Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2009r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 4 listopada 2009r.Lista obecności w załączeniu.Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Zatwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Kontrola wybranych zarządzeń.

  5. Sprawy bieżące.Ad. 1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne. Obecnych 4 radnych.


Ad. 2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 4 głosów „za”.


Ad 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy stanie 4 głosów „za”.


Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na posiedzeniu będzie kontynuowana kontrola wybranych zarządzeń Burmistrza Miasta, którą komisja rozpoczęła na poprzednim posiedzeniu. Następnie Przewodnicząca rozpoczęła odczytywanie wybranych zarządzeń:


- ZARZĄDZENIE NR 2/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu


Przewodnicząca: wskazała, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nie Rada a Burmistrz ma kompetencje do ustalania regulaminu organizacyjnego urzędu w drodze zarządzenia. Członkowie komisji nie wnieśli do tego punktu żadnych uwag.


- ZARZĄDZENIE NR 4/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca do niektórych czynności w zakresie budżetu Miasta


Przewodnicząca: po zapoznaniu się z treścią zarządzenie stwierdziła, że zarządzenie upoważniające zastępcę burmistrza do niektórych czynności było efektem powołania m. in. sekretarza.


- Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.


Przewodnicząca: po odczytaniu tekstu zarządzenie stwierdziła , że przedmiotem zarządzenia jest oddanie w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,20m2 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na okres 1 roku. Wyjaśniono także, że w myśl umowy użyczenia Komitet ponosi jedynie koszty związane z eksploatacją pomieszczenia.


- Zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.


Przewodnicząca: zapoznała zebranych z treścią dokumentu, w którym stwierdzono , że przedmiotem zarządzenia jest oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 16,49m2 położonego na II piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości na okres 1 roku przy ustaleniu stawki czynszu najmu w wysokości 6,14zł. za 1m2 powierzchni podstawowej lokalu.


- Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.


Przewodnicząca: zaproponowała, aby dokonać analizy poprzednich zarządzeń Burmistrza w przedmiocie sprawy. Po zbadaniu poprzednich zarządzeń w meritum sprawy zamieszczonych na stronach BIP ustalono, że przedmiotowe zarządzenia w zakresie wysokości pobieranych stawek nie ulegają od dłuższego czasu zmianie.


- Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.


Przewodnicząca: zapoznała komisję w treścią zarządzenia , które dotyczyło nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lublińcu, zapisanej w ewidencji gruntów jako własność Pani Agaty Rurarz nieruchomości oznaczonej nr działki o pow. 0,4700 ha. W związku z małą ilością danych w zarządzeniu odnośnie położenia działki członkowie komisji postanowili zaprosić do udziału w obradach naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Daniela Delektę.


- Z A R Z Ą D Z E N I E N R 60/2009 B U R M I S T R Z A M I A S T A

L U B L I Ń C A Z D N I A 5 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu


Przewodnicząca: wyjaśniła , że zgodnie z przepisami Burmistrz jako pracodawca ma kompetencje do ustalania regulaminu pracy.
- Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej na lat 99, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z równoczesną sprzedażą na własność budynków i budowli.


Ustalono, że zgodnie z przepisami Burmistrz ma kompetencje do powołania odrębnej komisji przetargowej na potrzeby danej sprzedaży.


- Zarządzenie nr 75/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania ich wykazu do publicznej wiadomości.


Komisja sprawdziła, że przedmiotem zarządzenia jest wyznaczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, jako miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.


- ZARZĄDZENIE NR 82/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika do realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Ustalono, iż w wyniku zarządzenia dokonano zmiany osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika do realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W miejsce Aleksandry Stachowiak został powołany Mariusz Koziński, oraz że celem zarządzenia jest nie łączenie zbyt wielu funkcji w ręku jednej osoby.


W tej części posiedzenia komisji uczestniczył Daniel Delekta., którego zaproszono w związku z omawianiem zarządzenia nr 51.


Naczelnik Daniel Delekta: oświadczył, że przedmiotowy grunt znajduje się w rejonie ulicy Lisowickiej pomiędzy marketem Biedronka a stacją paliw Orlen. Wyjaśnił , że gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu, gdyż zaproponowana kwota sprzedaży była zbyt wysoka. Przy okazji poinformował, że doszło do realizacji umowy pomiędzy P. Rurarz a kupującym, który następnie odsprzedał grunt podmiotowi, który zamierza w tym miejscu wybudować market handlowy ALDI. Przy każdej w z tych transakcji cena gruntu wzrastała.


Zebrani poprosili, aby naczelnik sprawdził, za jaką cenę i kiedy nastąpiło pierwotne zbycie gruntu na rzecz P. Rurarz.
Naczelnik Daniel Delekta: oświadczył, że musi ustalić szczegółowe informacje dotyczące kolejnych transakcji.


Przewodnicząca: zaproponowała, aby naczelnik na kolejnym posiedzeniu komisji poinformował Radnych o przebiegu transakcji.


Przewodnicząca: zapytała o zarządzenie Burmistrza nr 67, w szczególności o etap oddania terenu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej na lat 99, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z równoczesną sprzedażą na własność budynków i budowli. Przewodnicząca zapytała jakie budynki i budowle zostały sprzedane?

Naczelnik Daniel Delekta: oświadczył, że przetarg już się odbył użytkownikiem

wieczystym została firma „ZET”. Sprzedane budynki i budowle to niecka basenu oraz kiosk handlowy. Nie sprzedano budynku wielorodzinnego.


- ZARZĄDZENIE NR 84/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lublińcu


Przewodnicząca: stwierdziła, że jest to analogiczna sytuacja jak wcześniej omawiana dot. pełnomocnika do spraw alkoholowych.


- Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych


Ustalono, że zgodnie z posiadanymi kompetencjami Burmistrz ma prawo do rozłożenia na raty mniejsze kwoty m. in. takich jak przewiduje niniejsze zarządzenie.


- ZARZĄDZENIE NR 92/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


Przewodnicząca: podniosła, że zgodnie z przepisami Burmistrz jako pracodawca ma kompetencje do ustalania regulaminu wynagrodzeń.


- Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do najmu budynku administracyjnego położonego przy ul. Paderewskiego 5A w Lublińcu na okres do 10 lat do prowadzenia działalności handlowo – usługowej w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.


Zauważono, że zarządzenie dotyczy tzw. małego domku położonego w sąsiedztwie urzędu. Przewodnicząca dodała, że były już rozpatrywane różne propozycje przeznaczenia małego domku.- Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości


Przewodnicząca: podniosła, że zarządzenie dotyczy sprzedaży lokalu usługowego o pow. użytkowej 53,40 m2, składającego się z dwóch pomieszczeń: sali sklepowej i pomieszczenia magazynowego, położony w budynku.

Daniel Delekta wyjaśniła, że nie jest to pierwszy przetarg.


- Zarządzenie nr 115/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lublińcu


Ustalono , że zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, a obowiązek odbycia służby wynika ze zmiany ustawy o pracownikach samorządowych.


- Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Miasta Lublińca Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 9 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.


Przewodnicząca: podniosła, że zarządzenie wiąże się z podejmowaną wcześniej w tej materii uchwałą Rady udzielająca zgody na przeznaczenie do dzierżawy gruntu. Daniel Delekta wyjaśniła, że przetarg obędzie się w grudniu

br.


- Zarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach położonych w Lublińcu.


Przewodnicząca: podniosła, że zarządzenie dotyczy nabycia na rzecz Gminy Lubliniec prawa własności udziałów wynoszących 3/36 części od każdej z niżej wymienionych osób w nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 3.


Po tej części posiedzenia naczelnik Daniel Delekta opuścił pomieszczenie, w którym odbywała się komisja.


Zarządzenie Nr 158 / 2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z krytej pływalni miejskiej


Ustalono, że opłaty za korzystanie z krytej pływalni miejskiej są korzystne dla mieszkańców.


- Zarządzenie Nr 169/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położonej przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.


Przewodnicząca: stwierdziła , że zarządzenie wiąże się z podejmowaną wcześniej w tej materii uchwałą Rady udzielająca zgody na przeznaczenie do dzierżawy gruntu.


- Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 października 2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych oraz pisemnych jak również rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości ( gruntowych, budynkowych, lokalowych) stanowiących własność Gminy Lubliniec.


Stwierdzono, że zgodnie z przepisami Burmistrz ma kompetencje do powołania komisji przetargowej stałej do przeprowadzania przetargów ustnych oraz pisemnych jak również rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości ( gruntowych, budynkowych, lokalowych) stanowiących własność Gminy Lubliniec.


- Zarządzenie Nr 221/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu w obrębie ulicy SOKOŁA.


Przewodnicząca: podniosła, że zarządzenie wiąże się z podejmowaną wcześniej w tej materii uchwałą Rady.


- Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Lublińca Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lublińcu zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 r.


Ustalono, że zarządzenie dotyczy umorzenia Lublinieckiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” w Lublińcu zaległą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3.220,oo zł netto za rok 2009 wraz z odsetkami w wys. 192,67 zł.


Zarządzenie nr 228/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2009r. w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek opłaty planistycznej.


Przewodnicząca: podniosła, że rozłożyć na raty i umorzenia mniejszej kwoty m. in. takich jak przewiduje niniejsze zarządzenie, jest władny Burmistrz.

Ad 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że spraw bieżących nie ustalono.


Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował                                                                         Przewodnicząca Komisji

Tomasz Kucharski                                                                              Maria DmitriewPowrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 listopada 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2009 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż