Protokół nr 46/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 26.04.2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca.


ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);


ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca. Kontynuując wskazała, że w związku z rozwojem działalności usługowej i koniecznością nadania numeracji dla nowowybudowanego obiektu zachodzi konieczności nadania nazwy ulicy, dla ulicy biegnącej od ul. Św Anny do targowiska miejskiego. Burmistrz Miasta Lublińca zaproponował, aby ulica nosiła nazwę ulicy Targowej. Następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały lub chcieliby wyrazić swój pogląd. Nikt z zebranych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 7 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki. Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 46/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 26.04.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:18.05.2010 14:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:05