Protokół Nr 41 /10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 17 lutego 2010r.

Lista obecności w załączeniu.

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja  nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem, Straży Miejskiej,    
  Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.

 5.     Rozpatrzenie skargi pana Michała Dworaczka na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.

          6.    Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 3 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”  

      Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali informację nt. działalności i możliwości współpracy  z samorządem, Straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Przywitał przedstawicieli wskazanych wyżej jednostek i poprosił  o zabranie głosu Prokuratora Rejonowego  Krzysztofa Droździoka.

Prokurator Rejonowy Krzysztof Droździok:  stwierdził, że informacja z działalności prokuratury przekazano radzie w formie pisemnej.  Ilość postępowań karnych maleje. Prokurator podniósł, że statystyki przestępczości za 2009r. są porównywalne do 2008 nawet malejące. Wzrasta liczba tragicznych wypadków na dogach. Ujęto dilerów rozprowadzających narkotyki  oraz grupę przestępczą której działaniem były rozboje. Prokurator oświadczył, że teren powiatu lublinieckiego jest stosunkowo spokojny w aspekcie przestępczości. W ostatnim tygodniu lutego będzie odbywał się tydzień pomocy ofiarom przestępstw, jest to akcja Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach której udziela się konsultacji, porad i pomocy ofiarom przestępstw.

Radny Ryszard Kozok: zapytał, czy dane zawarte w pisemnej informacji dotyczą terenu powiatu czy miasta Lubliniec?

Prokurator Rejonowy Krzysztof Droździok:  oświadczył, że dane dotyczą terenu całego powiatu.

Przewodniczący: zapytał, czy prawdą jest, że Tarnowskie Góry są miejscem przerzutowym narkotyków?

Prokurator Rejonowy Krzysztof Droździok:  oświadczył, że nie posiada wiedzy która może potwierdzać takie informacje, tym bardziej, że jest to inna właściwość prokuratury rejonowej.          

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie Przewodniczący podziękował Prokuratorowi za informację i porosił o zabranie głosu komendanta Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michała Chrząstka.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że informację z działalności straży pożarnej przekazano radzie w formie pisemnej. Dodał, że straż prowadzi szeroko rozumiane działania w ramach niesienia pomocy społeczeństwu podczas kataklizmów, pożarów oraz ratownictwa drogowego. Z prowadzonych statystyk wynika, że najwięcej takich zdarzeń losowych mam miejsce w piątki. Należy podnieść, że straż brała udział w akcji usuwania skutków podtopień na Steblowie, gdzie ucierpiały również obiekty straży. Warto się zastanowić nad utworzeniem w mieście Lublińcu zbiorników retencyjnych np. na ul. Cegielnianej, które zabezpieczyły by tereny miasta przez podtapianiem i zalewaniem. W okresie letnim straż usuwa groźne dla ludzi owady takie ja szerszenie czy osy. Obecnie w okresie zimowym straż usuwa nawisy (sople) zwisające z dachów oraz zalegający na dachach śnieg. Strażacy są przygotowani do walki ze skutkami powodzi. Ponadto przypomniał o ogólnie dostępnym telefonie alarmowym 112. Komendant podziękował Burmistrzowi za remont, zniszczonej  nawierzchni ulicy PCK która jest droga dojazdową do straży oraz pomoc w budowie nowej siedziby PSP.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, o sprawę kontroli budynków socjalnych na ul. Grunwaldzkiej?

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że budynki socjalne na ul. Grunwaldzkiej są murowane i nie ma tam zagrożenia pożarowego, jeżeli by takie ujawniono budynki zostały by zamknięte.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, czy straż posiada agregat prądotwórczy o większej mocy?

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że taki agregat o mocy 42 Kw w sytuacji kryzysowej ściągany jest z Gliwic.

Radny Ryszard Kozok: zapytał się o możliwość zabezpieczenia Steblowa przed podtopieniami?

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że aby zapobiec podtopieniom należy na Steblowie uregulować gospodarkę wodno – ściekową. Niektórzy właściciele nieruchomości w celu zabezpieczenia swoich posesji zbudowali mury zaporowe.

Burmistrz Miasta: podziękował straży pożarnej za pomoc w usuwaniu skutków zimy na obiekcie UM, MDK oraz ARiMR. Dodał, że wykonanie ul. PCK było konieczne gdyż stan nawierzchni był bardzo zły co utrudniało dojazd do posesji mieszkańcom oraz straży. Burmistrz podniósł, że miasto Lubliniec wprowadziło obecnie system informacji miejskiej E – SMS w tym ostrzegania kryzysowego.

Przewodniczący: zapytał jak straż zapatruj się na zamykanie ruchu na drodze przez ustawienie tam np. betonowych gazonów na placu Cichym?

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że gazony niewątpliwie utrudniają dojazd do budynków w sytuacji zagrożenia pożarem. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem są blokady metalowe na klucz, które są proste do usunięcia.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, że tam znajduje się szkoła muzyczna i należy ułatwić dostęp do tego terenu straży w sytuacji wystąpienia pożaru.

Przewodniczący: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie Przewodniczący podziękował komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek i porosił o zabranie głosu komendanta Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzeja Hudy.

Komendant Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy: stwierdził, że Policja wykonuje swoje ustawowe zadania. Taka jak prokurator rejonowy Krzysztof Droździk tutaj wskazywał, że udało  się  zatrzymać na gorącym uczynku zorganizowaną grupę przestępczą, która przeprowadzała szereg rozbojów. Problemem są kierowcy pod wpływem alkoholu. Policja generalnie parę razy w roku przeprowadza akcje zwrócone przeciwko takim kierowcom. Współpraca z miastem układ się dobrze, przywrócono wspólne patrole ze Strażą Miejską. Statystyki policyjne pokazują, że przestępczość na  terenie powiatu lublinieckiego maleje. Komendant podziękował Burmistrzowi i Radzie za pomoc finansową w zakupie radiowozu dla Policji.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał o sprawę fotoradarów w mieście Lublińcu?

Komendant Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy: stwierdził, że są propozycje aby w Lublińcu zlokalizować fotoradary. To by na pewno poprawiło bezpieczeństwo i ograniczyło przekraczanie prędkości przez kierowców.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że są podjęte ustalenia aby fotoradary zostały zlokalizowane na drogach wylotowych miasta Lublińca. Burmistrz podniósł, że takie radary będą faktycznie polepszać bezpieczeństwo, ale  ograniczą również przekraczanie prędkości przez rodzimych kierowców.

Radny Ryszard Kozok: zapytał jak obecnie wygląda obsada policji?

Komendant Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy: stwierdził, że aktualnie po raz pierwszy mamy pełny skład funkcjonariuszy w sumie 144.

Przewodniczący: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie Przewodniczący podziękował  Komendantowi Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy za udział w posiedzeniu komisji i poprosił o zabranie głosu komendanta Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusza Żyżniewskiego. 

Komendant Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusz Żyżniewski:   stwierdził, że zmiany w przepisach prawa zmieniły kompetencje żandarmerii. Nie mamy już poboru, tym samym przemieszania się żołnierzy poborowych w trakcie przepustek itp. kiedy często dochodziło do łamania prawa np. pod wpływem alkoholu.  Obecnie żandarmeria jest uprawniona do prowadzenia sprawa tylko wewnątrz jednostki wojskowej. Wszelkie  sprawy zewnętrzne żołnierzy prowadzi policja i prokuratura. Spraw dotyczących żołnierzy w naszej jednostce praktycznie nie ma. Jest to jednostka zawodowa i żołnierze którzy tutaj służą zdają sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego postępowania. Ponadto żandarmeria zabezpiecza niektóre imprezy masowe organizowane na terenie Lublińca. Wojsko bywa też często wysyłane do różnego rodzaju prac i zabezpieczania terenów np. po kataklizmach. Co do współpracy z miastem to układ się dobrze.

Przewodniczący: podniósł, sprawę agregatu prądotwórczego który posiada na swoim wyposażeniu wojsko. Dodał, że bez większych problemów udzielono zgody na wypożyczeni agregatu w jednostce lublinieckiej, ale problemy wynikły przy  udzielania zgody przez ministerstwo obrony bo taką procedurę przewiduje procedura sztabowa.

Komendant Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusz Żyżniewski:   stwierdził, że tak procedury związane z wypożyczaniem sprzętu opierają się o zgody które musi wyrazić ministerstwo obrony, a  dokładnie sztab generalny.

Radny Ryszard Kozok: podniósł, że nie rozumie dlaczego do prac kieruje się wojsko a nie więźniów osadzonych w zakładach karnych. Kiedyś takie praca więźniów była bardzo popularna.

Prokurator Rejonowy: oświadczył, że taki stan wynika z obowiązującego systemu penitencjarnego oraz braku regulacji tej materii w obowiązującym prawie. Jest obecnie przygotowany projekt ustawy który ma rozwiązać ten problem.

Radny Jerzy Orszulak: praca więźniów, dawała im środki finansowe, które były deponowane w tzw. „żelaznej kasie”. Osoba która wychodziła z zakładu karnego miała tym samym środki potrzebne na utrzymanie. 

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie podziękował Komendantowi Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusz Żyżniewskiemu za udział w posiedzeniu i porosił o zabranie głosu komendanta straży Miejskiej Marka Susze.

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: podniósł, że stan strażników się nie zmienił i wynosi 6 strażników. Straży bardzo ułatwił pracę na terenie miasta wprowadzony monitoring, który umożliwia monitorowanie terenów miasta bez wychodzenia z komendy straży przez dyżurnego strażnika. Zmieniła się kompetencja organu nadzoru nad strażą którym obecnie jest wojewoda. Pojawiły się powrotnie patrole nocne w piątki i soboty, w tym prowadzone wspólnie z policją. Planowane wprowadzenie na terenie miasta fotoradrów przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców. Współpraca z służbami które tu występują układa się dobrze.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Podziękował komendantowi Straży Miejskiej Markowi Susze oraz zebranym za przedstawienie informacji  nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem, Straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej w mieście Lublińcu.  

Ad. 5

     Skarga pana Dworaczka  

     Radny Ryszard Kozok: złożył wniosek o wyłączenie go z głosowania w przedmiocie 
    
skargi pana Dworaczka, w związku z tym, że sprawa skargi dotyczy działania ZGKLiC, którego jest
     pracownikiem.

      Przewodniczący: stwierdził, że wniosek przyjmuje i wyłącza radnego z głosowania w sprawie
      skargi pana Dworaczka.

Przewodniczący: stwierdził, przypomniał że pan Dworaczka złożył skargę na działanie Burmistrza.  Pan Dworaczek był na jednym z odbytych targów i uważa, że na targowisk nie był odśnieżone, co powodowało śliskość dla osób tam przebywających.  Następnie stwierdził, że pan Dworaczek nie przybył na posiedzenie komisji, o terminie której został zawiadomiony pisemnie. Przewodniczący odczytał zebranym ponownie treść skargi pana Dworaczka oraz podniósł, że komisja zajmowała się przedmiotem skargi na ostatnim swoim posiedzeniu. Z materiałów postępowania oraz oświadczeń osób które brały udział w postępowaniu wynika, że skarga może być potraktowana jako bezzasadna.  Przewodniczący w tym miejscu odczytał propozycję uchwały uznającej skargę za bezzasadną wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad bezzasadnością skargi na działanie burmistrza .

     Głosowało 2 radnych. Oddano 2 głosy „za”. Radny Ryszard Kozok nie głosował .

 

Przewodniczący: stwierdził, że skarga została uznana za bezzasadną

        

      Ad. 6

      Radni wypracowali  następujący wniosek :

     „Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu w związku ze 
      stanowiskiem przedstawionym przez Państwową Straż Pożarną  w Lublińcu na komisji
      odbytej  w dniu 17 lutego  2010 r.  zwraca się z wnioskiem o zamianę donic betonowych na
     blokady metalowe na ul. Cichej w      Lublińcu.

     Ponadto Komisja wnioskuje o zmianę ustawienia blokad metalowych na ul. Cichej zgodnie z
     wnioskiem Pani Danuty Foryta, za bramę wjazdową w celu umożliwienia dojazdu do posesji
     wnioskodawcy.”

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 3 radnych. Oddano 3 głosy „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wniosek zostały przyjęty.

           Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                       Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 41 /10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 17 lutego 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:24.03.2010 11:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:35