupełniana. Od kilku nie są zawierane inne umowy niż te, z których wynika, że obowiązuje wywóz miesięczny lub dwumiesięczny.       

Radny Ryszard Kozok - zadał pytanie, czy nie zapomina się o oczyszczaniu ulic nowo powstałych np.: na Steblowie, czy w częściach południowych miasta Lublińca. Chodzi o to żeby te ulicy na peryferiach miasta były również czyszczone.

Pan Marek Knabel  - odpowiedział, że miasto jest podzielone na rejony. Realizując umowę o utrzymaniu czystości w mieście nasza firma podejmuje kroki w tym zakresie w oparciu   o zamówienie na czyszczenie danej ulicy. W przypadku takiego zlecenia dokonuje się czyszczenia danej ulicy. Jeśli chodzi o centrum miasta i główne ulice to są one czyszczone systematycznie zgodnie z umową. Na boczne ulice musi być wydane zlecenie.    

Radny Ryszard Kozok - zadał pytanie, czy A.S.A rozważa podwyżkę cen śmieci. Jeśli tak to jakie składniki uległyby podwyżce i jak przedstawiałoby się to procentowo lub jaka byłaby to kwota.

Pan Marek Knabel  - odpowiedział, że w tym roku A.S.A. nie przewiduje podwyżki.   W przypadku utrzymywania się wzrostu cen na odpady segregowane nasza firma rozważa możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnej obniżającej ceny śmieci dla klientów na IV kwartał. W tym roku może nastąpić zróżnicowanie cen śmieci dla klientów, którzy wywożą śmieci co miesiąc lub co dwa miesiące. Co do przyszłego roku wzrost cen może być, ale niewielki.    

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma - stwierdził, że segregacja odpadów jest ważna i niezbędna i pochwalił działania firmy A.S.A. w tym zakresie, również na podstawie zasłyszanych informacji od mieszkańców Lublińca. Równocześnie zadał pytanie, czy docierają do waszej firmy woreczki foliowe i co następnie z nimi robi wasza firma.  

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że woreczki foliowe już odbieramy, gdyż mamy podpisaną umowę z firmą na odbiór tego typu odpadów.

Pan Edmund Knopik - zaproponował żeby taką informację zamieścić w prasie lokalnej.

Radny Gabriel Podbioł - stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł, bo część mieszkańców miasta Lublińca może o tym nie wiedzieć. Dodatkowo zaapelował o zorganizowanie kampanii informacyjnej o możliwości oddawania tego rodzaju uciążliwych odpadów    i stwierdził, że taka kampania mogłaby przybliżyć mieszkańcom naszego miasta problematykę omawianego zagadnienia. Również mogłaby się ona tyczyć selektywnej zbiórki makulatury na osiedlach miejskich poprzez postawienie odpowiednich kontenerów.        

Radny Ryszard Kozok - stwierdził, że należałoby wrócić do tzw. gniazd na przykład: na papier czy szkło i umiejscowić je w sąsiedztwie bloków. 

 

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że gniazda, które my obsługujemy są na osiedlach, nie ma pojemników na papier z uwagi na fakt, że wrzucano do nich wszystko, a papieru było zaledwie około 20 % całej zawartości. Ten fakt spowodował, że nasza firma wycofała kontenery - pojemniki na papier. Dodał również, że te pojemniki mogą zostać ustawione, ale istnieje duża obawa, że tego typu sytuacje mogą się powtarzać. Być może zorganizowana kampania mogłaby coś zmienić.    

Radny Ryszard Kozok - zadał pytanie, co firma A.S.A. zamierza zrobić w kwestii informowania mieszkańców o omawianej problematyce.

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że w przyszłym roku nasza firma planuje przedstawić multimedialną prezentację, która będzie rozpowszechniana głównie w szkołach wśród uczniów, co również pozwoli dotrzeć z tym zagadnienie do szerszej społeczności naszego miasta.

Radny Gabriel Podbioł - ponowił apel o zorganizowanie kampanii i stwierdził, że jako przedstawiciel szkoły będzie w niej uczestniczyć.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma - zadał pytanie co robią zleceniodawcy z wielką ilością wykoszonej trawy.

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że jest firma, która jest odpowiedzialna za świadczenie tego typu usług. Obowiązkiem tej firmy jest wywożenie skoszonej trawy na kompostownię, co wynika z umowy podpisanej z gminą Lubliniec.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma - zaproponował, aby zamieścić informację w Nowinach Lublinieckich i całą sprawę nagłośnić w kwestii zbiórki śmieci: folii, książek przez firmę A.S.A., gdyż ludzie o tym nie wiedzą i niepotrzebnie tworzą dzikie wysypiska lub palą wszystko w piecach zamiast je segregować.  

Pan Marek Knabel - stwierdził, że nie ma roku żeby nie było publikacji na ten temat. Dodatkowo podał dane wskazujące na wzrost selektywnej zbiórki śmieci:

- w 2008 roku wywieziono 140 ton szkła, zaś w 2009 roku - 160 ton;

- w 2008 roku wywieziono 24 tony tworzyw sztucznych, zaś w 2009 - 34 tony;

- co do papieru i tektury jest wzrost o kilka ton.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma - zapytał, co jest robione z papami, styropianem, akumulatorami, świetlówkami, czy foliami.

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że nie mamy możliwości odbierania akumulatorów. Co do reszty śmieci to składowana jest w miejscach do tego przystosowanych. Chodzi tutaj       o wysypisko, które może przyjmować tego rodzaju odpady czyli na przykład papę. Jeśli chodzi o akumulatory to są one wyjmowane i przekazywane dalej do utylizacji. Nasza firma nie jest przystosowana do przyjmowania teg typu odpadów. Ich odbiorem zajmują się punkty skupu złomu. Podobnie jest ze świetlówkami i zużytym sprzętem AGD. Są po prostu firmy, które świadczą usługi w tym zakresie.

Pan Filip Toma - zapytał o czyszczenie ulic na przykład: Wojska Polskiego, 3 - go Maja, czy 1000 - lecia w przypadku gdy samochody firmy A.S.A nie są w stanie czyścić ich na całej szerokości z uwagi na zaparkowane wzdłuż tych ulic samochody.    

Pan Marek Knabel - odpowiedział, że jest to bardzo duży problem i niestety nie ma możliwości tego uniknąć i w zasadzie nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald  -  zapytał zebranych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości, czy mają jeszcze pytania do Pana Prezesa Spółki A.S.A Marka Knabla. Pytań nie było w związku z czym Pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald  przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

14.00 - posiedzenie wspólnych komisji opuścił Pan Prezes Spółki A.S.A Marek Knabel.

ad. 5. Sprawy bieżące.

Radny Janusz Kopyciok  -  złożył wniosek o wycięcie trawy i odkomarzanie obszaru przy zalewie lublinieckim oraz o odpiaszczenie studzienek na ulicy Oleskiej do ulicy Zwycięstwa   w Lublińcu.

 

14.05 - posiedzenie wspólnych komisji opuścił Radny Janusz Kopyciok.

Radny Ryszard Kozok - złożył wniosek o cykliczne czyszczenie i zamiatanie ulic na podstawie wcześniej opracowanego harmonogramu, co najmniej 3 razy w sezonie na terenie całego miasta Lublińca.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - poruszył problematykę pisma Pana Edmunda Knopika i stwierdził, że Pan Edmund Knopik poinformował komisję o niszczeniu drzewostanu na ul. M. C. Skłodowskiej, w związku    z czym razem z Radnym Jerzym Orszulakiem przeprowadził wizje lokalną w w/w temacie     i dokonali dokumentacji zdjęciowej. Następnie odczytał wcześniej przedłożone pismo   w sprawie drzewostanu na ulicy M. C. Skłodowskiej, który ktoś w widoczny sposób próbuje doprowadzić do obumarcia. Stwierdził również, że to pismo złożono na drugi dzień do Urzędu Miejskiego w Lublińcu wraz z dokumentacją zdjęciową. Kierownik Referatu Komunalnego Pani Urszula Jończyk po przeprowadzeniu oględzin na miejscu potwierdziła fakt niszczenia drzewostanu poprzez nawiercanie konarów drzew i wlewanie nieznanej substancji do powstałych otworów. Dodał także, że nie można było stwierdzić kto był sprawca tego czynu i odczytał pismo otrzymane z Urzędu Miejskiego w Lublińcu podpisane przez Sekretarza Miasta Lublińca Jana Grajcara.        

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że wie kto jest sprawcą tego czynu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że nasza reakcja była natychmiastowa, gdyż zaraz na drugi dzień komisja sporządziła w tym przedmiocie stosowną notatkę i na ten moment zrobiliśmy wszystko i będziemy czekać na odpowiedz z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Radny Krzysztof Gembała - stwierdził, że może ktoś chciał dokonać zniszczenia drzewostanu, gdyż wcześniej odmówiono mu wydania zezwolenia na jego usunięcie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że nie niestety nie mamy dowodów kto jest sprawcą tego czynu i poruszył sprawę krzyża Milenijnego i przedstawił pismo do Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie usunięcia krzaków w jego obrębie.

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że Komisja powinna wystosować pismo do Urzędu Miejskiego w Lublińcu o przyśpieszenie odpowiedzi na zdane pytania w jego sprawie.

 Pan Filip Toma - zapytał o możliwość sprawdzenia drzewostanu na cmentarzu parafialnym.

 

Radny Ryszard Kozok - odpowiedział, że jest to w gestii proboszcza Kościoła św. Mikołaja w Lublińcu.  

14.30 - posiedzenie wspólnych komisji opuścił Radny Ryszard Kozok.

Pan Filip Toma - zapytał o możliwość wyrównania poziomów płyt chodnikowych na ulicy bocznej do ulicy Majdanek w Lublińcu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - odpowiedział, że to zostanie sprawdzone.

Pan Filip Toma - stwierdził, że należy coś zrobić z kierowcami wyjeżdżającymi z ulicy św. Anny w kierunku Dyskontu Spożywczego „Biedronka”. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że z tą kwestią należy poczekać do momentu wybudowanie nowego supermarketu.

Pan Filip Toma - stwierdził, że w północnej części ulicy Szafera, na jej zwężeniu za zakrętem w stronę torów kolejowych znajduje się dużo nieczystości i należałoby wyciąć tam wysoko rosnącą trawę. Dodał również, że sesje Rady Miejskiej w Lublińcu powinny odbywać się w późnych godzinach popołudniowych.  

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Wieńczysław Surma - przystąpił wraz z obecnymi na posiedzeniu radnymi obu komisji do formułowania wniosków.  W związku z czym sformułowano następujące wnioski o:

1)     skoszenie trawy i przeprowadzenie odkomarzania w rejonie zalewu lublinieckiego.

2)      oczyszczenie zapiaszczonych studzienek na ulicy Oleskiej i Zwycięstwa w Lublińcu.

3)     cykliczne co najmniej trzykrotne zamiatanie ulic całego miasta w sezonie                      i sporządzenie harmonogramu na cały rok.     

4)     ponowne zgłoszenie przez Pana Edmunda Knopika, faktu uszkodzenia drzewostanu na ulicy M. C. Skłodowskiej przez znanego mu sprawcę.

5)     przycięcie topoli na ulicy Stawowej w Lublińcu.

6)     usunięcie zapadniętych płyt i kostki na nawierzchni bocznej ulicy do ulicy Majdanek  w Lublińcu.

7)     usunięci dzikiego wysypiska i wycięcia zarośli na zwężeniu ulicy Szafera w kierunku torów kolejowych w Lublińcu

8)     złożenie pisma w sprawie rozważenia możliwości polepszenia bezpieczeństwa na cmentarzu parafialnym poprzez dokonanie przeglądu drzewostanu i pielęgnację rosnących tam drzew. 

9)     przeprowadzanie sesji Rady Miejskiej w Lubińcu w późnych godzinach popołudniowych tj. po pracy, co wynika z wniosków mieszkańców naszego miasta.

10)  sprawdzenie drzewa przy wjeździe do Marketu Carrefour ograniczającego wjazd pojazdom dużogabarytowym (tirom).

11)   zwrócenie się do Burmistrza Miasta Lublińca o podanie przyczyny zwłoki jaka powstała w udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane przez komisje w sprawie pisma Pana Edmunda Knopika z dnia 18 maja z uwagi na fakt, że upłynął miesięczny termin odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - poprosił  o przystąpienie  do głosowania nad złożonymi wnioskami.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zapytał radnych, czy mają jeszcze inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym posiedzenie obu komisji zakończono.

Protokołował:                 Przewodniczący Komisji                  Przewodniczący Komisji

   K. Pluta                            Jan Springwald                              Wieńczysław Surma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 45/10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego odbytego w dniu 18 czerwca 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:14.07.2010 07:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:37