Uchwała Nr 547/XLVII/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 478/XLII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1. Zmianie ulega Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubliniec, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 478/XLII/09 z dnia 28 lipca 2009 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 547/XLVII/09 RM L-c z dnia 29.12.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 478/XLII/09 RM L-c z dnia 28.07.2009 roku w sprawie uchwaleniaRegulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze (..)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 10:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:07