Protokół nr 41/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu,

Kultury i Turystyki z dnia 28 grudnia 2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Analiza projektu budżetu miasta.

6. Sprawy bieżące.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).ad.4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.


4.1 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Radny Krzysztof Gembała - zapytał się czego zmiany dotyczą?


Przewodnicząca Renata Pilawa – odpowiedziała, że w związku z przekazaniem z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zadań związanych z przyznawaniem uczniom pomocy materialnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu z dniem 01.01.2010 roku, zaistniała konieczność upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca- wskazał, że Zespół Obsługi Placówek Oświatowych przed podjęciem decyzji zwracał się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowanie stosownej dokumentacji na podstawie której sprawa była rozstrzygana, a więc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zbierał stosowne informacje, a Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydawał decyzję. Projekt niniejszej uchwały ma na celu uporządkowanie tej kwestii i przekazanie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontynuując Burmistrz wskazał, że zmiany te w żaden sposób nie wpłyną na poziom zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.


Przewodnicząca Renata Pilawa –zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają inne pytania do projektu uchwały. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


4.2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca. Następnie wskazała, że w związku z przekazaniem z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu z dniem 01.01.2010 roku zadań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca” w zakresie jednostki realizującej ww. zadania. Kontynuując zapytała się zebranych czy mają pytania do niniejszego projektu. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


13.15 – na posiedzenie komisji przyszedł radny Leszek Ligowski


ad.5. Analiza projektu budżetu miasta.


Przewodnicząca Renata Pilawa – wskazała, że w dziale 801 oświata i wychowanie w 2010 r. wydatki kształtują się na poziomie 36,2% tj. 19341.573 zł, dla porównania w 2009 r. była to kwota 17820.997zł, a więc 31,2%. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Lublińca na 2010 rok stanowi 18,6% planowanych dochodów i jest o 3,6% wyższa niż w 2009 r. Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 69,5% zaplanowanych na 2010 r. wydatków wynikających z zakresu zadań oświatowych. Zwiększenie na 2010 r. planowanych kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 8,2% związane jest przede wszystkim ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w roku bieżącym oraz przyjętym w projekcie budżetu państwa wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010 r. Przewodnicząca Renata Pilawa wskazała, że zwiększyły się między innymi koszty dowożenia dzieci do szkół, od 2 lat zauważalna jest tendencja wzrostowa w sferze wydatków np. na świetlice szkolne. Natomiast zmniejszyły się wydatki na obsługę administracyjną, a więc wydatki na funkcjonowanie ZOPO i to jest pozytywne zjawisko.


Radny Krzysztof Gembała - zapytał się czy subwencja oświatowa pokrywa tylko wydatki na wynagrodzenia nauczycieli?


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniuraodpowiedział, że subwencja oświatowa pokrywa tylko wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Wskazał, że wzrost subwencji o 300 tysięcy zł, jest między innymi wynikiem podwyżek o 7 % od 01.09.2010 r. Pracownicy oświatowi przedszkoli są w 100 % finansowani ze środków własnych miasta dlatego też w tej sferze nastąpił duży wzrost wydatków własnych miasta o około 1 mln 700 tysięcy złotych. Stwierdził, że kolejnym problemem w 2010 r. jest spadek liczy dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół. Udział w budżecie wydatków na edukację ma charakter zwyżkowy w 2009 r. był to 31%, a 2010 -36 %. Natomiast wpływy do budżetu np. z podatków od osób fizycznych w 2010 r. zmniejszą się, tendencja ta zauważalna była już w drugiej połowie 2009 r.


13.25 – na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniurawskazał, że w 2010 r. będą kontynuowane dwie inwestycje tj. budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego i budowa boiska przy ul. ZHP. Boisko przy ul. Wyszyńskiego zgodnie z planem powinno być wybudowane do 30 listopada 2009 r. Jednakże podczas realizacji inwestycji stwierdzono nieprawidłowości: niewłaściwą podbudowę mineralną. Wykonawca zaproponował wykonanie nawierzchni według innej technologii nieprzepuszczalnej dla wody. Zgodę na zmianę w przedmiocie realizacji inwestycji wyraził już projektant i ministerstwo sportu. W związku z tymi zmianami oraz z obecnie panującymi warunkami atmosferycznymi wykonie tej inwestycji zostało przesunięte w czasie. Kontynuując stwierdził, że kolejną inwestycją realizowaną przez miasto dla dzieci i młodzieży jest budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 3. I tak projekt techniczny powinien być gotowy najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r., następnie zostanie ogłoszony przetarg, a roboty budowlane rozpoczną się w II połowie roku. Planuje się ostateczne zamknięcie inwestycji najpóźniej na początku 2012 r.


Przewodnicząca Renata Pilawa podziękowała Burmistrzowi za dokładna analizę planów finansowych miasta na 2010 r. i stwierdziła, że jest jedna kwestia w projekcie budżetu, która zaniepokoiła radnych, a mianowicie sprawa dotyczy dalszych losów istnienia stołówki w Szkole Podstawowej nr 3.


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura stwierdził, że wie o problemie. Wskazał, że w Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonuje stołówka szkolna na zasadach budżetowych, a od nowego roku np. w Szkole Podstawowej nr 1 będzie funkcjonować stołówka szkolna na zasadach komercyjnych. Cena obiadu w Szkole Podstawowej nr 3 obejmuje tylko cenę „wsadu do kotła”, a oprócz tych kosztów są także inne koszty między innymi koszty wynagrodzeń pracowników stołówki i pochodne od płac. Miasto co roku dopłaca do tych kosztów i spotyka się to z negatywną reakcją między innymi dyrektorów innych szkół publicznych prowadzonych przez miasto. Kontynuując stwierdził, że należy zastanowić się nad możliwością przekształcenia stołówki budżetowej na komercyjną i może osoby, które teraz pracują w stołówce podjęłyby się prowadzenia jej na własny rachunek.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Halina Pagwet – wskazała, że w 2009 r. kwota wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi wyniosła 63 tysiące zł., 11 tysięcy zł. przeznaczono na doposażenie stołówki. Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,80 zł., a osoby dorosłe tj. nauczyciela płacą 6,20 zł. Planowana w budżecie na 2009 r. kwota środków finansowych dotycząca kosztów tzw. wsadu była na poziomie 78 tysięcy zł. Kwota ta z nadwyżką w wysokości 11 tysięcy zł. została zwrócona miastu. Oznacza to, że miasto przekazało szkole 78 tysięcy zł., a szkoła zwróciła miastu kwotę 87 tysięcy zł. Kontynuując Pani dyrektor wskazała, że obiad z cateringu kosztuje 7 zł.


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura potwierdził dane przedstawione przez Panią dyrektor Halinę Pagwet jednocześnie wskazał, że w kosztach wsadu nie ma tzw. kosztów osobowych.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Halina Pagwetwskazała, że w szkole jest duża grupa dzieci z bardzo biednych rodzin, dla których obiad w szkole jest jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu całego dnia. Za obiady te płaci szkole MOPS ze środków publicznych, oznacza to że MOPS płaci za jeden obiad 2,80 zł, a gdyby był to obiad z cateringu to koszt jednego obiadu były aż 2,5 razy droższy gdyż kosztowałby 7 zł.

Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniurapodziękował Pani dyrektor za tą analizę, stwierdził, że na pewno weźnie ją pod uwagę, ale wskazał jednocześnie, że spotyka się z zarzutem, iż Szkoła Podstawowa nr 3 jest traktowana w sposób uprzywilejowany.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Halina Pagwetstwierdziła, że te zarzuty są bezzasadne. Funkcjonowanie stołówki byłoby niemożliwe gdyby szkoła nie szukała źródeł zewnętrznych finansowania tj. np. sponsorów. Ponadto kolejnym zabiegiem dzięki któremu dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 3 mogą jeść dobry i ciepły posiłek jest wynikiem pracy całego personelu szkoły, tzn. szukania oszczędności, tam gdzie jest to możliwe. I tak dla porównania w Szkole Podstawowej nr 1 dyrektor posiada dwóch wicedyrektorów, w Szkole Podstawowej nr 3 jest jeden wicedyrektor, w Szkole Podstawowej nr 1 są dwa etaty w sekretariacie i dwóch księgowych, a w Szkole Podstawowej nr 3 jest tylko 2,5 etatu na prace administracyjno – księgowe. Szkoła Podstawowa nr 1 posiada 3 etaty w bibliotece, a w Szkole Podstawowej nr 3 na prace w bibliotece jest 1,5 etatu.


Radny Zygmunt Anczok -stwierdził, że popiera utrzymanie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 i utworzenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 jest pozytywnym sygnałem dla rodziców i dzieci uczących się w tej szkole.

Przewodnicząca Renata Pilawa zwróciła się do zebranych, z pytaniem czy mają jeszcze jakieś inne uwagi lub wnioski do projektu budżetu. Nikt z radnych nie zgłosił się w związku z powyższym zarządziła głosowanie nad projektem budżetu na 2010 r.

przebieg głosowania

"za" 6 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

ad. 6. Sprawy bieżące.


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniurastwierdził, że chciałby odnieść się do artykułu w Dzienniku Zachodnim dotyczącym zadłużenia miasta Lublińca. Na wstępnie stwierdził, że faktycznie Lubliniec uplasował się na 6 miejscu wśród najbardziej zadłużonych polskich miast powiatowych za 2008 r.. Jednakże zadłużenie to jest między innymi wynikiem udziału miasta w programie ograniczenia niskiej emisji (PONE), a pożyczka ta może być w 50% umorzona. Ponadto od dnia w którym został opublikowany artykuł tj.18.12.2009 r. dług miasta zmniejszył się o 11,1 % do poziomu 35,15%. Kontynuując wskazał, że dług zmalał, między innymi dlatego, że miasto otrzymało środki finansowe z Unii Europejskiej o które zabiegało, np. 2,5 mln. zł z realizacji ul. Klonowej, a nowy rok 2010 r. Lubliniec „przywita” z nadwyżką.


Radny Krzysztof Gembała - zapytał się dlaczego w artykule nic nie ma na ten temat np. o tym, że część długów jest umarzalna, gdyż artykuł przedstawia mieszkańcom rzeczywistość zupełnie inaczej niż ona wygląda?


Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniurastwierdził, że chyba taki był cel tego artykułu.


Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych, czy ktoś ma pytanie do Burmistrza odnośnie sytuacji finansowej miasta. Pytań nie było. Kontynuując zapytała się czy ktoś chciały poruszyć inną sprawę nie objętą porządkiem obrad. Nikt z radnych nie zgłosił się. W związku z powyższym przewodnicząca zamknęła posiedzenie.


Protokołowała                                                                  Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                                    Renata Pilawa


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 41/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 grudnia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:21.01.2010 09:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:04