Uchwała Nr 533/XLVII/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r.Nr 123 poz.858) Rada Miejska w Lublińcu po przedłożeniu przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu uchwala, :
§ 1


Zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 533/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 RM w L-c z dnia 30.03.2007 r. w sprawieuchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (..)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 08:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:02