Uchwała Nr 534/XLVII/09


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. w ramach zadań własnych zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały, w tym z tytułu :

 1. zwiększenia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 78.682 zł (rozdz.75802) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r,

 2. zwiększenia dochodów o kwotę 535.000 zł (tj. do faktycznego wykonania) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (70005),

 3. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.185.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (70005),

 4. zwiększenia wydatków o kwotę 60.000 zł (rozdz.90017), z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego.


§ 2


Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 91/3241/09 z dnia 14 grudnia 2009r. dokonać poniższych zmian w planie zakładu budżetowego oraz zwiększyć o kwotę 60.000 zł dotację celową z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych , w tym na :

 1. modernizację wieży ciśnień 20.000 zł,

 2. modernizację filtrów na basenie 40.000 zł.


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c – zwiększenia

d – plan po zmianach


Dział


Rozdz.


Nazwa


Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody


Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku


Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAa

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

60.000

7.633.050


550.000

-

60.000

610.000


7.500.707

306.240

366.240

7.560.707


6.462.403

254.700

277.740

6.485.443


3.765.300

254.700

-

3.510.600


1.038.304

51.540

88.500

1.075.264


-

-

-

-


150.000

-

-

150.00090017


Zakłady gospodarki komunalneja

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

60.000

7.633.050


550.000

-

60.000

610.000


7.500.707

306.240

366.240

7.560.707


6.462.403

254.700

277.740

6.485.443


3.765.300

254.700

-

3.510.600


1.038.304

51.540

88.500

1.075.264


-

-

-

-


150.000

-

-

150.000RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
a

b

c

d


77.657

-

-

77.6577.573.050

-

60.000

7.633.050


550.000

-

60.000

610.000


7.500.707

306.240

366.240

7.560.707


6.462.403

254.700

277.740

6.485.443


3.765.300

254.700

-

3.510.600


1.038.304

51.540

88.500

1.075.264


-

-

-

-


150.000

-

-

150.000


§ 3


Dokonać zwiększenia przychodów o kwotę 631.318 zł.


§


Nazwa


Plan przed

ZmianąZmniejszenia


Zwiększenia


Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY8.232.044


-


631.318


8.863.362955


Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych2.116.268


-


631.318


2.747.586RAZEM PRZYCHODY
8.232.044


-


631.318


8.863.362§ 4

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:


 • po stronie dochodów 65.588.611,88 zł

 • po stronie wydatków 70.351.973,88 zł

 • deficyt budżetu 4.763.362,00 zł

 • przychody 8.863.362,00 zł

 • rozchody 4.100.000,00 zł


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 534/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 08:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:03