Lubliniec, dnia 19.04.2010r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2006r., nr 164, poz.1163 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

1.      Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest modernizacja 2 szt. osadników wstępnych radialnych o średnicy D=18 m obejmująca wymianę zgarniaczy obrotowych do zagęszczania osadów dennych i powierzchniowych w osadniku na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.

2.      Termin wykonania zamówienia :

-          pierwszy zgarniacz OWA do 31.08.2010r.

-          drugi zgarniacz do 30.06.2011r. (w przypadku pozyskania środków w 2010r., termin wykonania nastąpi do 30.11.2010r.).

3.      Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty                                               -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

                        

                                                                                        Cmin.                    

 

C min.   -   cena min. wśród złożonych ofert           An  =  -----------  x  100                                Cn  -   cena badanej oferty                           Cn 

                                  n      -   numer oferty

  

  

4.        Wadium wynosi : 5.000,00 zł., słownie zł ; pięć tysięcy 00/100.

5.        Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że  oferent jest związany ofertą do dnia 09.06.2010r.

6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

7.        Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

8.       Termin składania ofert.

8.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr 1 (sekretariat) do dnia :  11. 05. 2010r.  do godz. 950. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

8.2  Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na modernizację 2 szt. osadników wstępnych radialnych na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.”                          

9.       Otwarcie ofert.

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11. 05. 2007r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

9.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 9.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

9.4. Wyniki    przetargu     zostaną    ogłoszone    na    tablicy    informacyjnej    w    siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

9.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:  www.lubliniec.bip.info.pl  

9.6. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pocztą, e-mailem lub fax-em na wniosek Oferenta.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na modernizację 2 szt. osadników wstępnych.
Podmiot udostępniający informację:Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:19.04.2010 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:28.04.2010 11:13