wersja do wydruku Danuta Knopik 17.03.2010 12:54

Zaproszenie do przetargu geodezyjnego

                                                                                         Lubliniec, dnia 17.03.2010r.

OGŁOSZENIE

Gmina Lubliniec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego  zadania:

- podział geodezyjny nieruchomości położonej w Lublińcu  przy

ul. Klonowej, oznaczonej nr działek:  1214/109, 1300/109, 1835/109 

o łącznej pow.19,8416 ha  z karty mapy 5 obrębu Lubliniec, opisanych

w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu pod nr CZ1L/00049488/0 jako własność Gminy Lubliniec [w wyniku podziału powstanie 6 działek];

Po zakończeniu robót geodezyjnych wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty geodezyjne,

- projekt podziału nieruchomości  – 4 szt.

- wykaz zmian (wyciąg główny) do uzgodnienia stanu w księgach wieczystych  – 1 szt

- kopie protokołu granicznego oraz szkiców polowych

Proponowany okres/termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.05.2010 r.

Warunki płatności: Zapłata za wykonanie zamówienia regulowana będzie po przedłożeniu przez wykonawcę faktur wystawionych na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru zadań będących przedmiotem umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin składania ofert upływa dnia  24.03.2010 r. o godzinie 9:30.

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „ Oferta - Prace geodezyjne-ul. Klonowa" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pok. nr 14.

 

Oferta ma zawierać:

 

wypełniony druk „Oferta-prace geodezyjne”  (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

potwierdzoną przez wykonawcę kopię świadectwa uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:,

Daniel Delekta  tel. 034/353-01-00 w. 129,

Danuta Knopik tel. 034/353-01-00 w. 127,

Spośród złożonych ofert, wybrane zostaną oferty zawierająca najniższą cenę za wykonanie konkretnego zadania.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do przetargu geodezyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Danuta Knopik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2010 12:54