Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.01.2010 r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 29.01.2010 r.Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Kontrola rejestru umów zawieranych przez Gminę Lubliniec za rok 2009 i 2010 r.

5.Sprawy bieżące


ad.1 Posiedzenie otworzył i prowadził Radny Alfred Prządło. Stwierdził na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, obecnych było czterech radnych.


ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony :


"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty w następującym głosowaniu :


"za" -3 głosy , "przeciw" - 0, "wstrzymujący"- 1

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.4. Kontrola rejestru umów zawieranych przez Gminę Lubliniec za rok 2009 i 2010 r.


Radny Alfred Prządło – poinformował zebranych, że przed rozpoczęciem kontroli rejestru umów Pan Burmistrz Edward Maniura chciałyby w skrócie przedstawić wyniki kontroli przeprowadzonej w spółce ASA.


Burmistrz Edward Maniura – stwierdził, że w ciągu ostatnich 2 lat spółka ASA zrobiła duży postęp o czym świadczy wypracowanych za 2009 r. zysk w wysokości około 8%. Jednakże podczas kontroli zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości tj. faktury wystawiane przez spółkę przekraczały wartość świadczonych usług i wartość zakupionych rzeczy; dokumentacja była prowadzona w sposób nieprawidłowy, w szczególności dokumentacja przetargowa; mieszkania były sprzedawane z obciążeniem, choć nabywców wprowadzano w błąd co do istniejących na nieruchomości zobowiązaniach tzn. informowano, że nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieprawidłowości zostały także stwierdzone podczas prac remontowych w Miejskim Domu Kultury. Kontynuując stwierdził, że sprawa jest na tyle poważna, iż jest zmuszony zgłosić wykryte nieprawidłowości do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Burmistrz wskazał ponadto, że są podstawy do wypowiedzenia umowy zarządzania zasobem komunalnym przez spółkę ASA.


Radny Alfred Prządło – poprosił o wskazanie gdzie te nieprawidłowości wykryto, tzn. czy było to nieruchomości prywatne, czy też stanowiące własność miasta, a więc komunalne ?


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że zakres kontroli obejmował mienie komunalne, a więc nieruchomości stanowiące własność miasta.


Radny Alfred Prządło – zapytał się, kto prowadził ten dział w spółce ASA ?


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że Pan Tomasz Matecki.


Radny Jerzy Orszulak- zapytał się, czy właściciel zawiesił w wykonywaniu obowiązku osoby decyzyjne odpowiedzialne za zaistniałą sytuację?


Burmistrz Edward Maniura- odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy o działaniach personalnych w spółce ASA w związku z wynikami kontroli.


Radny Alfred Prządło – zapytał zebranych czy mają jeszcze pytania do Pana Burmistrza odnośnie sytuacji w spółce ASA. Nikt z zebranych nie zgłosił się. W związku z powyższym radny Alfred Prządło podziękował Burmistrzowi, za udzielone informacje i przystąpił wraz z pozostałymi członkami komisji do analizy rejestru umów za rok 2009 i 2010.


Radny Alfred Prządło – wskazał, że radni wybrali następujące umowy do kontroli:


1) Umowa z Zakł. Obsł. Inwest. „EKO-INVEST” -Kielce o wykonanie dokumentacji, projekt, kosztorys, rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Steblów w Lublińcu, w ramach zadań kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Lubliniec.


2) Umowa z Panem Ryszardem Wieczorek Lubliniec – przedmiotem umowy były zajęcia rekreacyjno -sportowe.

( nr rejestru – 5/2009)


3)Umowa z Panem Henrykiem Ślęzak – przedmiotem umowy były zajęcia rekreacyjno -sportowe.

( nr rejestru – 13/2009)


4) Umowa z Doradztwem Gospod. „ESTYMAT” czekanów – studium wykonania „budowy boiska sportowego przy ul. ZHP.

( nr rejestru – 34/2009)


5) Umowa z firmą Usługi Budowlane J. T. Ledwoń z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 23 w Lublińcu przedmiotem umowy było wykonanie robót związanych z uporządkowaniem i niwelacją terenu Parku Miejskiego w Lublińcu ( przy boisku „UNII”).

( nr rejestru – 42/2009)


6) Umowa z Pracownią Projektową GRAFIT z siedzibą w Częstochowie przy ul. Czecha 1/44 – przedmiotem budowa obwodnicy śródmiejskiej, wykonanie, dokumentacji, prac kosztorysowych rozbiórki dwóch budynków przy rondzie Opolczyka.

( nr rejestru – 60/2009)


7) Umowa z Firmą HJS S. Janus dostawa i montaż drzwi o zwiększonej odporności.

( nr rejestru – 61/2009)


8) Umowa z Panem Stefanem Zalewskim Częstochowa Al. Pokoju 6/35a – opracowanie projektu ustalającego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego dz. Kokotek.

( nr rejestru – 65/2009)


9) Umowa trójstronna z ZGKLIC Lubliniec i Piotr i Sabina Ullmann z siedzibą Zawadzkie – dostawa wody do budynku Edyty Stein – muzeum.

( nr rejestru – 67/2009)


10) Umowa z EKOBUD B. Mucha Katowice ul. Mysłowicka 45A/13 – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Skłodowskiej w zakresie skrzyżowania z drogą krajową nr 11; zadanie- udostępnienie istniejącej bazy turystyczno -rekreacyjnej poprzez budowanie ścieżki.

( nr rejestru – 68/2009)


11)Umowa z Pracownią Projektową LIBRA Chorzów – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (trzecia edycja ) w granicach administracyjnych miasta Lublińca

( nr rejestru – 74/2009)


12) Umowa z GRA -MAR Lubliniec - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę ciągu dróg gminnych : 11- listopada, Sobieskiego, 74 GPP, Parki Leśny.

( nr rejestru – 75/2009)

13) Umowa z COL-LEX L. Sowa Lubliniec ul. Słoneczna 19 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu ; zadanie: budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych.

( nr rejestru – 78/2009)


14) Umowa z ENION Grupa Tarnów – nadzór nad instalacjami oświetlenia, przyjmowanie reklamacji, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lublinie. ( nr rejestru – 82/2009)


15) Umowa z Z.U. „JANINA” - CATERING Piotr Plaza Lubliniec ul. Piłsudskiego 8 - przygotowanie poczęstunku w formie szwedzkiego stołu w dniu 28.02.2009 r.

( nr rejestru – 127/2009)


16) Umowa z PHU „ALARM-POL” T. Wolf s. j. Nowy Sącz – wykonanie modernizacji oraz robót remontowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego.

( nr rejestru – 129/2009)


17) Umowa z SPERO Mikołów - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012.

( nr rejestru – 188/2009)


18) Umowa z Panem Henrykiem Gabrysiem – przedmiot umowy nie został określony w rejestrze.

( nr rejestru – 204/2009)


19) Umowa z PROCOLOR Kobylnica – projekt uzbrojenia w sieć wodno - kanalizacyjną dzielnicy kokotek dot. Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej.

( nr rejestru – 215/2009)


20) Umowa z Zakładem Stolarskim Bogdan Kandora- remont elementów placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Lubliniec.

( nr rejestru – 216/2009)


21) Umowa z TILIA Łódź – prace porządkowe na boisku przy ul. Droniowickiej w Lublińcu

( nr rejestru – 221/2009)


22) Umowa z PHUP Bilpol Chorzów – dostawa i montaż placu zabaw.

( nr rejestru – 259/2009)


23) Umowa z RAF-PROJEKT Gliwice sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia trenów leśnych na cele nieleśne w Lesie kom.

( nr rejestru – 266/2009)


24) Umowa z Zakładem Budowlanych Kazimierz Wręczycki – odnowienie płotu na cmentarzu wojskowym przy ul. Stalmacha w Lublińcu.

( nr rejestru – 289/2009)


25)Umowa z COL-LEX L. Sowa Lubliniec ul. Słoneczna 19 - wykonanie projektu – organizacji ruchu dla centrum miasta ul. Kilińskiego, Damrota i Mickiewicza.

( nr rejestru – 292/2009)26) Umowa z INTERHALL – budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012.

( nr rejestru – 339/2009)


27)Umowa z Panem Mariuszem Zuzel Koszęcin- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego - budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012.

( nr rejestru – 340/2009)


28) Umowa z Stowarzyszeniem Młodzi i Niezależni Regionu Lublinieckiego Lubliniec- przekazanie dotacji.

( nr rejestru – 346/2009)


29) Umowa z EKO-KLIMAT Gliwice – instalacja klimatyzacji w hali sportowej w Gimnazjum nr 1

( nr rejestru – 366/2009)


30) Umowa z SI STUDIO Sylwia Imiołczyk Siemianowice Śląskie – zakup mebli metalowych i drewnianych do pomieszczeń Urzędu miejskiego w Lublińcu.

( nr rejestru – 378/2009)


31) Umowa Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „ALEKSBUD” s. c. Ewa Chudzik, Sebastian Nowak z siedzibą w Konopiskach -wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego


ad.5. Sprawy bieżące.


Spraw bieżących nie było.


Protokołowała                                                                                       Radny


Andżelika Luba                                                                                   Alfred Prządło

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.01.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2010 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż