Protokół Nr  39/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju

odbytego w dniu 20 stycznia 2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.     Rozpatrzenie skargi pana Edmunda Knopika na działanie Burmistrz Miasta Lublińca. 

6.     Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2009 r.

7.     Przyjęcie programów pracy komisji  na 2010r.

8.     Sprawy bieżące.

Ad 1.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 8 radnych.

Komisja Bezpieczeństwa w składzie 4 radnych oraz Komisja Ochrony Środowiska w składzie 4 radnych.     

Ad 2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 8 głosy "za".

Radny Ryszard Kozok: złożył wniosek o wyłączenie go z głosowania w przedmiocie skargi pana Dworaczka, w związku z tym, że sprawa skargi dotyczy działania ZGKLiC, którego jest pracownikiem.

Radny Janusz Kopycik: złożył wniosek o wyłączenie go z głosowania w przedmiocie skargi pana Dworaczka, w związku z tym, że sprawa skargi dotyczy działania ZGKLiC, którego jest pracownikiem.

Przewodniczący: stwierdził, że wnioski przyjmuje i wyłącza radnych z głosowania w sprawie skargi pana Dworaczka .

  

Ad 3.

Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji jednogłośnie. Protokół z Komisji Bezpieczeństwa - głosowało 4 radnych, oddano 4 głosy „za”.

Protokół z Komisji Ochrony Środowiska  - głosowało 4 radnych, oddano 4 głosy „za”.

Ad 4

Przewodniczący : wskazał, że posiedzenie komisja będzie prowadzone wspólnie z Komisją ochrony Środowiska. Na dzisiejszej komisji będzie zajmowali się skargami pana Dworaczka oraz pana Knopika, ponadto zaopiniujemy uchwały na najbliższą sesję Rady dotyczące wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych stałych i ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz zezwoleń na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych , grzebowisk, schronisk dla zwierząt.  Następnie stwierdził, że przechodzimy do omawiania pierwszej skargi pana dworaczka.

a.     Skarga pana Dworaczka  

Przewodniczący: stwierdził, że pan Dworaczka złożył skargę na działanie Burmistrza. Pan Dworaczek był na jednym z odbytych targów i uważa, że na targowisk nie był odśnieżone, co powodowało śliskość dla osób tam przebywających.  Następnie stwierdził, że pan Dworaczek nie przybył na posiedzenie komisji, o terminie której został zawiadomiony pisemnie, ale do chwili obecnej nie otrzymano potwierdzenia zawiadomienia. Przewodniczący odczytał zebranym treść skargi pana Dworaczka oraz poprosił Dyrektora ZGKLiC Marka Brzezinę o ustosunkowanie się do zarzutów postawionych przez skarżącego w skardze.

Dyrektor ZGKLiC: stwierdził, że ZGKLiC jest zarządcą targowiska miejskiego.   Wskazał, że targowisko miejskie jest systematycznie odśnieżane i posypywane. Dodał, że trwająca obecnie zima jest trudna, w szczególność przez wystąpienie dużych opadów śniegu oraz uciążliwe mrozy. Dyrektor wskazał, że we terminie podanym w skardze targowisko było również odśnieżane, ale przez mniejszą liczbę sprzętu który był skierowany na awarię.

Radny Janusz Kopyciok: stwierdził, że targowisko jest otwierane wczesnym rankiem  około 5 godziny. Od chwili otwarcia na targ wjeżdżają cały czas targujący a następnie wchodzą kupujący. Trudno odśnieżać i posypywać targ w trakcie jego trwania,  w tak dużym  skupisku  osób.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że była to pierwsza i jedyna skarga na nie odśnieżenie terenu targu. Innych skarg nie odnotowano. Radny dodał, jeżeli teren targu by nie był odśnieżony to skarg było by więcej.

Przewodnicząc: stwierdził, że informacja o tym, że skarg była tyłko jedna jest ważna dla toczonej sprawy.

Radny Gabriel Podbioł: stwierdził, że pogoda, w szczególności obecna aura zimowa płata figle. Służby miejskie cały czas pracują a i tak trudnym jest odśnieżyć chodniki i ulice bo śniegu cały czas przybywa.

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że głównym winowajcą jest zima, i skarga powinna być do niej adresowana.

Radny Wieńczysław Surma: stwierdził, że jego zdaniem skarga jest bezzasadna.  Dodał, że każdy z obecnych wie, że trudno sobie poradzić z tak trudną i uporczywą zimą.

Radny Zygmunt Anczok: wskazał, że omawiając temat powiązany z realizacją akcji zima, chce podnieść, że odśnieżające miasto  pługi śnieżne zgarniają śnieg na chodniki i zasypują je co utrudnia bardzo poruszanie się przechodniom.

Przewodniczący: stwierdził, że z przedstawionego stanu wynika, że sprawa jest indywidualna i wszystko przemawia za tym, że skarga na działanie burmistrza jest bezzasadna.

Radny Krzysztof Gembała: podniósł, że nie widzi w toczonej sprawie skargowej szkody dla skarżącego.

Sekretarz Miasta Jan Grajcar: oświadczył, że sprawa powinna być potraktowana nie jako skarga, ale jako wniosek czy interwencja. Służby miejskie robią wszystko, aby utrzymać teren miasta w tym targ w należytym stanie. Już podniesiona przez dyrektora ZGKLiC awaria wodociągu dla osiedla 1000 -  lecia, może wskazywać trudności  związane z odśnieżaniem targu.

Przewodniczący: stwierdził, że w związku z tym iż nie ma potwierdzenia otrzymania zaproszenia przez skarżącego proponuje przedłużyć termin rozpatrzenia skargi do końca lutego 2010 r., aby skarżący miał możliwość czynnego udziału w sprawie.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”. 2 radny wyłączonych  nie brało udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

     

b.    Skarga pana Edmunda Knopika.

Przewodniczący: stwierdził, że pan Edmund Knopik  złożył skargę na działanie Burmistrza. Następnie stwierdził, że pan Knopik  przybył na posiedzenie komisji, o terminie której został zawiadomiony pisemnie. Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem skargi jest procedura sprzedaży nieruchomości przy M.C. Skłodowskiej w Lublińcu. Poprosił skarżącego pana Edmunda Knopika o odczytanie skargi i zabranie głosu w sprawie.

Pan Edmund Knopik: odczytał skargę na działanie  Burmistrza Miasta. Następnie wskazał, że na działce znajduje się kolektor sanitarny, który został zasypany ziemią przez nabywcę działki. Skarżący uważa, że takie działanie jest niezgodne z prawem gdyż teren nieruchomości został bezprawnie nadsypany . Skarżący poprosił dyrektora ZGKLiC o ustosunkowanie się do postawionych zarzutów.

Dyrektor ZGKLiC: oświadczył, że w sprawie zmiany ukształtowania terenu przez jego  nasypywania  właściwe są służby ochrony środowiska nie zaś ZGKLiC.

Pan Edmund Knopik: podniósł, że do sprzedanej nieruchomości nie ma dojazdu.

Dyrektor ZGKLiC: stwierdził, że ZGKLiC musi mieć dostęp do kolektora takie obciążenie zostało wprowadzone do przetargu. Jeżeli nowonabywca utrudniałby dostęp do kolektora to powiadomione zostaną właściwe służby w celu wyegzekwowania  tego obowiązku.

       

Przewodniczący: poprosił zabranie głosu przez pana Daniela Delektę Naczelnika wydziału nieruchomości UM Lc w podniesionej sprawie.

Naczelnik UM: oświadczył, że przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony zgodnie z prawem. Zgodę na sprzedaż nieruchomości Burmistrzowi wyraziła Rada Miejska w drodze uchwały. Teren nieruchomości został dalece obwarowany przez obciążenie go  służebnością drogi oraz przesyłu w celu zapewnienia służbom miejskim obsługi kolektora.  Jeżeli chodzi o błąd w wielkości powierzchni nieruchomości to jest on efektem tego, że mapy często nie oddają faktycznie stanu faktycznego w terenie. Dopiero pomiar rzeczywisty pozwala zweryfikować techniczne omyłki.

Pan Edmund Knopik: oświadczył że pan naczelnik Daniel Delekta fałszuje dokumenty na swoją korzyść i korzyść władz miasta. Dodał, że naczelnik jest śmieciem i powinien znaleźć się na wysypisku śmieci.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że obecnie trwają prace nad miejscowym planem i studium co do przeznaczenia poszczególnych terenów na terenie miasta. Jakie przeznaczenia ma teren którego dotyczy skarga?

Naczelnik UM: oświadczył, że przedmiotowy teren jest pod usługi.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że są osoby które dzierżawią działkę od miasta, w trakcie dzierżawy nadsypują jej teren w celu powiększenia (nawet odpadami) a potem kupują tak powiększoną działkę od miasta. W podobny sposób powstał market Plus, może to jest dla niektórych osób właściwe działanie, ale zmiana ukształtowania terenu np. zasypywanie terenów koryt rzek, łęgowych powoduje nieodwracalne szkody w środowisku.

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że nadsypywania terenu powinno być dopuszczalne tylko w określonych warunkach, a jasne  zakazy  nadsypywania terenu powinny być surowo karane.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał ,co można zrobić, żeby nie Niszczyc terenów zielonych przez ich nadsypywanie.

Naczelnik UM: oświadczył, że w rejonie przedmiotowej nieruchomości od 2006 r. jest teren pod usługi, a nie teren zielony.

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że wszyscy zebrani stanowią klikę i patrzą tylko na swoje prywatne interesy nie zaś na interes miasta i ochronę środowiska naturalnego.  

Przewodniczący: przywołał skarżącego do porządku w związku z jego nerwowym zachowaniem.

  

Pan Edmund Knopik: rozdał radnym materiał zdjęciowy przedmiotowego terenu oraz ogłoszenie o przetargu.

Przewodniczący: zapytał Naczelnika UM czy procedura przetargowa sprzedaży nieruchomości została naruszona i czy zostały na nieruchomości zachowane odległości od koryta rzeki Lublinicy (strefa ochronna).

 Naczelnik UM: oświadczył, że procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z prawem, a odległości terenu są większe niż prawo to przewiduje.

 Radny Zygmunt Anczok: zapytał , co robią władze miasta jak powezmą informację o nadsypywaniu terenu.

Sekretarz Miasta Jan Grajcar: oświadczył, że w celu potwierdzenia takich informacji kieruje się tam Straż Miejska która zbiera dowody następnie prowadzone jest właściwe postępowanie, a w razie potrzeby informowane są również właściwe organy.

Pan Edmund Knopik: stwierdził, że radni obiecali pomoc w sprawie a faktycznie są bezradni i nic nie chcą zrobić z problemem zasypywania terenów zielonych i łęgowych śmieciami i ziemią. Dodał, że poprzednia jego skarga była rozpatrywana podobnie, a przecież wielu radnych było i oglądało przedmiotowe nieruchomości przy M.C. Skłodowskiej. Wszyscy wiedzą o co chodzi, ale nikt nie chce nic zrobić.

Przewodniczący: przywołuje ponownie skarżącego do porządku w związku z jego nerwowym zachowaniem z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie się tak agresywnie i nerwowo zachowywał to wyprosi skarżącego z posiedzenia .

Przewodniczący: stwierdził, że radni otrzymali skargę z materiałami i znają sprawę poprzedniej skargi. Trudno powiedzieć, czy tam było wysypisko, jeżeli tak to zostało ono przykryte gruba warstwa ziemi i trudno wybrać odpady tam zalegające.  Wszyscy chcemy dobrze dla naszego miasta w szczególności dla utrzymania i ochrony środowiska naturalnego, dlatego właściwą droga będzie przystąpienie do realizacji programu pt :Rewitalizacja rzeki Lublinicy”, co ukróci nasypywanie terenów. Trzeba na przyszłość dążyć aby takie jasne zakazy zostały zapisane w planie miejscowym.

Pan Edmund Knopik: przecież ja osobę winną wywożenia tam odpadów złapałem na gorącym uczynku i poinformowałem o tym władzę i nic się dalej nie działo.  Jakimi jesteście radnymi - przedstawicielami mieszkańców?   

   

Sekretarz Miasta Jan Grajcar: oświadczył, że przedstawione zdjęcia dotyczą poprzedniej sprawy gdzie faktycznie sprawca wysypywania odpadów został złapany i ukarany.

Pan Edmund Knopik: zapytał, czy teren przedmiotem którego jest skarga będzie zmieniany i przywrócony do poprzedniego stanu?

Naczelnik UM: oświadczył, że nie będzie tam nic robione. Jedynym programem który dotyka ten teren jest wspomniana „Rewitalizacja rzeki Lublinicy”.  

Sekretarz Miasta Jan Grajcar: oświadczył, że każda zmian terenu sąsiadującego z rzeką Lublinica musi być uzgadniana z właściwymi organami m.in. z centralnym organem we Wrocławiu. Problem nadsypywania jest trudny, ale władza miasta robią wszystko aby sankcjonować ten proceder. 

Pan radny Janusz Kopyciok wyszedł z posiedzenia.      

    

Przewodniczący: stwierdził, że zgodnie z oświadczeniem Naczelnika UM wszystko wskazuje na to, że skarga na Burmistrz jest bezzasadna, procedura przetargowa sprzedaży nieruchomości została zachowana, zaś sama nieruchomość odpowiednio zabezpieczona odpowiednimi zapisami w warunkach przetargu.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad bezzasadnością skargi.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że członkowie połączonych komisji w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali, iż skarga jest bezzasadna.  

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że mamy powołaną w urzędzie komisję urbanistyczną która funkcjonuje już pół roku, może warto aby ta komisja zajęła się sprawą nadsypywania terenów i wprowadziła właściwe zakazy.

Ad. 5

c.      zmiany uchwały nr 549/XLVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia        2009 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta  Lublińca;

Przewodniczący: stwierdził, że w uchwale w przedmiocie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi pana Edmunda Knopika podejmowanej na poprzedniej sesji popełniono błąd techniczny, co do podanej wielkości powierzchni nieruchomości która była sprzedawana. Ten techniczny błąd należy poprawić dlatego koniecznym jest podjęcie uchwały o zmianie przedmiotowej uchwały.

W tym miejscu posiedzenie opuścił radny Jerzy Orszulak.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

d.    wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym projektem uchwały do zaopiniowania jest projekt w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie takie wymagania przyjmuje Rada w drodze uchwały, wcześniej wymagania określał Burmistrz w drodze zarządzenia.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

e.    wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie    

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli        nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych. 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym projektem uchwały do zaopiniowania jest projekt w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych. Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie takie wymagania przyjmuje Rada w drodze uchwały, wcześniej wymagania określał Burmistrz w drodze zarządzenia.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 6.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Ochrony Środowiska odczytali sprawozdania z działalności za 2009 r.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania. Przewodniczący dodał, że głosujemy sprawozdania każda z komisji odrębnie, przy czym radny Ryszard Kozok jest członkiem obu komisji.

-  Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

-  Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad 7.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Ochrony Środowiska odczytali plany prac komisji na  2010 r.

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania. Przewodniczący dodał, że głosujemy plany pracy,  każda z komisji odrębnie, przy czym radny Ryszard Kozok jest członkiem obu komisji.

-  Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja przyjęła plan pracy jednogłośnie.

-  Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że komisja przyjęła plan pracy jednogłośnie.

9.     Sprawy bieżące.

Radni złożyli następujące wnioski o :

1.     Ustawienie znaku zakazu postoju na chodniku przy aptece na ul. Częstochowskiej – Radny Zygmunt  Anczok.

2.     Przycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych na ul. Stawowej od ul. Kopce – Radny Krzysztof Gembała.

3.     Wydłużenie czasu działania sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych przy Banku Śląskim, salonie „Orange” oraz na ul. Stalmacha- radny Gabriel Podbioł,

4.     Naprawę nieświecących lamp oświetlenia ul. Dronowiczki w okolicy kapliczki oraz restauracji – Radny Gabriel Podbioł.

5.     Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych  -  makulatury  oraz folii przez firmę ASA Sp. z o.o. radny Wieńczysław Surma.

6.      Niezwłoczna przebudowę ronda Opolczyka co do zjazdu na aleje Solidarności, celem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przechodniów – radny Wieńczysław Surma.   

Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja inne wnioski. Wniosków nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wnioski zostały przyjęte.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 39/09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju odbytego w dniu 20 stycznia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.02.2010 14:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:35