Uchwała Nr 535/XLVII/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r.


Na podstawie § 4 ust.5 z d.2 i § 7 ust.2 Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala :


§ 1


Uchyla się uchwałę Nr 195/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Szaforz części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 22.


§ 2.


Uchylenie uchwały, o której mowa w § 1 następuje w związku z tym, iż dłużnik nie wywiązał się z jej postanowień. Umarzając 50% należności Rada Miejska określiła, zgodnie z § 4 ust.5 zd.1 uchwały powołanej w podstawie prawnej, termin zapłaty pozostałej części należności do dnia 20.10.2008r. Z dokonanych ustaleń wynika, że w powyższym terminie dłużnik nie dokonał wpłaty, w związku z czym stosownie do postanowień uchwały Nr 568/LXII/06, uchwała o umorzeniu części należności podlega uchyleniu.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 535/XLVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 08:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:03