UCHWAŁA NR 694/LII/2010

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za
2009 rok
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) u c h w a l a. co następuje:


§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2009 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Lublińca absolutorium za 2009r.§ 2


Załącznikami do niniejszej uchwały są:

  1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2009 rok.

  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 694/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rokoraz udzielenia absolutorium (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:29.04.2010 12:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:04.05.2010 22:38