Uchwała Nr 546/XLVII/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnić Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr 440/SLV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140, poz. 3508).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 546/XLVII/09 RM Lubliniec z dnia 29.12.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w  L-c do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 09:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:07