UCHWAŁA Nr 540/XLVII/09

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do trzech lat której przedmiotem będzie nieruchomość gruntowa pod garażami blaszanymi położonymi w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczona na km 4 obręb Lubliniec jako działka nr 1922/170 o powierzchni 0,0814 ha, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW 19985 jako własność Miasta Lubliniec .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 540/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:06