UCHWAŁA NR 678/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 501/XLV/09 RM L-C z dnia 27.10.2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru (...)

 

UCHWAŁA NR 678/LI/2010

RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2010 roku.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);art.7 ust.3 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz .U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:


§ 1. W § 2 uchwały o której mowa w tytule dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich część będące w posiadaniu zawodowej,

umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.”


§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne )


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 678/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 501/XLV/09 RM L-C z dnia 27.10.2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2010 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż