Protokół Nr 37 /09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 17 listopad 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o stanie sanitarnym miasta Lublińca.

5.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6.     Sprawy bieżące.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 4 radnych.

Ad 2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 4 głosy "za".

Ad 3.

Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji jednogłośnie. Głosowało 4 radnych, oddano 4 głosy „za”.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: wskazał, że posiedzenie komisja będzie prowadzone wspólnie z Komisją ochrony Środowiska. Na dzisiejszej komisji będzie przedstawiana  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o stanie sanitarnym miasta Lublińca. Następnie przywitał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pana Mieczysława Osińskiego i oddał mu głos z prośbą o omówienie tematu.

Inspektor: oświadczył, że z połączonymi komisjami Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska spotyka się co roku w okresie miesiąca maja. Następnie przedłożył radnym pisemną informację o stanie sanitarnym miasta Lublińca. Wskazał, że  generalnie ocenia stan sanitarny miasta lepiej niż w poprzednich latach. Zwrócił uwagę, że zawarte w opracowaniu pisemnym informacje o zachorowaniach różnymi chorobami są na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Dodał, że ujawniono mniejszą liczbę zatruć pokarmowych, co może wskazywać na zdrowsze odżywanie się społeczeństwa oraz dobry skład wody pitnej.

Radny Janusz Kopyciok: zapytał o sytuację w związku z epidemią tzw. świńskiej grypy.    

Inspektor: oświadczył, że faktycznie przechodzimy epidemie wirusa grypy AH1N1 tzw. świńskiej grypy. Ten wirus grypy stanowi połączenie wirusów grypy ludzkiej ptasiej i świńskiej.  Dodał, że to już nie jest epidemia a pandemia. Cały czas zbierane są informacje o nowych zarażeniach. W takiej sytuacji należy zachować środki ostrożności w szczególności unikać skupisk ludności np. imprez masowych.

Radny Janusz Kopycik: zapytał, kto stwierdza zarażenie taka grypą.

Inspektor: oświadczył, że zarażenie powinni  stwierdzać lekarze pierwszego kontaktu i informować o tym właściwe służby. Ponadto prowadzona jest w mediach szeroka akcja informacyjna oraz monitoring Głównego Inspektora  Sanitarnego. Ponadto są dostępne już testy ale okazuje się, że mogą być one niewiarygodne.

Radny Gabriel Podbioł: oświadczył, że siedliskiem zarażeń mogą być również szkoły i przedszkola. Obserwuje się duży stopień absencji uczniów który może być spowodowany obawą przed ewentualnym zainfekowaniem.

Inspektor: wskazał, że nie można dopuścić do paniki, tylko należy zachować zdrowy rozsądek w szczególności zaś minimum środków ostrożności.  Dostępne są już na rynku szczepionki przeciwko świńskiej grypie, ale pojawiają się głosy, że mogą one nie być skuteczne dlatego, że wirus mutuje.

Radny Ryszard Kozok: zapytał o sprawę awarii wodociągu w szczególności, co do konieczności zapewnienia przez gminę wody dla mieszkańców.

Inspektor: wskazał, że woda powinna być dostarczana mieszkańcom w cysternach dostępnych w wyznaczonych punktach. Jednocześnie wskazał, że dostarczona woda winna być każdorazowo przegotowana przed jej spożyciem.

Radny Janusz Kopyciok: zapytał ,czy są jeszcze jakieś inne środki chroniące przed grypą.

Inspektor: oświadczył, że ogólnie profilaktycznie doraźnie chronią wszystkie środki farmakologiczne dostępne w aptekach nawet bez recepty. Dodał, że używa się do ochrony również maseczek ochronnych,  ale ich skuteczny czas ochrony to około 20 minut.

Radny Piotr Półtorak: zapytał o zgony spowodowane świńską grypą oraz sytuacje osób chorych na inne choroby.

Inspektor: oświadczył, że pojawiają się zgony osób zarażonych grypą, ale wszystkie zmarłe osoby były chore przewlekle na inne choroby.  Wniosek jest taki, że przewlekła choroba powoduje obniżenie odporności organizmu co przy zarażeniu grypa może powodować przypadki śmiertelne.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że w związku z pandemią grypy służby obrony cywilnej są postawione w stan gotowości.  

Radny Ryszard Kozok: zapytał o potrzebę przywrócenia  w Lublińcu oddziału zakaźnego w sytuacji wystąpienia pandemii.

Inspektor: temat oddziału zakaźnego w Lublińcu był już wielokrotnie rozważany, ale utrzymanie takiego oddziału jest bardzo kosztowne. W tej sprawie może rozwianiem była by budowa nowego szpitala powiatowego.

Radny Krzysztof Gembała: podał przykład chłopca - członka zespołu Halka, który po pobycie na Ukrainie gdzie jest wiele przypadków zachorowań,  trafił na odział  z objawami grypy. Jakie środki powinny być stosowne w celu ochrony innych pacjentów?

Radny Ryszard Kozok: zapytał o sprawę piaskownic w mieście?

Inspektor: oświadczył, że tak jak podkreślał w latach ubiegłych otwarte i nie zabezpieczone prze zwierzętami piaskownice, winny zniknąć z ternu miasta.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że w Niemczech jest bardzo dużo otwartych piaskownic na placach zabaw.

Inspektor: podniósł, że faktycznie w Niemczech są piaskownice otwarte piaskownice, ale nie ma tyle bezpańsko biegających zwierzaków. Ponadto egzekwowanie sankcji z zanieczyszczanie piaskownic i placów zabaw przez właściwe służby jest bardzo skuteczne.

Radny Zygmunt Anczok: wskazał, że urząd dotował wyjazd Halki na Ukrainę. Zespół Halka powinien odstąpić od tego wyjazdu przy podawanych informacjach o zachorowaniach na grypę na Ukrainie.

Radny Wieńczysław Surma: zapytał Burmistrza o sprawy realizacji inwestycji w naszym mieście.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że trwa budowa ciągu pieszo – rowerowego na Wymyślaczu. Ponadto prowadzone są roboty na drogach Steblowa oraz na ul. Grabowej i Jodłowej. Trwa remont wieży ciśnień przy ul. Kochcickiej. Buduje się boisko wielofunkcyjne przy ul. Wyszyńskiego, jednak firma która prowadzi tą inwestycją ma opóźnienia w jej wykonaniu. Jeżeli dalej będzie się taka sytuacja powtarzała trzeba będzie rozwiązać umowę z nierzetelną firmą i egzekwować należne kary.

Radny Jerzy Orszulak:  zapytał o zły stan nawierzchni ul. Klonowej.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że nawierzchnia ul. Klonowej jest nowa, ale nie spełnia standardów i prawdopodobnie wykonawca będzie musiał frezować i poprawić nawierzchnię ul. Klonowej. Reżim związany z nakładaniem warstw asfaltu oraz jego jakością musi być ściśle przestrzegany. W kontroli przestrzegania tych standardów korzystamy z pomocy  laboratorium firmy „Skanska”

Radny Wieńczysław Surma:  podziękował Burmistrzowi, za budowę i otwarcie trasy śródmiejskiej - alei Solidarności. Następnie wskazał, że w związku z otwarciem alei konieczna jest modernizacja ronda Opolczyka, w zakresie     przebudowy chodnika i odsunięcie przejścia dla pieszych biegnącego od

ul. Opolskiej przez aleje Solidarności do ul. Mickiewicza od ronda, w związku

z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu i przechodniów oraz przebudowa wjazdu na aleje Solidarności z wszystkich kierunków wjazdu w związku z niszczeniem poboczy przez samochody ciężarowe. Radny uważa, że problem tkwi w źle zaprojektowanych i wykonanych kontach wjazdu pojazdów, co potwierdza ostatnie zniszczenie przez wjeżdżający TIR 3 lamp oświetleniowych. Ponadto radny zapytał się o możliwość pozyskania środków unijnych na budowę dróg na Steblowie?

Burmistrz Miasta: oświadczył, że dogi na Steblowie nie spełniają postawionych kryteriów konkursów które aktualnie się toczą, dlatego może być problem z pozyskaniem środków na te drogi.

Radny Wieńczysław Surma: zapytał Inspektora o przypadki skażenia wód w studniach na terenie miasta Lublińca?

Inspektor: oświadczył, że takich przypadków nie odnotowano.

Radny Piotr Półtorak: wskazał, że prawdopodobnie może chodzi radnemu Surmie o skażenie studni na Steblowie w związku z występującymi tam podtopieniami.

Inspektor: oświadczył, że w Lublińcu mamy dobrze rozwinięta sieć wodociągową i mieszkańcy posiadają wodociąg oraz studnię. Jeżeli ktoś korzysta ze studni to raczej na potrzeby gospodarcze np. do podlewania ogrodu. Co do zasady w celu spożycia mieszkańcy korzystają z wody wodociągowej.

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że na Steblowie jest dużo studni, ale trudno powiedzieć którzy mieszkańcy korzystają z tej wody w celach spożywczych.

Radny Wieńczysław Surma: wskazał, że interesuje go również podtapiania i skażenie wody w studniach na skutek wybijania kanalizacji sanitarnej.

Inspektor: oświadczył, że nie ma odnotowanych takich przypadków.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, że należy przeprowadzić kontrolę czystości Potoku steblowskiego, który jest zanieczyszczany przez wpuszczanie do niego ścieków komunalnych pochodzących z prywatnych posesji.  Ponadto radny dodał, że rondo koło Kaflandu jest uszkodzone i wymaga naprawy.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że naprawę ronda ma przeprowadzić firma „Skanska”. Rondo jest  obecnie bardzo obciążone ruchem i dlatego mogły wystąpić tam usterki.

Radny Wieńczysła Surma: podniósł, że należy zabezpieczyć, przebudowę lub zamknięcie skrzyżowania ul. Żeromskiego, ul. Lipskiej Góry z drogą S 11, w związku z występującymi  tam zagrożeniami dla życia i zdrowia, na co wskazują kolizje oraz wypadki śmiertelne, związane z dużą prędkością samochodów i ograniczoną widocznością w tym miejscu.

Radny Ryszard Kozok: podniósł, że na ul. Cichej koło nowobudowanego sklepu i kościoła Św. Mikołaja jest bardzo duże zagrożenie dla pieszych w skutek nieostrożnej jazdy kierowców.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że od 1 grudnia br. będzie zmieniona tam organizacja ruch w związku z czym ten odcinek będzie wyłączony z ruchu pojazdów.

Radny Janusz Kpyciok: podniósł, że zgonie z uzyskanymi informacjami ma być w najbliższym czasie remontowany wiadukt. Radny proponuje aby w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie remontu  wiaduktu wykonać budowę chodnika na ul. Droniowickiej od ul. Rusałki do Droniowiczek.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał o możliwość wykonania wiaduktu na przejazdem kolejowym na ul. Częstochowskiej.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że taka koncepcja pojawił się, ale koszt wykonania takiego wiaduktu to kwota około 30 milionów złotych jak nie więcej.   

 

Radny Jerzy Orszulak: zapytał się o sprawę przedłużenia ścieżek pieszo – rowerowych na przejazdach kolejowych na ul. Częstochowskiej oraz Kokotku.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że spraw jest bardzo trudna z punku widzenia rozmów z PKP. Ponadto na samych terenach przejazdów kolejowych pojawia się różna własność spółek PKP. Może uda się wynegocjować z PKP remont przejazdu na ul. Częstochowskiej.

Przewodniczący komisji: zaproponował przegłosować następujące zgłoszone wnioski o:

1.  Przebudowę ronda Opolczyka w związku z otwarciem alei Solidarności:

-    przebudowę chodnika i odsunięcie przejścia dla pieszych biegnącego od

ul. Opolskiej przez aleje Solidarności do ul. Mickiewicza od ronda, w związku

z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu i przechodniów,

-    przebudowę wjazdu na aleje Solidarności z wszystkich kierunków wjazdu

w związku z niszczeniem poboczy przez samochody ciężarowe,

2.  Zabezpieczenie, przebudowę lub zamknięcie skrzyżowania ul. Żeromskiego, ul. Lipskiej Góry z drogą S 11, w związku z występującymi  tam zagrożeniami dla życia i zdrowia, na co wskazują kolizje oraz wypadki śmiertelne, związane

z dużą prędkością samochodów i ograniczoną widocznością w tym miejscu, 

3.  Wystąpienie o środki zewnętrzne na budowę dróg lokalnych na Steblowie,

4. Budowę chodnika na ul. Droniowickiej od ul. Rusałki do Droniowiczek,

w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie remontu  wiaduktu.

Głosowało 4 radnych.  Oddano 4 głosy „za”.  

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

    Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszej komisji mamy do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii. Następnie dodał, że projekt został wniesiony bez wymaganej opinii zarządu powiatu, ale na prośbę Burmistrza miasta proponuje się poddać go pod głosowanie. Jednocześnie przewodniczący podniósł, że faktycznie głosowana opinii do uchwały będzie warunkowa i dalszy los projektu będzie uzależniony od dostarczenia wymaganego prawem stanowiska zarządu powiatu.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy „za”. 

Ad. Sprawy bieżące.

  Przewodniczący Komisji: oświadczył, że spraw bieżących nie przedstawiono.  

    

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 37 /09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 17 listopada 2009r .
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:22.12.2009 12:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:34