Uchwała Nr 538/XLVII/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym gminnej nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż użytkownikom wieczystym Państwu Elżbiecie i Danielowi Pacyna, nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia, zapisanej w ewidencji gruntów jako: działka Nr 2605/175 (działka powstała w wyniku podziału działki 1322/175) karta mapy 4 obręb Lubliniec o pow. 0,0211 ha zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00037799/6. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 509/LVI/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca (Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 86, poz. 2443) teren oznaczony jest symbolem 93 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 538/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym gminnej nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 08:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:05