Protokół nr 47

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 18.05.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Zasady pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania chorobom zębów oraz wad postawy. Spotkanie z radną Iwoną Janic oraz pracownikiem UM w Lublińcu odpowiedzialnym za kwestie pozyskiwania funduszy z EU na sprawy zdrowotne.

6.Sprawy bieżące.

7. Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 6 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i 6 radny wchodzących w skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisje jednogłośnie zatwierdziły porządek obrad:

przebieg głosowania

Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).

przebieg głosowania

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.1) Przebieg głosowania Komisji Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki nad protokołem nr 45 z dnia 20.04.2010 r. :

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).

Przebieg głosowania Komisji Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki protokołem nr 46 z dnia 26.04.2010 r.

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


3.2) Przebieg głosowania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych nr 44 z dnia 20.04.2010 r.

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  quorum- 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4.1. Zaopiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

4.1. a.) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania i oddała głos inspektorowi z Zespołu Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Zbigniewowi Świtale.


Zbigniew Świtała inspektor Zespołu Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – stwierdził, że projekt uchwały proponuje następujące zmiany do uchwały nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania tj.:

 • podwyższenie progu procentowego świadczenia za zakup leków;

 • dopuszczenie możliwości otrzymania pomocy zdrowotnej na pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych;

 • określenia wzoru wniosku i dyspozycji wnioskodawcy co do sposobu wypłaty świadczenia;

 • zmiany trybu i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej;

 • wprowadzenie tekstu jednolitego uchwały.

Reasumując inspektor wskazał, że wprowadzenie powyższych zmian jest korzystne dla wnioskodawców, jak również upraszcza procedurę przyznawania pomocy zdrowotnej.
Radny Krzysztof Gembała - zapytał ile wniosków w zeszłym roku zostało negatywnie załatwionych i jaką kwotę w 2009 r. wydano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli?


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca - odpowiedziała, że z budżetu na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli przeznaczono około 18 tysięcy złotych, kontynuując wskazała, że wszystkie wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały załatwione pozytywnie.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają inne pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


4.2.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4.2.a.) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – poprosił o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach i oddała głos inspektorowi inspektorowi z Zespołu Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Zbigniewowi Świtale.


Zbigniew Świtała inspektor Zespołu Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej – wskazał, że do tut. Urzędu Miasta wpłynął projekt uchwały Rady Miasta Katowice w uzasadnieniu, którego czytamy, że zmiana formy organizacyjno - prawnej funkcjonowania Szpitala polegająca na zbyciu, wydzierżawieniu lub wynajęciu majątku, bądź utworzenia spółki, a w szczególności przekształcenia w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, wymaga przeprowadzenia w pierwszej kolejności procedury likwidacyjnej szpitala. Kontynuując stwierdził, że władze miasta Katowice zapewniają, że załoga szpitala w całości znajdzie zatrudnienie u nowego pracodawcy, a istnienie szpitala będzie niezagrożone wręcz przeciwnie nastąpi jego rozbudowa o izbę przyjęć z podjazdem dla karetek, powstanie nowa sala operacyjna oraz centrala sterylizacyjna wraz z niekrzyżującym się ciągiem komunikacyjnym dróg czystych i brudnych. W opinii komisji przetargowej przyjętej przez Prezydenta Miasta Katowice wyłoniony podmiot jest gwarantem, że funkcjonowanie szpitala będzie niezakłócone, umożliwi jego rozwój i gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów szpitala.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do Pana inspektora Zbigniewa Świtały. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad projektem uchwały.przebieg głosowania

"za" 2 , "przeciw" - 1, "wstrzymujące"- 3

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.


4.2.b.) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – poprosił o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i oddał Pani Urszuli Jonczyk Kierownikowi Referatu Komunalnego.


Urszula Jończyk kierownik Referatu Komunalnego - wskazała, że zmiana uchwały jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 5 ze względu na nowo powstające lokale gastronomiczne.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 6 członków komisji ( pełny skład 7 radnych).


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ad.5. Zasady pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania chorobom zębów oraz wad postawy. Spotkanie z radną Iwoną Janic oraz pracownikiem UM w Lublińcu odpowiedzialnym za kwestie pozyskiwania funduszy z EU na sprawy zdrowotne.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – oddał głos radnej Iwonie Janic i poprosił o przedstawienie zasad pozyskiwania środków finansowych z UE na programy zdrowotne.


Radna Iwona Janic- stwierdziła, że uzyskanie środków finansowych z UE na programy zdrowotne jest bardzo trudne, ponadto jest to proces, który może trwać nawet kilka lat. UE do 2013 roku nie ma środków na nowe programy zdrowotne, oznacza to, że można się starać o środki finansowe dopiero po 2013 r., jednakże zasadą jest, że UE jest niechętna do przekazywania pieniędzy na realizację programów, które nie są połączone z zakupem sprzętu medycznego.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – zapytał co w takiej sytuacji można zrobić, aby sfinansować przeprowadzenie badań stomatologicznych (stan uzębienia) i ortopedycznych ( wady postawy) w szkołach podstawowych w grupie dzieci w klasach od I do III?


Radna Iwona Janic- odpowiedziała, że najlepiej w takiej sytuacji jest założyć stowarzyszenie w skład którego będą wchodzić podmioty prowadzące ośrodki zdrowia. Kontynuując wskazała, że takie stowarzyszenie może startować w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez np. Wojewodę Śląskiego, Starostwo Powiatowe Lubliniec, czy też Burmistrza Miasta Lublińca i z tych pieniędzy można przeprowadzić badania stomatologiczne i ortopedyczne dzieci ze szkól podstawowych w przedziale wiekowym od 6 lat do 10 lat.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że zna te procedury, jednakże nikt z obecnych na sali nie jest właścicielem ośrodka zdrowia i nie ma możliwości ani technicznych, ani zaplecza ludzi do stworzenia takiego stowarzyszenia. Natomiast organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką ochrony zdrowia działające na terenie gminy Lubliniec nie wykazują zainteresowania zdobyciem środków finansowych na taki cel, gdyż np. jest to niezgodne z statutem takiej organizacji lub mają inne priorytety, które realizują. Kontynuując wskazał, że opieka profilaktyczna w stosunku do najmłodszych na dzień dzisiejszy nie jest realizowana, a likwidacja gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach doprowadziła do zapaści sferę opieki profilaktycznej dzieci. W Lublińcu na 4 szkoły przypada 2,5 etatu higienistki szkolnej.


Radna Iwona Janic- wskazała, że gmina nie może sfinansować tych badań i najlepiej byłoby stworzyć stowarzyszenie lub zainteresować istniejące organizacje pozarządowe, które pozyskałyby środki na te badania.


Anna Jonczyk – Drzymała Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca – wskazała, że w zeszłym roku ( 2009) oraz w roku 2010 r. uruchomiono środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w Miejskim Domu Kultury, środki te przeznaczono także na opłacenie logopedy w lublinieckich przedszkolach. W 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono „akcję badania kręgosłupa” wśród dzieci.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – stwierdził, że jest to bardzo dobra wiadomość, iż w tym temacie miasto podjęło działanie. Kontynuując wskazał, że teraz należy przeprowadzić alogiczne badania w Szkole Podstawowej nr 3 oraz wśród nowych młodych uczniów, którzy rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 1 roku szkolnym 2010/2011.


ad.6.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się.


ad.7. Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta.


Protokołowała                        Przewodniczący Komisji                     Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                               Renata Pilawa                                     Wojciech Jędryka


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 47 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 18.05.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:15.06.2010 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:06