Protokół Nr  42 /10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 24 marca 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Przyjęcie informacji na temat realizacji „Akcji Zima” w mieście Lublińcu.

6.     Informacja na temat funkcjonowania „Przytuliska – schroniska” dla  
   bezdomnych zwierząt w  Lublińcu.

         7.    Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 4 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 4 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 4 głosy „za”  

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji mamy zaopiniować projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dodał, że projektów uchwał nie przedstawiono, w związku z czym przechodzi się do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest omówienie „Akcji Zima” w Lublińcu. Następnie zapytał zebranych, czy mają pytania lub uwagi?

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że dobrze się stało, iż miasto jest podzielone na dwie strefy odśnieżane przez różne podmioty tj. Larix i ASA. Takie działanie jest korzystne dla miasta i tworzy zdrową konkurencję.

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że miasto można podzielić nawet na 3 strefy i wprowadzić kolejny podmiot co prawdopodobnie podniesie jakość świadczonych usług.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że w stosunku do innych miast akcja zima w Lublińcu wypadła dobrze tym bardziej przy tak ostrej zimie.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że akcja zima się już zakończyła i uwidoczniły się szkody drogowe powstałe w trakcie zimy oraz zalegające odpady. Radny dodał, że należy niezwłocznie podjąć ich naprawę i oczyszczanie.   Ponadto radny podniósł, że nowe boisko przy SP 3 jest wiele razy oświetlone całą dobę, w związku z czym należy tam wprowadzić właściwy nadzór.

 Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było.

 

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem obrad jest informacja na temat funkcjonowania „Przytuliska – schroniska” dla bezdomnych zwierząt w  Lublińcu. Wskazał, że przytulisko prowadzone jest przez miejską jednostkę ZGKLiC.

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, dla właściwego utrzymania przytuliska potrzebne są wystarczające środki finansowe. Obecnie kwota która jest przeznaczana na ten cel to około 30 tysięcy złotych. Radny dodał, że zainteresowanie opieką nad zwierzętami wykazują wolontariusze ze stowarzyszenia Animals oraz Towarzystwa opieki nad zwierzętami. Można się zastanowić czy nie ma możliwości aby te stowarzyszenia przejęły prowadzenie przytuliska.  

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było.

 

Ad. 7.

Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu, wypracowała na posiedzeniu następujące wnioski  o:

 1.  Naprawę nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa od ul. Szymały do ronda Opolczyka, zgodnie z wnioskiem z dnia 15.02.2010 r. pani Anety Olbryt.
 2. Wycięcie topoli rosnących przy ul. Opolskiej wzdłuż chodnika przed torami kolejowymi, zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
 3. Ustawienie znaku zakazu parkowania i zatrzymywania się pojazdów na ul. Szymały po prawej stronie na wysokości parkingu. Zatrzymujące się i parkujące tam pojazdy blokują przejazd, co stanowi duże zagrożenie dla przejeżdżających tam samochodów, uniemożliwiając wymijanie się. Bardzo mocno utrudniają też wyjazd samochodów z parkingu, co już niejednokrotnie było powodem stłuczek. Materiał zdjęciowy w załączeniu.
 4. Zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Piaskowej zgodnie z prośbą mieszkańców. (W załączeniu wniosek mieszkańców z dnia  19.03.2010 r.)
 5. Naprawę studzienki przy wjeździe na ul. Szymały z ul. Zwycięstwa.
 6. Udrożnienie studzienek deszczowych przy ul. Zwycięstwa na wysokości ul. Szymały. Wniosek zgłaszany wielokrotnie, bezskutecznie.
 7. Udzielenie wszelkiej możliwej pomocy państwu Krzyżowskim, w związku z tragicznym pożarem który doszczętnie zniszczył ich dom mieszkalny.
 8. Wprowadzenia zakazu funkcjonowania ogródków piwnych po godzinie 22.00           i egzekwowanie tego obowiązku, w celu przestrzegania ciszy nocnej.
 9. Zlecenie aktualizacji rewitalizacji przyrodniczej miasta Lublińca, w  szczególności w zakresie cieków wodnych występujących na terenie miasta.
 10.  Budowę oświetlenia na placu Kurskim przy ul. Grunwaldzkiej.
 11.  Naprawę chodnika przy ul. Droniowickiej.
 12.  Wyrysowanie koperty na wysokości lokalu Arkady i przejścia dla pieszych,  celem wprowadzenia tam zakazu parkowania pojazdów.
 13. Naprawę nisko posadowionej nawierzchni przy ul. Stalmacha na wysokości marketu  Biedronka, w związku z częstym wstępowaniem rozlewisk wody.
 14.  Budowę chodnika przy ul. Ks. P. Misa.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy mają inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wnioski zostały przyjęte.

      Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                            Jan Springwald

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 42 /10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 24 marca 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:08.04.2010 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:36