Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.05.2010 r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 17.05.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych za rok 2009.

5. Sprawy bieżące.


ad.1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż obecnych było czterech radnych. Nieobecni radni to Danuta Lampka, Leszek Ligowski, Jerzy Orszulak.


ad.2. Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3 .Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty w następującym głosowaniu :


"za" 3 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.4. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych za rok 2009.


Kontynuacja kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych za rok 2009.


Radna Iwona Janic – przedstawiła następujące uwagi komisji do kontrolowanej dokumentacji:

1.) umowa nr ZP.8129/00005/09 zawarta pomiędzy Gminą Lubliniec, a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Listy obecności oraz listy odbioru nagród są nieczytelne, nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem, brakuje także oznaczenia przedmiotu nagrody.

Kontynuując Radna Iwona Janic wskazała, że w ofercie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych nie określono kwoty o jaką wystąpiło Stowarzyszenie;


2.) umowa nr ZP.8129/00005/09 zawarta pomiędzy Gminą Lubliniec, a Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie – harmonogram wniosku jest niezgodny ze sprawozdaniem, brakuje także wyjaśnień. W dokumentacji znajduje się tylko jedno zaświadczenie odbycia badań okulistycznych, a według dokonanej przez komisję analizy powinny być trzy porady okulistyczne;


3.) umowa nr ZP.8129/00009/09 - Piknik Policyjny - brakuje listy odbioru nagród (wartość nagród – 2000 zł).

Wnioski Komisji:

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. nastąpiła znaczna poprawa w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz jej kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

2. Należy wyrazić uznanie dla aktywnej działalności wielu stowarzyszeń z terenu miasta,

3. Kontrowersje i pewne wątpliwości budzi jednak sprawa przyznawania dotacji w dziale pomocy społecznej oraz w dziale zdrowia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na organizację w formie nieodpłatnej nauki języków obcych ( niemiecki , angielski ) oraz organizację wycieczek. Z tych funduszy w opinii komisji powinny korzystać grupy osób znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, chorzy i niepełnosprawni. Zdaniem komisji daje się także zauważyć znaczący dysonans pomiędzy dotowanymi stowarzyszeniami odnośnie wartości nagród dla uczestników konkursów i programów, np. wieża o wartości blisko 400 zł w KSW w porównaniu do łącznej puli nagród ( na cały rok ) dla SON. Podobną wątpliwość komisji budzi stosunkowo wysokie dotowanie takich imprez jak Piknik Policyjny, gdzie na ogólną kwotę 5350 zł dotacja ze środków miejskich wyniosła 4750 zł.


ad. 6. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było.Protokołowała                                                Przewodniczący Komisji


Andżelika Luba                                                           Maria Dmitriew

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.05.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2010 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż