Protokół nr 43/2010

z wspólnego posiedzenia

Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 16.02.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Przedszkole samorządowe – rola i zadania. Wizyta w Miejskim Przedszkolu Nr 6.

6. Informacja o stanie higieny i szczepień ochronnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

7.Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie list obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisje nie wniosły uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 7 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 7 członków komisji ( pełen skład 12 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisje nie wniosły uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25.01.2010 r. został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład radnych 7 radnych ).


Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 19.01.2010 r. został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 7 członków komisji ( pełen skład radnych 7 radnych).


godz. 10.15 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Krzysztof Gembała


ad.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublińca przez Komisję Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublińca dla Pana Manfreda Stier, współwłaściciela Zamku Lublinieckiego, którego determinacja i zaangażowanie w projekt renowacji zamku przyniosły efekt, w postaci przywrócenia zamkowi jego dawnej świetności. Ogromny wkład finansowy oraz liczne problemy podczas realizacji tego projektu nie zniechęciły inwestora. Ponadto pomimo światowego kryzysu inwestycja jest realizowana, a odbudowa Zamku Lublinieckiego dobiega końca i wkrótce Lubliniec zyska piękny hotel mieszczący się w odrestaurowanej, zabytkowej budowli. Wniosek w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Lublińca - Panu Manfredowi Stierowi jednogłośnie poparła Lubliniecka Rada Kultury, podczas posiedzenia rady, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2010 r. Następnie Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały.


Radna Danuta Lampke- stwierdziła, że zamek jeszcze nie został oddany do użytkowania, zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji, w związku z tym rozpatrywanie niniejszego projektu uchwały jest przedwczesne.


Radny Leszek Ligowski – wyraził także negatywną ocenę projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublińca. Przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 02 lipcu 2009 r. komisja pozytywnie zaakceptowała część zgłoszonych wniosków przez Stowarzyszenie Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte odpowiednie kroki w tej materii, a szkoda gdyż osoby te są wyjątkowe zasłużone dla miasta Lublińca. Wskazał, że Pan Manfred Stier jest biznesmenem, który w przyszłości będzie czerpał zyski finansowe z funkcjonowania zamku. Kontynuując stwierdził, że trudno mu się zgodzić także z tą argumentacją, iż odbudowując zamek przeszedł mękę z urzędami, jest to niestety specyfika biurokratycznego systemu naszego państwa z którą musi się zmierzyć każdy prywatny przedsiębiorca.


Radny Krzysztof Gembała – stwierdził, że nie zgadza się z przedmówcami, gdyż wkład finansowy jaki poniósł Panu Manfred Stier, na pewno nie zwróci się za jego życia. Ponadto źródła historyczne wskazując, że stan techniczny tego obiektu już w XIX wieku dawał dużo do życzenia. Kontynuując stwierdził, że nasze miasto ma dużo szczęścia, że Pan Manfred Steir wybrał właśnie Lubliniec, gdyż mógł wybrać ruiny jakiegoś innego zamku w zupełnie innym mieście, na szczęście dla nas tak nie uczynił.


Radna Danuta Lampke- stwierdziła, że zamku jeszcze nie ma, renowacja nie została ukończona.

Radny Roman Marciniak- stwierdził, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca jest wyjątkowym wyróżnieniem i według jego oceny komisja ma za mało informacji i wiedzy na temat samego Pana Manfreda Steira oraz realizowanej przez Niego inwestycji. Ponadto wskazał, że radni muszą pamiętać, że zamek funkcjonował w latach 60-tych XX wieku.


Radny Zygmunt Anczok- stwierdził, że gdyby nie Pan Manfred Steir nie byłoby zamku, tylko ruina. Kontynuując wskazał, że chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że termin oddania zamku został wyznaczony na kwiecień tego roku i najprawdopodobniej Burmistrz chce połączyć uroczyste otwarcie zamku z wręczeniem tego tytułu.


Radna Danuta Lampke- wskazała, że § 2 projektu uchwały stanowi, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto przypomniała zebranym, że będzie jeszcze sesja w marcu i w kwietniu.


Radny Leszek Ligowski – stwierdził, że w pełni zgadza się z przedmówczynią. Pan Manfred Steir jest przede wszystkim biznesem, a „idąc” takim tokiem rozumowania, powstaje pytanie, czy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublińca nie należy się także np. prezesowi „Higieniki”, gdyż On także zrobił dużo dla społeczności naszego miasta, a mianowicie dał Lublińczanom pracę w firmie o silnej i stabilnej pozycji na rynku.


Przewodnicząca Renata Pilawa - poinformowała zebranych, że Lubliniecka Rada Kultury jednogłośnie zaakceptowała wniosek o nadanie Panu Manfredowi Steir tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem czy jeszcze ktoś chciałyby coś dodać lub przedstawić jeszcze inne argumenty, które nie zostały poruszone w dyskusji. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 3, "wstrzymujące"- 0

quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

( w głosowania brała udział Komisja Oświaty, Sportu , Kultury i Turystyki)


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały nie otrzymał ani pozytywnej, ani negatywnej oceny komisji.

ad. 5.Przedszkola samorządowe – rola i zadania. Wizyta w Miejskim Przedszkolu Nr 6.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała Pani Dyrektor Renacie Rokosie za możliwość przeprowadzenia posiedzenia komisji w siedzibie przedszkola i poprosiła o krótkie przedstawienie Przedszkola nr 6.

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – wskazała, że przedszkole jest jednostką budżetową utworzoną 1 stycznia 2000 r. Z dniem 01 września 2004 r. siedziba przedszkola została przeniesiona z ulicy Powstańców Śląskich 48 na ulicę Droniowicką 27 w Lublińcu. Od września 2004 r. do 31 sierpnia 2008 r. w placówce funkcjonowały 3 oddziały. Obecnie przedszkole może pochwalić się aż 5 oddziałami do których uczęszcza łącznie 124 dzieci. Dzieci w zależności od wieku należą do następujących grup wiekowych:

  • grupa 6-latków

  • grupa 5-6-latków

  • grupa 5-latków

  • grupa 4-latków

  • grupa 3- latków.

W grupie 5-6-latków są dzieci, które w pierwszym okresie uczęszczały do innego przedszkola. Natomiast grupa jednorodna sześciolatków to wychowankowie, którzy od czterech lat są naszymi przedszkolakami.

Do 31.12.2009 r. przedszkole czynne było od godziny 6.00 do 16.00. Na prośbę rodziców od 01.01.2010 r. godziny pracy zostały wydłużone i placówka czynna jest do 16.30. Na wniosek rodziców w przedszkolu obywają się zajęcia dodatkowe tj. religia, logopedia, język angielski i rytmika. Religia i logopedia finansowane są przez organ prowadzący, natomiast koszty prowadzenia rytmiki i języka angielskiego pokrywają rodzice dzieci.

Liczba pracowników wynosi 21, w etatach: 9,46 nauczycieli, 8,5 pracowników administracyjno – obsługowych. Nauczyciele posiadają następujące stopnie awansu zawodowego:

  • dwóch nauczycieli dyplomowanych

  • dwóch nauczycieli mianowanych

  • czterech nauczycieli kontraktowych

  • dwóch nauczycieli stażystów.

Kontynuując Pani dyrektor wskazała, że nie bez znaczenia jest fakt, że nauczyciele posiadają różne stopnie awansu zawodowego, gdyż dzięki tak prowadzonej polityce kadrowej następuje między nauczycielami wymiana doświadczeń i zapewniona jest ciągłość procesu edukacyjnego dzieci.

Nieprzypadkowy jest również dobór pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola. Przykładem może być korzystanie z umiejętności woźnych, które w ramach swoich obowiązków np. szyją stroje dla dzieci wykorzystywane podczas uroczystości przedszkolnych.

Nie bez znaczenia jest również rola jaką pełni przedszkole, tak często pomijana w opinii społecznej. Podkreślić należy, że przedszkole to nie tylko placówka wychowawczo - opiekuńcza, ale również dydaktyczna.

Rola przedszkola zmieniła się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, gdy Pani dyrektor rozpoczynała swoją pracę zawodową. Obecnie nowa podstawa programowa, obowiązująca od 01.09.2009 r., nie określa zadań do realizacji dla nauczyciela, lecz umiejętności jakie powinny posiadać dzieci kończące edukację przedszkolną. Stąd też w przedszkolu w miesiącu wrześniu, w lutym i w czerwcu zdiagnozowane są umiejętności dzieci. Wyniki diagnozy wykorzystywane są do organizowania pracy indywidualnej dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Z diagnozą dziecka zapoznani są również rodzice. Szczególnie jest to ważne dla rodziców dzieci pięcioletnich, gdyż znajomość wyników diagnozy pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej podjęcia przez dziecko nauki szkolnej.

Tak więc nauczyciel przeprowadza diagnozę umiejętności dzieci 5-letnich „Skalą Gotowości Pięciolatka”, a dzieci 6-letnich „Skalą Gotowości Szkolnej”.

Sporządzone arkusze umiejętności dzieci, choć nie jest to obligatoryjne, są przekazywane do szkoły, w której dziecko rozpocznie naukę.

Ważnym zadaniem przedszkola jest stały kontakt z rodzicami wychowanków, co pozwala dokładnie poznać potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.

Baza przedszkola obejmuje salę i toalety dla każdej grupy wiekowej. Ponadto dzieci korzystają z sali gimnastycznej, przyrodniczej, relaksacyjnej, logopedycznej, plastycznej i sal prezentujących różne ekosystemy. Każdego roku placówka jest doposażona oraz unowocześniona, w celu podniesienia jakości pracy przedszkola.


Przewodniczący Wojciech Jędryka-zapytał się jak Pani Dyrektor ocenia wprowadzone w ostatnim czasie zmiany polegające na tym, że sześcioletnie dzieci pójdą do szkoły?


Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – wskazała, że zmiany w edukacji przedszkolnej, jakie wprowadziło MEN ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich przedszkolaków, gdyż do szkoły trafiały dzieci, które umiały czytać i pisać oraz takie, które tych umiejętności nie nabyły w przedszkolu. Obecnie zadaniem przedszkola jest prawidłowe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania.


Przewodniczący Wojciech Jędryka-wskazał, że decyzja Ministerstwa o tym, że dzieci w wieku lat sześciu rozpoczną naukę w szkole, jest poważnym problemem zarówno dla rodziców tych dzieci, dla szkół które nie posiadający funduszy, aby dostosować warunki techniczne dla wymogów sześciolatków. A działające w Polsce przedszkola w tym przedszkola lublinieckie poniosły ogromne nakłady finansowe, aby dostawać bazę środków technicznych do potrzeb sześcioletnich dzieci. Kolejnym niebezpieczeństwem są realne zwolnienia części pedagogów, którzy w przedszkolach pracują z sześciolatkami.

Radny Krzysztof Gembała- wskazał, że w tym roku szkolnym to rodzice decydowali o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu czy też siedmiu lat. W Lublińcu rodzice tylko jednego dziecka zdecydowali się posłać dziecko do szkoły w wieku lat sześciu.


Radny Roman Marciniak – zapytał się jaka jest odpłatność za naukę języka angielskiego?

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – odpowiedziała, że 20 zł miesięcznie.


Radny Krzysztof Gembała- stwierdził, że szkoda, że cena odpłatności za przedszkole nie obejmuje także zajęć dodatkowych, które są niestety odpłatne.


Radny Roman Marciniak – stwierdził, że nie zgadza się z przedmówcą, gdyż wszystko nie może być bezpłatne lub za tak zwaną symboliczną złotówkę.


Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – wskazała, że Przedszkole dysponuje określonym budżetem i musi dostosować się do wymogów rynku, gdyby zajęcia z rytmiki, czy nauki języka obcego były wliczone w cenę przedszkola, wówczas placówka którą Pani Dyrektor kieruje generowała by dług.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała kto prowadzi odpłatne zajęcia z rytmiki i z języka angielskiego?


Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – odpowiedziała, że zajęcia z rytmiki Centrum GAMA, a język angielski Centrum Językowe Naczyńscy.


Przewodnicząca Renata Pilawa –zwróciła się do zebranych z pytaniem czy jeszcze ktoś chciały o coś zapytać Panią Dyrektor. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublińcu Renata Rokosa – podziękowała radnym za możliwość przedstawienia pracy Jej Zespołu i zaprosiła wszystkim zebranych do obejrzenia bazy Przedszkola nr 6


ad.7. Informacja o stanie higieny i szczepień ochronnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.


Przewodniczący Wojciech Jędryka- zapoznał zebranych z informacją o stanie higieny i szczepień ochronnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jaką przygotował dla komisji Wydział Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta.


ad. 8. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie byłoProtokołowała                   Przewodniczący Komisji               Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                        Renata Pilawa                        Wojciech Jędryka
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 43/2010 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 16.02.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.03.2010 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:04