Protokół nr 45/2010

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 20.04.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Informacja o stanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.

6.Zasady pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania chorobom zębów oraz wad postawy. Spotkanie z radną Iwoną Janic oraz pracownikiem UM w Lublińcu odpowiedzialnym za kwestie pozyskiwania funduszy z EU na sprawy zdrowotne.

7. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2009 r.

8.Sprawy bieżące.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wspólne posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 6 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki i 6 radny wchodzących w skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Renata Pilawa poinformowała zebranych członków komisji, że zachodzi konieczność dokonania zmiany w przedmiocie porządku obrad ze względu na nieobecność radnej Iwony Janic. W związku z powyższym zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad.

-Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


-Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych "za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Porządek obrad po przegłosowanej zmianie:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Informacja o stanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.

6. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2009 r.

7.Sprawy bieżące.


ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.1) Komisja Oświaty, Sportu Kultury i Turystyki protokół nr 44 z dnia 23.03.2010 r.

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


3.2) Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych protokół nr 43 z dnia 23.03.2010 r.

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

  • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4.1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

4.1. A- Projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kontynuując wskazała, że na terenie miasta Lublińca zachodzi konieczność utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu do głosowania o nr 14 w Zakładzie Karnym w Lublińcu dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie mieści się w Zakładzie Karnym w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 6. Następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały lub chcieliby wyrazić swój pogląd. Nikt z zebranych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.
4.1. B- Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca i oddała głos inspektorowi Rafałowi Popiołkowi.


Inspektor Rafał Popiołek- stwierdził, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto przejmuje grunty pod drogi, kolejnym etapem jest zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych. Wnioskowana droga będzie uzupełnieniem dróg publicznych w dzielnicy Wymyślacz, co zapewni potencjalnym inwestorom dostęp do drogi publicznej, a wybudowanym budynkom będzie można nadać numerację, gdyż istniejące i powstające w tym rejonie domy zostaną zaliczone w poczet ul. Rumiankowej. Kontynuując wskazał, że wnioskowana droga jest przedłużeniem ulicy Rumiankowej.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do Pana inspektora Rafała Popiołka. Nikt się nie zgłosił, w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum - 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


4.2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4.2. A- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r. Kontynuując wskazała, że 26 stycznia br. Rada Miejska upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Uchwała ta jest niestety dotknięta błędem, gdyż zgodnie z prawem kompetencja ta jest przypisana Burmistrzowi. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Lublińca w dniu 06 kwietnia br. zarządzeniem nr 69/2010 upoważnił Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Dlatego też uchwałę powyższą należy wyeliminować z obrotu prawnego.

Następnie zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały lub chcieliby wyrazić swój pogląd. Nikt z zebranych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4.2.B - Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa - poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. i oddała głos Mariuszowi Kozińskiemu Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Mariusz Koziński Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji, a następnie wskazał, że zmiana powyższa dotyczy następującej kwestii: jednostką wykonująca zadania GPPRA jest MOPS z tym zastrzeżeniem, że zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc do prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży, uprawiania sportu i zabaw - związanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia wykonywać będzie nie MOPS, ale tut. Urząd Miasta.


Radny Krzysztof Gembała – zapytał się, czy te pieniądze mogą być przeznaczone na taki cel?


Mariusz Koziński Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –odpowiedział, że tak, gdyż jest to działanie podejmowane w granicach wyznaczonych przez prawo, a cel ma znamiona działań prewencyjnych.


Radny Alfred Prządło- zapytał się, o jaką kwotę chodzi?


Mariusz Koziński Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –odpowiedział, że jest to kwota około 50.000 zł.

Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają jeszcze inne pytania do projektu uchwały lub chcieliby wyrazić swój pogląd. Nikt z zebranych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

quorum - 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Zdrowia i Spraw Socjalnych.

ad.5.Informacja o stanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – dokonał analizy przedstawionej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji o stanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.


14.15- na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka


ad.6. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2009 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa – rozpoczęła analizę wykonania budżetu miasta i wskazała, że w strukturze wydatków realizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział moją wydatki w dziale 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE, które wynoszą aż 27,2%. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów to 9.368.170,00 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Miasto Lubliniec w 2009 r. kształtowały się następująco:

a.)Szkoła Podstawowa nr 1 - plan wydatków wyniósł 3733.764,59 zł tj.92,57% planu

b.)Szkoła Podstawowa nr 3 - plan wydatków wyniósł 2570.951,18 zł tj.96% planu

c.)Gimnazjum nr 1 - plan wydatków wyniósł 2141 946,57 zł tj.97% planu

d.)Gimnazjum nr 2 - plan wydatków wyniósł 22460.736,85 zł tj.98,8% planu

Natomiast łączna kwota wydatków w przedszkolach wyniosła 5380.874,06 zł (tj.98,5% planu). Wszystkie przedszkola prowadzą żywienie dzieci, które jest realizowane z własnych środków.

Szkoła Podstawowa nr 3 w 2009 r. otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 11.985,00 zł w ramach programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 wykorzystała środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w kwocie 22 883,98 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zrealizował dochody w wysokości 129 073,97 zł to jest 85,4 % planu. Do zakresu zadań ZOPO należy między innymi obsługa finansowo - administracyjna 7 placówek przedszkolnych, dowożenie dzieci do szkół, a także organizacja i utrzymanie stanu technicznego basenu krytego w Lublińcu.

Dochody Żłobka Miejskiego w 2009 r. wyniosły 104.431,87 zł (tj. 94,8% planu), a MOPS'u 145 181,51zł (79,8% planu).

Natomiast wydatki ZOPO zamknęły się kwotą 814.958,22 zł (tj. 84,9% planu), a Żłobka Miejskiego kwotą 569.500,69 zł ( tj. 96,6% planu).

W rozdziale 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody ogółem wyniosły 6526 778,79 zł, w tym dochody bieżące 3771,62 zł i dochody majątkowe 6523.007,17 zł. Dochody majątkowe stanowią 100 % planu z tytułu przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, stanowiącej dofinansowanie realizowanego w latach 2006-2007 projektu na „Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu”.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem otrzymano dotację na Powiatowo - Miejską Biblioteka w Lublińcu w wysokości 150 000,00 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało kwotę 40 000,00 zł na zakup nowego wyposażenia do Muzeum Edyty Stein.

Ogółem w dziale 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 6722 500,85 zł.

W rozdziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT wydatki na obiekty sportowe łącznie wyniosły 1610 842,90 zł., w tym wydatki majątkowe 1218 002,90 zł, a wydatki bieżące 392.840,00 zł. W ramach tego działu uzyskano dochody na obiekty sportowe w kwocie 678.061,04 zł tj. 78% planu w tym:

  • dochody bieżące z tytułu kar pieniężnych 12061,04 zł

  • dochody majątkowe w kwocie 666.000,00 zł ( tj.77% planu) z tytułu:

  • dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 333 000,00 zł (budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej „Moje boisko 2012”);

  • pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 333 000,00 zł (budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej „Moje boisko 2012” ).

Ponadto Ministerstwo Sportu przekazało Miastu kwotę 43 000,00 zł na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla lublinieckich szkół w roku 2009. Ogółem dochody w tym dziale wyniosły 725217,74 zł tj. 80% planu rocznego.


Przewodniczący Wojciech Jędryka – wskazał, że na ochronę zdrowia uzyskano dochody w wysokości 15.146,30 zł tj. 101% planu, natomiast ogólna kwota dochodów na pomoc społeczną wyniosła 6195.301,72 zł, a więc 99% planu. Wydatki w przedmiocie ochrony zdrowia kształtowały się następująco:

  • przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.033,86 zł tj.98% planu;

  • pozostała działalność 60.220,00 zł tj.99% planu.

W ramach działu 852 POMOC SPOŁECZNA wydatkowano w 2009 r. kwotę 1961.078,41 zł tj. 98% planu. Przewodniczący Wojciech Jędryka stwierdził, że należy podkreślić, że środki finansowe nie są wydawane na ochronę zdrowia w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc na leczenie, profilaktykę tylko na działalność około leczniczą, niestety w taki sposób działalność miasta w zakresie ochrony zdrowia została ograniczona przez prawo ustawowe.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych radnych z pytaniem, czy ktoś z obecnych ma pytania do przedstawionej analizy poszczególnych działów wykonania budżetu miasta Lublińca za rok 2009. Nikt z radnych się nie zgłosił.

7.Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poinformowała zebranych, że w dniach 07 i 08 kwietnia br. w mieście partnerskim w Czechach w Kravare odbyło się Szkolenie Samorządowe Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. W pierwszym dniu szkolenia wykłady prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego pan dr Rafał Stasikowski na temat istoty samorządu terytorialnego i budżetu miasta. Natomiast w drugim dniu szkolenia, problematykę zadań miasta i powiatu oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi młodym radnym przybliżył Burmistrz Edward Maniura. Oprócz nauki młodym Lublińczanom zapewniono także rozrywki w postaci: zwiedzania zamku, basenu, kręgielni i kortów tenisowych itp.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się.


Protokołowała                      Przewodniczący Komisji                        Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                          Renata Pilawa                                        Wojciech Jędryka


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 45/2010 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 20.04.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:18.05.2010 09:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:05