UCHWAŁA Nr 537/XLVII/ 09


Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami / Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla obszaru śródmieścia i południowej części miasta, zatwierdzonego uchwałami Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006r. oraz nr 151/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w granicach określonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia fragmentu obszaru stanowiącego teren sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w rejonie dawnego basenu miejskiego w Parku Grunwaldzkim

z przeznaczeniem dla funkcji rekreacyjnych i ekspozycyjnych w tym lokalizacji parku rozrywki oraz usług handlu i gastronomii związanych z funkcją podstawową


§ 3.

Ustalenia planu będą obejmować:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 3. zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego

 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty i wskaźniki intensywności zabudowy,

 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

 9. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.)

§ 4.

Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik graficzny -mapa w skali 1:  

2000

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 537/XLVII/ 09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 08:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:05