Uchwała nr 467/XLI/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, Poz. 539 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku                o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, Poz. 123 ze zm.) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2001 r. Nr. 142, Poz. 1591 ze zm.),  uchwały nr 147/XVI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu      z dnia 17 października 2007 r. w sprawie likwidacji Filii nr 6 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu Rada Miejska w Lublińca uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 144/XV/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 września 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)       w § 8 zapis o treści „Biblioteka realizuje cele określone w  § 7 poprzez:” otrzymuje brzmienie :

            „Biblioteka i jej filie realizują cele określone w  § 7 poprzez:”

2)       § 11  otrzymuje brzmienie:

„W skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodzą następujące działy i samodzielne stanowisko pracy:

            1) Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

2) Dział udostępniania zbiorów i informacji na zewnątrz i wewnątrz - Wypożyczalnia i Punkt Książki Mówionej – Budynek Główny, Plac K. Mańki 10

            3) Samodzielne stanowisko ds. Instrukcyjno - metodycznych

4) Dział administracyjno - gospodarczy

5) Dział finansowy

6) Dział „Muzeum Pro Memoria Edith Stein” – ul. E. Stein 2

7) Księgarnia – Plac K. Mańki 10

oraz filie biblioteczne:

            1) Filia Nr 1 Lubliniec – ul. Wyszyńskiego 21 a

            2) Filia Nr 2 Lubliniec – ul. Wawrzyńca Hajdy 34

            3) Filia Nr 3 Lubliniec – ul. Powstańców Śląskich 48

            4) Filia Dziecięca Nr 5 Lubliniec – ul. Paderewskiego 7a.

3)       w § 12  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2  w  brzmieniu:

„2.Kompetencję Organizatora, o której mowa w przepisie wymienionym w ust. 1, wykonuje Burmistrz Miasta”.

4)        § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:

            „1.Biblioteka zarządzana jest przez Dyrektora, którego powołuje w drodze konkursu         i odwołuje Burmistrz Miasta Lublińca, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w         Lublińcu. Dyrektor kieruje działalnością biblioteki – reprezentuje ją na zewnątrz i         jest za nią odpowiedzialny.

2.Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania  

   składników majątkowych przy zachowaniu postanowień odrębnych przepisów.

3.Dyrektor może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

  Skład osobowy komisji oraz przedmiot jej działania ustala Dyrektor w   drodze  zarządzenia.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 467/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Brzezina
Data publikacji:18.01.2010 15:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Brzezina
Data aktualizacji:18.01.2010 15:19