Protokół nr 40/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu,

Kultury i Turystyki z dnia 20 listopada 2009 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Spotkanie z Prezesem Oddziału PTTK w Lublińcu – nawiązanie współpracy.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 4 radny wchodzących w skład Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 4 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).ad.4. Spotkanie z Prezesem Oddziału PTTK w Lublińcu – nawiązanie współpracy.

Przewodnicząca Renata Pilawa- zgodnie z porządkiem obrad oddała głos Panu Kazimierzowi Bromerowi i poprosiła o przedstawienie zasad działania PTTK w Lublińcu.


Kazimierz Bromer – podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji i przypomniał wszystkim zebranym, że Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. PTTK swoją działalność na terenie miasta Lublińca rozpoczęło w 1957 r. W początkowym okresie funkcjonowania w Lublińcu działało koło PTTK, które później stało się samodzielnym oddziałem. Kontynuując wskazał, że niestety w 2000 r. nastąpiła likwidacja oddziału i od tego roku do dnia dzisiejszego działa koło PTTK, które organizacyjnie podlega pod oddział w Tarnowskich Górach.

Kontynuując wskazał, że PTTK posiada dwa rodzaje odznak. Odznaka turystyki kwalifikowanej jest udokumentowaniem zdobytych umiejętności, wiedzy i przeżyć podczas wycieczek pieszych, górskich, kajakowych, żeglarskich, narciarskich, na orientację itp. Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty, których liczba pozwala zdobyć określony stopień odznaki. Drugi rodzaj odznaki to odznaka krajoznawcza, którą zdobywa się zwiedzając np. zabytki, muzea, środowisko przyrodnicze itp.

Lublinieckie koło PTTK posiada do zaoferowania następujące odznaki krajoznawcze np. odznakę Józefa Cebuli, czy najnowszą cieszącą się ogromną popularnością odznakę Edyty Stein. Powyższe odznaki zostały zaprojektowane i wykonane przez Helenę Bizoń. Bardzo ważną rolę odgrywają kolory na odznakach, które pozwalają nam na rozróżnienie typu odznak krajoznawczych oraz stopnia danej odznaki np. Regionalna Odznaka Krajoznawcza (stopień brązowy i srebrny) i Odznaka Krajoznawcza Polski (stopień brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem).


Przewodnicząca Renata Pilawa- zapytała się jakie zabytki naszego miasta Pan Kazimierz Bromer poleciłby turystom do zwiedzenia oraz jakie imprezy organizuje PTTK w naszym regionie?


Kazimierz Bromer – odpowiedział, że w Lublińcu to przede wszystkim Muzeum Edyty Stein i witraże znajdujące się w klasztorze Oblatów, które są dziełem szkoły krakowskiej, cztery bunkry położone, przy ul. Wyszyńskiego, w okolicach strzelnicy i Górki Kochcickiej przy torach kolejowych. W okolicach Lublińca w miejscowości Ząbkowice warto zobaczyć krzywą wieżę. Ponadto Lubliniec jest punktem na słynnym Szlaku Powstań Śląskich, którego długość wynosi dł. 73,7 km. Lublinieckie koło PTTK organizuje różnego rajdy. W 2009 r. takich rajdów było 34, między innymi rajd rowerowy, w którym to uczestniczyli turyści nawet ze Szczecina. Oprócz działalności polegającej na promowaniu turystyki naszego regionu, PTTK organizuje wyjazdy krajoznawcze do innych ciekawych miejsc Polski oraz jest współorganizatorem imprez krajowych itp.


Radny Krzysztof Gembała - zapytał czy Lubliniec posiadał mury obronne?


Kazimierz Bromer – odpowiedział, że Lubliniec nie miał murów obronnych tylko wały.


13.45- na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka.


Radny Leszek Ligowski - zgłosił następujące wnioski :


Wniosek - aby w okresie wiosennym w 2010 r. radni Rady Miejskiej wraz z przedstawicielem PTTK w Lublińcu Panem Kazimierzem Bromerem zwiedzili nasze miasto.


Kontynuując wskazał, że MDK w roku szkolnym 2008/2009 w okresie wakacji był organizatorem półkolonii dla dzieci, które wakacje spędzały w Lublińcu. W związku z tym, że w programie półkolonii nie było żadnej z form zwiedzania zabytków naszego miasta, radny Leszek Ligowski zawnioskował, aby w przyszłym roku młodzież i dzieci mieli taką możliwość i taki punkt znalazł się w programie półkolonii MDK w Lublińcu.


Wniosek - zorganizowanie w okresie wakacji tj. w lipcu lub w sierpniu 2010 r., dla dzieci korzystających z półkolonii prowadzonych przez MDK możliwości zwiedzenia zbytków i ciekawych miejsc miasta Lublińca.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zarządziła głosowania nad wnioskiem, aby w okresie wiosennym w 2010 r. radni Rady Miejskiej wraz z przedstawicielem PTTK w Lublińcu zwiedzili nasze miasto.

przebieg głosowania

"za" 5, "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Następnie zarządziła głosowanie nad kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez radnego Leszka Ligowskiego tj. zorganizowania w okresie wakacji tj. w lipcu lub w sierpniu 2010 r., dla dzieci korzystających z półkolonii prowadzonych przez MDK możliwości zwiedzenia zbytków i ciekawych miejsc miasta Lublińca.

przebieg głosowania

"za" 5, "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych)


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wnioski otrzymały pozytywną opinię komisji.


ad.5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.


5.1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki i odczytała uzasadnienie to projektu: „W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących możliwości przeprowadzenia kontroli w ramach przekazywanej przez gminę dotacji dla placówki niepublicznej, koniecznym jest uregulowanie tych działań poprzez wprowadzenie zmian w w/w uchwale.” Następnie zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


5.2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli i odczytała uzasadnienie do projektu uchwały: „W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących możliwości przeprowadzenia kontroli w ramach przekazywanej przez gminę dotacji dla placówki niepublicznej, koniecznym jest uregulowanie tych działań poprzez wprowadzenie zmian w w/w uchwale.” Następnie zwróciła się do radnych z pytaniem czy mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie było, w związku z powyższym zarządziła głosowanie.

przebieg głosowania

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.


Radna Danuta Lampke - zwróciła uwagę na fakt, że zarówno w jednym jak i drugim projekcie uchwały w § 1 ustęp 1 punkt 7 jest mowa o tym, że w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie np. ilości uczniów lub przedszkolaków oraz nieprawidłowości np. w wykorzystaniu dotacji, placówka oświatowa, a więc szkoła lub przedszkole będą zobowiązane do zwrotu kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kontynuując stwierdziła, że zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z prawem powinien nastąpić wraz z odsetkami, o których zarówno jednej jak i drugiej uchwale nic nie ma.


Przewodnicząca Renata Pilawa – podziękowała za tą uwagę i poinformowała zebranych, że wyjaśni tą kwestię jeszcze przed sesją Rady Miejskiej z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Cezarym Nowickim i osobiście poinformuje członków komisji, czy ta kwestia jest regulowana przez inne przepisy prawa, czy też trzeba będzie dokonać zmiany w przedmiocie powyższych uchwał na najbliższej sesji.


ad. 6. Sprawy bieżące.


Radny Leszek Ligowski - zgłosił wniosek, aby Wydział Edukacji przedstawił na piśmie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w lublinieckich szkołach podstawowych i gimnazjach.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zarządziła głosowania nad przedmiotowym wnioskiem.

przebieg głosowania

"za" 5, "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek otrzymały pozytywną opinię komisji.


Radny Leszek Ligowski – poinformował zebranych, że docierają do Niego niepokojące informacje dotyczące tego, że boisko, które powstaje przy ul. Wyszyńskiego nie będzie ogólnodostępne.


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że podczas najbliższej sesji poprosi Burmistrza o wyjaśnienie powyższej sprawy.


Przewodnicząca Renata Pilawa- zarządziła głosowania nad przedmiotowym wnioskiem.

przebieg głosowania

"za" 5, "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że wniosek otrzymały pozytywną opinię komisji i zwróciła się do radnych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć inną kwestię nie objętą porządkiem obrad. Nikt nie zgłosił się. W związku z powyższym przewodnicząca zamknęła posiedzenie.


Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                                        Renata Pilawa
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 40/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 20 listopada 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:08.01.2010 11:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:03