Protokół Nr 44/10 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju

        odbytego w dniu 5 maja 2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.     Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.     Ocena stanu sanitarnego miasta Lublińca oraz składowania odpadów w Lipiu

6.     Skarga Edmunda Knopika na Burmistrza Miasta Lublińca

7.    Sprawy bieżące.

ad. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska                i Rozwoju Wieńczysław Surma i przekazał prowadzenie Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Janowi Springwald. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Jan Springwald stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 7 radnych, 4 radnych Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz 3 radnych Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju.

 

ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald poinformował zebranych członków wspólnych komisji, że zachodzi konieczność dokonania zmiany w przedmiocie porządku obrad poprzez zastąpienie punktu 4 porządku obrad na punkt 6 ze względu na brak do zaopiniowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. W związku z powyższym zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Komisje jednogłośnie zatwierdziły porządek posiedzenia z proponowaną zmianą, 7 głosów „za”.

 

Porządek obrad po przegłosowanej zmianie:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Zatwierdzenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4.    Skarga Edmunda Knopika na Burmistrza Miasta Lublińca

5.    Ocena stanu sanitarnego miasta Lublińca oraz składowania odpadów w Lipiu

6.    Sprawy bieżące.

Radny Zygmunt Anczok - stwierdził, że grupa radnych nie tylko ze Steblowa zaangażuje się w kwestię rozwiązania problemu uporządkowania obejścia wokół Krzyża Milenijnego poprzez wyrwanie wszystkich dziko rosnących krzewów.  

ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za”.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”.  

ad 4. Skarga Edmunda Knopika na Burmistrza Miasta Lublińca

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wieńczysław Surma - poprosił zebranych radnych o wniesienie pytań do pana Edmunda Knopika, które pozwolą posiłkować się          w dogłębnym zbadaniu  omawianej skargi na Burmistrz Miasta Lublińca i przekazał głos Przewodniczącemu obu komisji Janowi Springwald.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że należy jak najkonkretniej dociec i zająć się sprawą związaną z dzikimi wysypiskami śmieci przy ulicy M.C. Skłodowskiej, która nie została do końca wyjaśniona i ciągnie się już od kilka lat.

Radny Zymunt Anczok - stwierdził, że należy wezwać na posiedzenie obu komisji Kierownika Referatu Komunalnego Panią Urszulę Jończyk.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby i przeszedł do krótkiego omówienia pisma Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Departament Ochrony Środowiska jako sprawy priorytetowej w kwestii skargi Edmunda Knopika na Burmistrza Miasta Lublińca. Przewodniczący stwierdził, że Departament Ochrony Środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej o wyjaśnienie tej sprawy i udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu w oparciu        o jego pisma z dnia 21 października i 22 grudnia 2009 roku w sprawie niszczenia środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Lublinicy na terenie miasta Lublińca. Następnie odczytał wyżej wymienione pismo i stwierdził, że sprawę należy zbadać od strony dokumentacji          i sprawdzić stan faktyczny i dopiero wtedy podjąć decyzję.

13.20 - na posiedzenie komisji przyszedł w charakterze zaproszonego gościa radny Roman Marciniak

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że należy zająć się głównie tym pismem, gdyż odnosi się ono całkowicie do pism Edmunda Knopika z dnia 21 października i 22 grudnia 2009 roku, które podnoszą sprawę wysypywania bliżej nieokreślonych odpadów w dolinie rzeki Lublinicy, na odcinku ulicy M.C. Skłodowskiej            i w obejściu Zamku Lublinieckiego. Przewodniczący Jan Springwald dodał, iż z wyżej wymienionych pism wynika, że po interwencji Edmunda Knopika został zmieniony zakres       i kwalifikacja przeznaczenia tego terenu z terenów zielonych i łęgowych na nieużytki,             a następnie wydzierżawiony i sprzedany osobom, które dopuszczały się zaśmiecania tego terenu, co wynika z dokumentacji zdjęciowej. Przewodniczący Jan Springwald poruszył również sprawę wycinki drzew i zasypywania terenu za Zamkiem Lublinieckim, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest terenem zabytkowym podlegającym właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.      

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że wycięty drzewostan z parku otaczającego Zamek Lubliniecki jest pod ochroną i głównym winowajcą tego faktu jest wykonawca remontu Zamku Lublinieckiego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że zadaniem komisji jest dogłębne wyjaśnienie tej sprawy w oparciu o pismo Departamentu Ochrony Środowiska i zarzutów podnoszonych przez Edmunda Knopika w jego pismach. Dodał również, że podstawą będzie tutaj sprawdzenia przede wszystkim stanu faktycznego     i istniejących dokumentów potwierdzających fakt wycinki drzew i zasypywania terenu za Zamkiem Lublinieckim. Dodatkowo wyszedł z inicjatywą zadania kilku pytań Panu Edmundowi Knopikowi o sprecyzowanie miejsc, które miałyby zostać objęte kontrolą ze strony Rady Miejskiej.

   

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że chodzi o miejsca od ulicy Grunwaldzkiej do obwodnicy Miasta Lublińca. Obszary od nr 23 za stodołą, za Kauflandem do obwodnicy i za RPM S.A.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - upewnił się, że chodzi o obszar od ulicy Grunwaldzkiej do obwodnicy Miasta Lublińca i teren Zamku Lublinieckiego.

Radny Zygmunt Anczok - stwierdził, że obrzeża rzeki Lublinicy, a więc te tereny, które          w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zapisane są jako tereny pod działalność przemysłową i gospodarczą.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zapytał Pana Edmunda Knopika czy po jego ustnym zgłoszeniu dotyczącym nielegalnego wysypywania śmieci na omawianym obszarze zostały podjęte jakieś kroki przez Urząd Miejski w Lublińcu.

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że Urząd Miejski nie podjął żadnych kroków w kwestii wysypywania śmieci, nie było żadnej reakcji.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że musi to zostać sprawdzone poprzez wystąpienie do Burmistrz Miasta Lublińca  z odpowiednimi pytaniami.

Radny Krzysztof Gembała - stwierdził, że podstawą wyjaśnienia rozpatrywanej kwestii będzie sporządzenie pewnego wirtualnego lub papierowego wykresu z osią czasu w celu uporządkowania wszystkiego co wiąże się z kolejnością otrzymywanych informacji przez Radę Miejską. Dodał również, że na tej podstawie należy wystąpić do Burmistrza Miasta Lublińca z pytaniem o reakcje ze strony Urzędu Miejskiego na poszczególne pisma i wnioski składane przez Pana Edmunda Knopika, co pozwoli usystematyzować omawianą kwestię    i pozwoli sprawdzić, które z etapów postępowania odbywały się zgodnie z prawem,  a w których miejscach doszło do nieprawidłowości. Dodatkowo zadał pytanie radcy prawnemu Panu Andrzejowi Pawełczykowi, o wyjaśnienie od strony prawnej możliwości ingerencji w proceder wysypywania śmieci na prywatnym terenie, który wcześniej został zakupiony przez aktualnego właściciela.

Radca Prawny Andrzej Pawełczyk - odpowiedział, że tzw. uchwała śmieciowa pozwala na usuwanie dzikich wysypisk niezależnie od formy przekształcenia tego terenu.

Radny Zygmunt Anczok - zadał pytanie panu Edmundowi Knopik czy w czasie przekształcania tego omawianego terenu w latach 2001 – 2003 były jakieś protesty podczas wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że wszystko jest w dokumentacji.

   

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że w kwestii rozpatrywanej skargi komisja wystąpi do Burmistrza Miasta Lublińca    o przedstawienie dokładnego i precyzyjnego planu z naniesionymi granicami obszarów łęgowych.

Radny Jerzy Orszulak - stwierdził, że jeżeli Urząd Miejski w Lublińcu otrzymał informację, że pojawiło się dzikie wysypisko śmieci to powinien zobligować właściciela do usunięcia wszystkich śmieci i zadał pytanie, o ewentualne działania w tym zakresie ze strony Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że w pierwszej kolejności komisja powinna zadawać pytania Panu Edmundowi Knopikowi,    a dopiero po wyczerpaniu tego trybu formułowane będą pytania do Burmistrza Miasta Lublińca.

Radny Jerzy Orszulak – stwierdził, że Urząd Miejski nie zrobił nic w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zadał pytanie Panu Edmundowi Knopikowi, czy posiada dokumenty potwierdzające fakt wycięcia drzew na terenie parku otaczającego Zamek Lubliniecki.  

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że posiada dokumentację zdjęciową z wycinki tych drzew.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - poprosił Pana Edmunda Knopika o udostępnienie tych zdjęć.

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że nie ma ich przy sobie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że komisja skieruje do Burmistrza Miasta Lublińca pismo z kilkunastoma pytaniami w kwestii podjętych działań przez Urząd Miejski, co pozwoli wtedy ustalić kierunek działania.

Radny Krzysztof Gembała - stwierdził, że należy wszystko uporządkować.

Radny Roman Marciniak - uznał, że w omawianej kwestii nie ma żadnych konkretnych informacji na piśmie od Burmistrza Miasta Lublińca i stwierdził, że jedyną informację jaką posiadamy to fakt przekształcenia tego terenu. Dodał jeszcze, że należy wystosować konkretne pytania do Burmistrza Miasta Lublińca w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.   

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że Pan Edmund Knopik zwrócił uwagę na fakt, że zaistniało wydzierżawienie terenów łęgowych i konieczne będzie wystąpienie do Burmistrza Miasta Lublińca o mapę z dokładnie wyrysowaną linią określającą obszar terenów łęgowych i zielonych, co pozwoli odpowiedzieć na pytania: czy ten teren jest faktycznie zasypywany ?,  czy miasto wydzierżawia ten teren,  a jeżeli tak to dlaczego ? mimo, że jest on objęty planem rewitalizacji. Dodatkowo zapytał radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania do Pana Edmunda Knopika.    

Radny Ryszard Kozok - zapytał Pana Edmunda Knopika, czy będzie dążył  do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru za stodołą w pasie o szerokości około 4 m.

 

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że tak, bo jest to nielegalnie zrobione.

Radny Ryszard Kozok - zapytał Pana Edmund czy istnieje możliwość pozyskania zdjęć dokumentujących wycinkę drzew w obrębie Zamku Lublinieckiego ?

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że ma te zdjęcia i na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dodał jeszcze, że wszystko odbędzie się w odpowiednim czasie. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Wieńczysław Surma - zapytał Pana Edmunda Knopika od kiedy zajął się omawianymi kwestiami m. in. wycinką drzew w obrębie Zamku Lublinieckiego. 

Pan Edmund Knopik - stwierdził, że od maja 2003 roku jeszcze za kadencji Burmistrza Józefa Kazika, który mimo nakazu do usunięcia wszystkiego nic w tej kwestii nic nie zrobił.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że w związku na skomplikowany i zawiły charakterem sprawy radni połączonych komisji podjęli decyzję o wniesieniu do porządku obrad sesji Rady Miejskiej projektu uchwały  w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Lublińca będącego projektem radnych i zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania w sprawie skargi Pana Edmunda Knopika na Burmistrza Miasta Lublińca. Pytań nie było w związku z czym przystąpiono do głosowania nad przedłużeniem terminu rozpatrzenia skargi.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - podziękował Panu Edmundowi Knopikowi za przybycie na posiedzenie obu komisji.

14.10 - posiedzenie komisji opuścił Pan Edmund Knopik.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że komisje powinny przystąpić do formułowania pytań, które będą skierowane do Burmistrz Miasta Lublińca celem zobrazowania tego tematu. W związku z czym zaproponowano następujące pytania:

1) Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju zwracają się do Burmistrza Miasta Lublińca o przedstawienie chronologii wszystkich zdarzeń podnoszonych w pismach przez Pana Edmunda Knopika.

2) Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju zwracają się do Burmistrza Miasta Lublińca o przedstawienie informacji o podjętych działaniach na skutek pism Pana Edmunda Knopika w latach 2003 – 2010 ?

3) Jak zmieniał się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący omawiany teren tj. od ulicy Grunwaldzkiej do obwodnicy miasta Lublińca w latach 2002 – 2010. Jeżeli takie zmiany zaistniały to dlaczego i na czyj wniosek ?

4) Proszę o precyzyjne wskazanie na mapie obejmującej omawiany teren symboliki              z dokładnym wskazaniem granic terenów zielonych wynikającej z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Proszę o przedłożenie dokumentów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także wskazanie procedur zezwalających na podnoszenie – nadsypywanie terenu w obrębie Zamku Lublinieckiego oraz wycinkę drzew.

6) Proszę o wskazanie na mapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasięgu terenów zielonych – konserwatorskich i wszystkich innych obejmujących dolinę rzeki Lublinicy tj. od ulicy Grunwaldzkiej do obwodnicy miasta Lublińca ?

7) Na jakiej podstawie przekształcono obszar w dolinie rzeki Lublinicy ?

8) Czy i ewentualnie jakie działania podjęto w celu pozyskania środków unijnych – dotacji na przeprowadzenie rewitalizacji omawianego terenu ?

9) Czy zostały zachowane odpowiednie odległości od terenów zielonych i łęgowych wynikające z obowiązujących przepisów prawnych ?

10) Komu przysługuje prawo własności lub prawo dzierżawy tego terenu z podziałem na osoby fizyczne i podmioty działalności gospodarczej (firmy) ?              

11) Kto odtwarzał ten teren, komu te działania zostały zlecone i jakie wynikały z tego koszty?

12) Czy miasto Lubliniec podjęło czynności – działania w kierunku usunięcia tych dzikich wysypisk – składowisk od 2003 roku do chwili obecnej ?

13) Jakie czynności miasto Lubliniec podjęło w celu ustalenia sprawcy lub sprawców i czy ustaliło jakiegokolwiek sprawcę od 2003 roku do chwili obecnej. Jeżeli tak to jakie sankcje zastosowano ?

14) Czy zostały podjęte jakieś działania w sprawie rewitalizacji tego terenu ?

15) Czy Pan Edmund Knopik każdorazowo otrzymywał odpowiedzi na swoje pisma składane do Burmistrza Miasta Lublińca i czy sukcesywnie udzielano na nie odpowiedzi ?

16) Czy miasto zgodnie z tzw. uchwałą śmieciową przeprowadza przeglądy terenów pod kątem dzikich wysypisk np.: baza po Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym, ujęcie wody na Steblowie – działka nr 68, ulica Stawowa, Lipska Góra, obszar Krzyża Milenijnego, Podlesie ?

17) Czy miasto Lubliniec prowadzi jakieś działania w zakresie sprzedaży lub dzierżawy omawianego terenu ?

     

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś propozycje pytań do Burmistrza Miasta Lublińca. Pytań nie było, w związku z czym zakończono formułowanie pytań.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wieńczysław Surma - oświadczył, że członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Bezpieczeństwa                   i Praworządności w dniu 25 kwietnia 2010 roku udali się na miejsce przedstawione przez Pana Edmunda Knopika w jego obecności i wykonali dokumentację zdjęciową, która została dołączona do niniejszego protokołu. Członkowie obu komisji również w tym samym dniu dokonali oceny wizualnej stanu działki miejskie nr 68 położonej na Steblowie jako terenu wylęgowo - zalewowego. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zapytał radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania ? Pytań nie było.

ad 5. Ocena stanu sanitarnego miasta Lublińca oraz składowania odpadów w Lipiu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest ocena stanu sanitarnego miasta Lublińca oraz składowania odpadów w Lipiu. Następnie zapytał zebranych, czy mają pytania lub uwagi ?

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wieńczysław Surma - oświadczył, że członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Bezpieczeństwa   i Praworządności w dniu 25 kwietnia 2010 roku po Sesji Rady Miejskiej w Lublińcu udali się na działkę miejską nr 68 - ujęcie wody przy ulicy Oleskiej jako terenu zielonego   i wylęgowego,  gdzie zastano katastrofalny stan całego obejścia w postaci zwałów różnego rodzaju odpadów tj. gruzu, cegieł, papy, zniszczonych telewizorów i sprzętu AGD (lodówka), szkła, metali, betonu, w dużej ilości farb, odpadów kabli igielitowych, pokruszonego asfaltu przygotowanego do zrównania tego terenu. Dokumentacja zdjęciowa została dołączona do niniejszego protokołu.    

Radny Roman Marciniak - poruszył problematykę uporządkowania obszaru w rejonie od ulicy Paderewskiego do ulicy Częstochowskiej.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wieńczysław Surma - stwierdził, że konieczne jest naprawienie załamującego się pobocza i krawężników w omawianej kwestii.  

15.15 - posiedzenie komisji opuścił Radca Prawny Pan Andrzej Pawełczyk

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że należy również zająć się kwestią zaśmiecania terenu w sąsiedztwie Krzyża Milenijnego. Następnie wyszedł z propozycją żeby problematyka składowania odpadów w Lipiu została poruszona na następnej komisji, która miałaby charakter wyjazdowy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - zapytał radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania ? Pytań nie było.

ad 6. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że kolejnym punktem obrad są sprawy bieżące. Następnie zapytał zebranych, czy mają pytania lub uwagi ?

Radny Krzysztof Gembała - poruszył kwestię niebezpiecznej jazdy motocyklistów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że należy wystosować pismo do KPP w Lublińcu o podjęcie wszelkich działań dyscyplinujących niebezpieczną i nieodpowiedzialną jazdę motocyklistów.  

Radny Zygmunt Anczok - odniósł się do pisma Pana Andrzeja Wójcika w kwestii boiska przy ulicy Kochcickiej i złożył wniosek o podwyższenie łapacza piłek.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - oświadczył, że komisje w związku z pismem Pana Andrzeja Wójcika po rozpoznaniu sprawy wnioskują o podwyższenie łapacza piłek na boisku przy ulicy Stawowej od strony zabudowań budynku jednorodzinnego.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

 

Radny Roman Marciniak - stwierdził, że istnieje również niebezpieczeństwo w obrębie boiska przy ulicy Kochcickiej pod względem ruchu drogowego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że należałoby zlikwidować pobocze od strony płotu.

Radny Zygmunt Anczok - stwierdził, że należy tam ustawić znak zakazu zatrzymywania od ulicy Kochcickiej na całej szerokości boiska.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - oświadczył, że obie komisje wnioskują, aby sygnalizacja świetlna w obrębie Stacji Paliw BP była włączona przez cały dzień tj. od godziny 4.00 do 22.00 z wyjątkiem nocy oraz niedziel i poprosił o przystąpienie do głosowania nad złożonym wnioskiem.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald - stwierdził, że komisje wnioskują o wystąpienie Burmistrza Miasta Lublińca do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu o zwiększenie kontroli wszystkich użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów na drogach wylotowych z miasta Lublińca i poprosił    o przystąpienie  do głosowania nad złożonym wnioskiem.

 

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald  - oświadczył również, że wspólnie z Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju  Wieńczysławem Surmą dokonali w dniu 4 maja 2010 roku objazdu miasta pod względem oświetlenie miejskiego ustalając, że zaistniała konieczność doświetlenia ulicy Żeromskiego oraz wprowadzenia na jej odcinku ograniczenia prędkości do 40 km/h począwszy od skrzyżowania z ulicą Parcelacyjną w kierunku Lipskiej Góry, a także usytuowania znaku przejścia dla pieszych w miejscu przecięcia się obwodnicy z ulicą Lipską w Lubecku, z uwagi na zwiększenie się natężenia ruchu wynikającego z budowy obwodnicy północnej miasta Lublińca.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jan Springwald  - dodatkowo stwierdził, że niezbędne będzie zabezpieczenie środków w budżecie miasta Lublińca na dodatkowe usytuowanie lamp oświetleniowych na ulicy Witosa. Materiał zdjęciowy w załączeniu.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wieńczysław Surma - złożył wniosek      o wprowadzenie w obrębie nowo otwartych ulic tj. ul. Jedności, Cieszkowskiego, Jagusia, Reymonta, Zacisznej oraz Kochanowskiego strefy zamieszkania, co ograniczy nadmierną prędkość oraz zmniejszy konieczność wprowadzania zbytecznych progów zwalniających       i sprawi, że zastosowanie będzie miała reguła stosowania prawej ręki. Dodatkowo stwierdził, że niniejszy wniosek stanowi wolę mieszkańców, Radnych Rady Miejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców.   

Przewodniczący Jan Springwald - poprosił  o przystąpienie  do głosowania nad złożonym wnioskiem.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

Przewodniczący Jan Springwald - zapytał radnych, czy mają jeszcze inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołował:                 Przewodniczący Komisji                  Przewodniczący Komisji

   K. Pluta                            Jan Springwald                              Wieńczysław Surma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 5 maja 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:21.06.2010 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:37