Uchwała Nr 531/XLVI/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 listopada 2009 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.Nr 123,poz. 858) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1


Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010- 2012 opracowany przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2


Plan o którym mowa w § 1 jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

zmiana uchwały patrz 778/LIX/2010 z dnia 09-11-2010

zmiana uchwała patrz 33/III/2010 z dnia 11- stycznia -2011

 zmiana uchwały patrz: Uchwała Nr 62/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

zmiana uchwały patrz: uchwała nr 142/XI/2011 z dn.30.08.2011 r.

zmiana uchwały patrz: uchwała Nr 170/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.

zmiana uchwały patrz:  Uchwała Nr 180/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmiana uchwały patrz: uchwała nr 248/XXII/2012 z dnia 27.07.2012 r.

zmiana uchwały patrz:  Uchwała Nr 256/XXIII/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

zmiana uchwały patrz: Uchwała Nr 268/XXVI/2012 z dnia 25 września 2012 r.

zmiana uchwały patrz:uchwała nr 312/XXVIII/2012 z dnia 27.11.2012 r.

zmiana uchwały patrz: uchwała Nr 328/XXIX/z dnia 21 grudnia 2012 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 531/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 09:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:27.12.2012 12:42