UCHWAŁA Nr 532/XLVI/09

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 24 listopada 2009 r.


w sprawie


zmiany uchwały nr 462/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu - Kokotku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) i art 285 k. c. Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

paragraf 1 pkt 1 uchwały Nr 462/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009r. otrzymuje brzmienie:


Wyraża się zgodę:

1. na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działkach:

  • nr 415/78 o powierzchni 0,0609 ha z karty mapy 7-2 Rusinowice obręb Kokotek,

  • nr 424/90 o powierzchni 0,0429 ha z karty mapy 7-2 Rusinowice obręb Kokotek,

zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00046940/6 jako własność Gminy Lubliniec, polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5m wzdłuż południowej granicy w/w działek po śladzie obecnej w terenie drogi z nawierzchni bitumicznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości sąsiedniej działki nr 312/79 o pow. 0,1870 ha z karty mapy 7-2 Rusinowice obręb Kokotek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr CZ1L/00036907/0 zgodnie z załącznikiem graficznym.


§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 532/XLVI/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 462/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody (.)..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 09:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:01