Protokół nr 42/10

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu,

Kultury i Turystyki z dnia 25 stycznia 2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009.

6.Plan pracy komisji za rok 2010.

7.Sprawy bieżące.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.4. Zaopiniowanie projektu uchwały

4.1. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 528/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r.

Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 528/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. i zwróciła się do zebranych informując, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z faktu, iż uchwała 528/XLVI/09 jest dotknięta wadą prawną w przedmiocie oznaczenia wejścia daty. Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z pytaniem czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


4.2. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie upoważnienia

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i zwróciła się do zebranych informując, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z faktu, iż poprzednia zawierała błąd dotyczący oznaczenia daty wejścia uchwały w życie. Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z pytaniem czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.


przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

13.15 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Zygmunt Anczok


ad.5.Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2009.

Przewodnicząca Renata Pilawa – przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za 2009 r.

Komisja pracowała zgodnie z planem przedstawionym Radzie w styczniu 2009 r. Odbyło się 14 posiedzeń Komisji.. Spotykaliśmy się z Panem Burmistrzem, naczelnikiem Wydziału Edukacji, naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki omawiając i rozwiązując problemy oświaty, kultury i sportu naszego miasta.

Na Komisji gościli również dyrektorzy szkół, przedszkoli, Miejskiego Domu Kultury, Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiając swoją działalność – sukcesy i problemy swoich jednostek. Wysłuchano informacji Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z okazji obchodów 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej spotkaliśmy się z Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.
Prezes Oddziału PTTK w Lublińcu Pan Kazimierz Bromer przedstawił Komisji;
- Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Lublinieckiej

- Regulamin Odznaki Krajoznawczej im. Edyty Stein – Św. Teresy Benedykty

od Krzyża – zachęcając do ich zdobywania.

Odbyły się dwa wspólne posiedzenia z Komisją Bezpieczeństwa
i Praworządności oraz Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych w celu omówienia stanu przygotowania organizacji oraz służb miejskich do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin ubogich i patologicznych – w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, MOPS, MDK i MPBP.

Przeprowadzono analizę wykonania budżetu miasta na rok 2008 w dziale oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. Stwierdzono, że znacząco zwiększyły się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek, słowników, komputerów – prawie o 100%, oraz dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół. Opiniowaliśmy budżet na 2010 rok.

Odwiedziliśmy Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 – zapoznając się z jego rolą i zadaniami.

Z uwagi na to, że w maju kończyła się kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej nawiązano kontakty z samorządami uczniowskimi szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie Miasta w celu przeprowadzenia wyborów do nowej Rady. Wybrano 21 młodych radnych, którzy dwukrotnie spotkali się z Radnymi i Władzami Miasta. Wybrali przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej i przewodniczących komisji.

Z okazji Dni Lublińca młodzi radni odebrali od Pana Burmistrza symboliczny klucz do bram Miasta.

Opiniowaliśmy projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące spraw oświaty sportu, kultury i turystyki m. in.:

 • Regulamin wynagradzania nauczycieli (z powodu zmian jakie wprowadził Sejm w ustawie o systemie oświaty)

 • Program współpracy miasta Lubliniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  uczniom z Lublińca.

 • uchwały o nadaniu nazw nowym ulicom, alei, rondu.


Członkowie Komisji brali udział w uroczystościach, konkursach oraz imprezach organizowanych w Mieście, m. in.:

 • uroczystości otwarcia Muzeum Św. Teresy Benedykty od Krzyża,

 • otwarciu nowej siedziby MOPS,

- obchodach 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- otwarciu lublinieckiej Trasy Śródmiejskiej,

 1. podsumowaniu inwestycji dofinansowanych z Regionalnego Programu
  Operacyjnego realizowanych w Gminie Lubliniec w 2009 roku,

 2. konferencji pt. „Bariery prawne w funkcjonowaniu samorządu

terytorialnego” z udziałem Przewodniczącego sejmowej Komisji

Przyjazne Państwo” Mirosława Sekuły, Prezesa RIO w Katowicach,

burmistrzów miast.


Przewodnicząca Komisji pracowała w Komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, Komisji konkursowej do realizacji zadań publicznych miasta Lublińca określonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Osób Niepełnosprawnych.

Brała udział m. in. w pracach jury:

 • XXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów,

 • Finału IX Miejskiego Konkursu Regionalnego Poezji, Gwary i Piosenki

Śląskiej „Lubi mi się tu ... mieszkać”

 • eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Ponadto uczestniczyła:

 • w ślubowaniu klas pierwszych SP Nr 3,

 • w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wojewody

Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Kuratora Śląskiego Stanisława

Fabera, którzy wręczyli nauczycielom Delegatury Częstochowa Medale

Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty oraz

Ministra Edukacji Narodowej.

- w warsztatach gwarowo - artystycznych miast Lubliniec, Łowicz i Reda,
- w „Dniu Przyjaciół Trójeczki” w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3,

Komisja podkreśla bardzo dobrą współpracę z naczelnikami Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.


Przewodnicząca Renata Pilawa - po odczytaniu sprawozdania z pracy komisji za 2009 r., zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do sprawozdania, czy chcieliby coś dodać. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym zarządził głosowanie nad sprawozdaniem.


przebieg głosowania

"za" 5 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

 • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa stwierdziła, że komisja przyjęła sprawozdanie za 2009 r.


13.30 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Krzysztof Gembała

ad. 6. Plan pracy komisji za rok 2010.


Przewodnicząca Renata Pilawa - przedstawiła plan pracy komisji na rok 2010.


Styczeń Omówienie planu pracy na 2010 rok oraz zatwierdzenie

sprawozdania z pracy Komisji w 2009 roku.


Luty Przedszkola samorządowe – rola i zadania.

Wizyta w Miejskim Przedszkolu Nr 6.


Marzec Promocja miasta – działania doraźne i strategiczne w zakresie promocji kulturalnej,

współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.


Kwiecień Analiza wykonania budżetu za rok 2009.


Maj Spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską.


Czerwiec Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży – aspekty organizacyjne
i finansowe – spotkanie z przedstawicielem MOPS, MDK, MPBP.


Lipiec Zagrożenia i patologie wśród dzieci i młodzieży – spotkanie
z przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Sierpień Pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom lublinieckich

szkół oraz inne formy pomocy udzielane dzieciom z rodzin ubogich

spotkanie z przedstawicielem MOPS

Wrzesień Sytuacja oświaty w nowym roku szkolnym 2010-2011.

Analiza `wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.


Październik Działalność Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej – wizyta w

bibliotece


Listopad Podsumowanie pracy Komisji w kończącej się kadencji Rady.


Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot. spraw oświaty, sportu i kultury. Współpraca z Burmistrzem Miasta w zakresie powierzonych kompetencji.


Przewodnicząca Renata Pilawa - po odczytaniu planu pracy komisji na 2010 r., zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do sprawozdania, czy chcieliby coś dodać.


Radny Gabriel Podbioł – stwierdził, że plan pracy nie zawiera punktu dotyczącego przeprowadzenia wizyty w szkole, natomiast obejmuje posiedzenie komisji w siedzibie przedszkola. Kontynuując wskazał, że w zeszłym roku komisja wizytowała jedno z przedszkoli prowadzonych przez Miasto, w związku z powyższym właściwa wydaje się także wizyta członków komisji oświaty w siedzibie choćby jednej ze szkól dla którym organem założycielskim jest miasto.


Radny Krzysztof Gembała stwierdził, że w pełni popiera wniosek swojego przedmówcy, jednocześnie wskazał, że nauczyciele także oczekują takiej wizyty radnych.


Przewodnicząca Renata Pilawa - wskazała, że plan pracy zawiera minimum jakie komisja powinna wykonać w ostatnim roku kadencji, dlatego też w każdej chwili komisja może rozszerzyć plan pracy i zarządziła głosowanie nad planem.


przebieg głosowania

"za" 6 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

 • quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa stwierdziła, że komisja przyjęła plan pracy na 2010 rok.

ad. 7. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie byłoProtokołowała                                                                  Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                                             Renata Pilawa


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 42/10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25 stycznia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:22.02.2010 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:04