Protokół Nr 43 /10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju

odbytego w dniu 7 kwietnia 2010r.Lista obecności w załączeniu.1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Ocena targowiska miejskiego.

6. Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu. Weryfikacja miejsc
niebezpiecznych.

7. Sprawy bieżące.


Ad. 1.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 6 radnych, 3 radnych Komisji Bezpieczeństwa oraz 3 radnych Komisji Ochrony Środowiska.


Ad. 2.

Przewodniczący: stwierdził, że mamy dodatkowy temat do omówienia na posiedzeniu dotyczący skargi pana Edmunda Knopika na działanie Burmistrz Miasta, w związku z czym zaproponował zmianę porządku obrad przez dodanie tego tematu w pkt. 8 posiedzenia komisji.

Komisje jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia z proponowaną zmianą, 6 głosów „za”.


Ad 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Środowiska został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”.Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji mamy zaopiniować projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dodał, że projektów uchwał nie przedstawiono, w związku z czym przechodzi się do kolejnego punktu obrad.Ad. 5

Przewodniczący: stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest ocena targowiska miejskiego w Lublińcu. Następnie zapytał zebranych, czy mają pytania lub uwagi?


Radny Ryszard Kozok: podziękował radnym za podwyższenie na ostatniej sesji rady stawki opłaty targowej. Dodał, że utrzymanie targowiska jest jednym z wielu zadań ZGKLiC. Podniósł, że targowisko to nie tylko wpływy, ale i koszty np. utrzymania czystości, akcji zima, utrzymania toalet itp. Zgromadzone z targowiska dochody będą przeznaczane na polepszenie działania targowiska.


Radny Janusz Kopyciok: stwierdził, że w celu zapewnienia wykonywania obsługi targowiska ZGKLiC zakupiło już specjalistyczny pług do odśnieżania oraz samochód do oczyszczania ternu targu.


Radny Jerzy Orszulak: zapytał, czy sprawa handlu poza targiem została już uregulowana?


Radny Janusz Kopyciok: oświadczył, że sprawa jest w toku. Należy wydzielić formalnie teren dla handlu poza targiem.


Radny Jerzy Orszulak: zapytał kto dba o czystość w miejscach gdzie prowadzony jest handel targowy?


Radny Janusz Kopyciok: oświadczył, że o czystość dba ZGKLiC. Dodał, że targowisko utrzymywane jest przez ZGKLiC we właściwy sposób.


Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że handel targowy przenosi się na stare targowisko, które jest własnością Oblat, gdzie miasto nie ma podstaw prawnych dbać o czystość na terenie prywatnym.


Przewodniczący: podniósł, że napływają informacje o możliwości postania na terenie starego targowiska stanowiącego własność Oblat supermarketu, a miasto planuje wykonać w tym terenie dokładnie przy garażach nową drogę.


Komisje wypracowały wniosek aby do czasu rozwiązania sprawy nowej inwestycji na terenie starego targowiska władze miasta wstrzymały działania związane z budową nowej drogi.


Przewodniczący: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.


Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.


Przewodniczący: stwierdził, że wniosek został przyjętyPrzewodniczący: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było.


Ad. 6.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest

ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu oraz weryfikacja miejsc
niebezpiecznych. Następnie zapytał zebranych, czy mają pytania lub uwagi?


Radny Jerzy Orszulak: zapytał, jak uregulowana jest sprawa zjazdu do nowopowstającego marketu przy ul. Lisowickiej?


Przewodniczący: zawnioskował, aby komisjom udostępnić projekt organizacji ruch zjazdów z ul. Lisowickiej do marketu Biedronka oraz kolejnego nowopowstającego obiektu handlowego na tym terenie.


Radny Zygmunt Anczok: zawnioskował o naprawę pęknięcia wzdłuż całej szerokości jezdni w alei Solidarności.


Radny Janusz Kopyciok: zawnioskował o remont wszystkich lublinieckich rond.


Radny Wieńczysław Surma: zawnioskował o usytuowanie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz ograniczenia tonażu do 5 ton na na ul. Żeromskiego od począwszy od skrzyżowania z ul. Parcelacyjną w kierunku Lipskiej Góry.


Radny Wieńczysław Surma: złożył wniosek remont zjazdu z ul. Oleskiej na ul. Żeromskiego.


Radny Gabriel Podbioł: złożył wnioski o usytuowania na ul. Sobieskiego znaku droga z pierwszeństwem przejazdu, zmianę usytuowania wysokości na rondzie Śląskim aby nie ograniczała widoczności pieszym i kierującym pojazdami, zamontowanie progów zwalniających na ul. Ogrodowej zgodnie z wnioskiem państwa Janik.


Radny Janusz Kopyciok: złożył wniosek o budowę chodnika w ul. Droniowickiej od strony ul. Rusałki.


Radny Jerzy Orszulak: złożył wniosek o budowę chodnika w ul. Ks. P. Misia.


Radny Wieńczysław Surma: złożył wniosek o spowodowanie połączenia nowobudowanej drogi od Lubecka do Glinicy z wyjazdem z pól w Lubecku.


Radny Ryszard Kozok: złożył wniosek o nie wyłączanie sygnalizacji świetlnej w Lublińcu oraz wydłużenie czasu działania świateł na przejściach dla pieszych.


Radny Wieńczysław Surma: złożył wniosek o zakup fotoradarów z budżetu miasta, wykonanie przejścia dla pieszych z ul. Wiejskiej do kościoła, przegląd oświetlenia miasta w szczególności nieświecących 24 lamp na ul. Oleskiej .


Radny Jan Springwald: złożył wniosek o ustawienie znaku zakazu parkowania i zatrzymywania się pojazdów na ul. Szymały po prawej stronie na wysokości parkingu. Zatrzymujące się i parkujące tam pojazdy blokują przejazd, co stanowi duże zagrożenie dla przejeżdżających tam samochodów, uniemożliwiając wymijanie się. Bardzo mocno utrudniają też wyjazd samochodów z parkingu, co już niejednokrotnie było powodem stłuczek. Materiał zdjęciowy w załączeniu.


Radny Jerzy Orszulak: złożył wniosek weryfikację stanu technicznego dróg krajowych przejmowanych przez miasto w przyszłości.


Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wszystkimi złożonymi wnioskami.


Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.


Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wnioski zostały przyjęte.Ad. 7.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają do omówienia sprawy bieżące? Spraw bieżących nie było.
Ad. 8.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest sprawa skargi pana Edmunda Knopika - mieszkańca Lublińca na działanie Burmistrza Miasta. Dodał, że radni otrzymali materiały sprawy oraz, że pan Edmund Knopik został zaproszony na posiedzenia komisji. Pan Knopik oświadczył że, nie jest w stanie uczestniczyć w jej obradach z uwago na wyjazd prywatny, w związku z czym prosił o kolejne przedłużenie załatwienia terminu skargi w celu chęci udziału w posiedzeniu komisji z udziałem radcy prawnego i kompetentnego pracownika UM.


Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania w sprawie skargi. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad przedłużeniem terminu rozpatrzenia skargi do 31 maja 2010.


Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.


Przewodniczący Komisji: stwierdził, że termin został przedłużony.Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:       Przewodniczący Komisji                             Przewodniczący Komisji


T. Kucharski                  Wieńczysław Surma                              Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 43 /10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 7 kwietnia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:10.05.2010 10:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:36