Uchwała Nr 548/XLVII/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zmianami), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się " Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok" – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zobowiązuje się Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu do realizacji zadań z zakresu " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok".


2. Jednostką wykonującą zadania Programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 548/XLVII/09 RM L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 10:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:08