wersja do wydruku Jolanta Bryś 09.12.2009 12:14

ZARZĄDZENIE NR 265/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

           ZARZĄDZENIE  NR   265/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  27 LISTOPADA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art.173 ust. 5 i 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia:

1.       realizowanych w ramach  zadań  własnych  z tytułu:

-      przeznaczenia z rezerwy celowej  kwoty  19.520,00 zł (rozdz. 75818) na zakup usług pozostałych dotyczących wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421),

-      zwiększenia  decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/159/5/09 z dnia 19 listopada 2009r. dochodów  i wydatków o kwotę  581,00 zł (rozdz.85415) przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzadowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - „Wyprawka szkolna”

2.       realizowanych w ramach  zadań  zleconych  z tytułu:

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/520/09 z dnia 13 listopada 2009r. dochodów  i wydatków o kwotę  200,00(rozdz.85213) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/518/09 z dnia 13 listopada 2009r. dochodów  i wydatków o kwotę 935(rozdz.85195) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-         po stronie dochodów        66.159.429,88 zł

-         po stronie  wydatków        70.291.473,88 zł

-         deficyt budżetu                   4.132.044,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 265/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2009 12:14