Sygnatura: WFP.3110/00009/p/10 z dnia 15.01.2010r.                                                 

                                                                                                                     

INTERPRETACJA   INDYWIDUALNA

Burmistrz Miasta Lublińca, działając na podstawie art. art. 14j § 1 i art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60, ze zm. ) oraz art. 3 ust.1 i  i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zm. ), stwierdza, iż Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada  2009r., dotyczącym powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 13 listopada 2009r., Pan ………….,  zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej  w zakresie powstania obowiązku podatkowego ( art. 6 ust.1 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – Dz. U.
z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) w podatku od nieruchomości od gruntu oraz budynków zakupionych w drodze licytacji komorniczej (egzekucja z urzędu do nieruchomości ………..).

  1. STAN FAKTYCZNY:

Podatnik zakupił w drodze licytacji komorniczej zabudowaną nieruchomość, położoną
w ……….. przy ul. ……… . Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w ……….(sygn. akt….) w dniu 28 września 2007r. zostało przysądzone prawo użytkowania  wieczystego w/w działek  i  budynków.  Pismem z dnia 29 października 2007r. Strona zwróciła się do Sądu Rejonowego w ……..o stwierdzenie prawomocności powyższego postanowienia. Postanowieniem z dnia 30 października 2007r. Sąd oddalił wniosek Strony z uwagi na zażalenie, które na przedmiotowe postanowienie wniósł dłużnik. Po zakończeniu postępowania międzyinstancyjnego, w dniu 23 czerwca 2008r. Strona uzyskała przedmiotowe Postanowienie o przysądzeniu ze  stwierdzeniem, iż orzeczenie uprawomocniło się 03.11.2007r.

  1.  STANOWISKO  STRONY

Zdaniem podatnika, okoliczności decydujące o powstaniu obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości powstały od 1 lipca 2008r, czyli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał klauzulę prawomocności Postanowienia Sądu Rejonowego w …….z dnia 28 września 2007r. o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków. Jak podkreślił wnioskodawca, w czerwcu 2008r. uzyskał pewność, iż jest prawowitym właścicielem nieruchomości, a zatem – zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2008r.

  1. INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne(..), będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości albo obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei obowiązek podatkowy – jak słusznie stwierdził wnioskodawca – powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku ( art. 6 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ). W przedmiotowej sprawie niezbędnym jest  sprecyzowanie, od kiedy podatnik został właścicielem zakupionej w drodze licytacji nieruchomości. Jak wskazują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – art. 998 i 999 - po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości, a jednocześnie ponosi on powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości.  Z dokumentów przedłożonych przez Stronę wynika jasno, iż  Postanowienie Sądu Rejonowego w …. (sygn. akt….) z dnia 28.09.2007r. uprawomocniło się z dniem 3.11.2007r., a zatem począwszy od 1 grudnia 2007r. ciąży na nabywcy  opisanej powyżej nieruchomości obowiązek podatkowy. 1 grudnia 2007r. jest bowiem  pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Stosownie do art. 14j Ordynacji podatkowej, burmistrz wydaje interpretację indywidualną stosownie do swojej właściwości. Tutejszy organ podatkowy nie jest zatem uprawniony do merytorycznego badania zasadności dołączonych do wniosku dokumentów. Nie może zatem  badać zasadności daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, natomiast data  23.06.2008r., na którą powołuje się wnioskodawca jest – zdaniem organu podatkowego – datą  wydania kopii/odpisu Postanowienia, które uprawomocniło się z dniem 03.11.2007r.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeśli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od daty wniesienia tego wezwania. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.


                                                                                           BURMISTRZ MIASTA LUBLIńCA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Z DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Data publikacji:21.01.2010 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:21.01.2010 12:57