Protokół Nr 40/10

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu  10 luty 2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Omówienie Waloryzacji Przyrodniczej  Miasta Lublińca.

Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 3 głosy "za".

Ad 3.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzenie jest dodatkowym spotkaniem komisji w sprawie omówienie Waloryzacji Przyrodniczej  Miasta Lublińca.  Przewodniczący przywitał Burmistrz Miasta Lublińca oraz dr Piotra Cempulika. Następnie poprosił  dr Piotra Cempulika o zabranie głosu w sprawie waloryzacji.

dr Piotr Cempulik: oświadczył, że jest przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody „PRO NATURA”  które zajmuje się opracowywaniem waloryzacji przyrodniczych. Miasto Lubliniec posiada taką waloryzację ale jest ona nie aktualna a wymóg ustawodawcy przewiduje jej opracowanie przy tworzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Opracowanie waloryzacji zawiera opis powierzchni przyrodniczych, charakterystykę zbiorowisk roślinnych, przegląd rozmieszczenia stanowisk rozrodu płazów,  zieleni urządzonej, wykaz flory naczyniowej oraz wykaz ptaków lęgowych. Waloryzacja jest opracowywana całościowo dla całego terenu miasta Lublińca, a jej całkowity koszt to kwota 58.700 złotych.

Przewodniczący Komisji: zapytał ,czy można opracować waloryzację etapowo np. dla rzeki Lublinicy czy potoku Steblowskiego?

dr Piotr Cempulik: oświadczył, że waloryzację opracowuje się całościowo dla danego terenu.

Radny Jerzy Orszulak: podniósł sprawę zasypywania terenów koryta rzeki Lublinicy i potoku Steblowskiego.

dr Piotr Cempulik: oświadczył, że właściwe zachowanie terenu rzek w szczególności zalewowych jest istotne z punktu widzenia np. możliwości wystąpienia powodzi. Obecnie uznaje się, że niektóre obszary rzek w szczególności zalewowe nie powinny być regulowane.

Burmistrz Miasta: stwierdził, że temat waloryzacji jest interesujący i ważny.  Dodał, że obecnie w mieście zmienia się układ komunikacyjny przez oddanie do użytku alei Solidarności a niebawem nowej obwodnicy co zasadniczo wpływa na opracowanie waloryzacji. Ponadto podniósł, że faktycznie było by właściwsze opracowywanie waloryzacji etapowo i pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych np. z programów unijnych,  przy czym Lubliniec jest miastem a nie gminą wiejską i już dlatego nie będzie można skorzystać ze środków PROF.

Radny Zygmunt Anczok: oświadczył, że bardzo istotną sprawą jest zwaloryzowanie potoku Steblowskiego i rzeki Lublinicy,  gdyż te tereny są najczęściej nadsypywane i  zasypywane.  Ponadto waloryzacja pozwoliła by dokładnie uregulować tereny zielone oraz łęgowe w celu ich ochrony.

Radny Marek Karpe: zapytał, o sprawę kosztów i terminu opracowania aktualiacji waloryzacji?

dr Piotr Cempulik: oświadczył, że cenę za aktualizację zawiera przedstawiona oferta i wynosi 58.700 zł brutto, przewidywany termin realizacji

od 20 marca br. do 15 listopad br. (oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Pani Danuta Jelonek: podniosła, że radni widzą tylko potrzebę opracowania części waloryzacji dla potoku Steblowskiego czy rzeki Lublinicy, a waloryzacji wymaga cały teren miasta. Taka waloryzacja może powinna zawierać odniesienie do miejsc - terenów na których zakazuje się sytuowania stacji telefonii komórkowej.  

 

Przewodniczący Komisji: podziękował zebranym za udział w posiedzeniu komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 40/10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:24.03.2010 10:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:35