Uchwała Nr 529/XLVI/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec Wspólnotom Mieszkaniowym na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony:

1)

oddanie nieruchomości w dzierżawę Wspólnocie Mieszkaniowej na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony następuje w trybie bezprzetargowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a)

przedmiot umowy dzierżawy ma stanowić nieruchomość gruntowa lub jej część, bezpośrednio przyległa do zabudowanych nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, bądź położona w ich sąsiedztwie,

b)

przekazanie nieruchomości w dzierżawę następuje z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe tj. polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, na miejsca gromadzenia odpadów stałych, podwórka, piaskownice, place zabaw, zieleńce, trawniki, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe wykorzystywane przez użytkowników nieruchomości itp.,

2)

w przypadku zainteresowania gruntem gminnym przez więcej niż jedną Wspólnotę Mieszkaniową, oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony może następować w trybie bezprzetargowym wspólnie na rzecz tych podmiotów.

§ 2. Określa się następujące zasady zawierania kolejnych umów dzierżawy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy:

1)

zawieranie kolejnych umów dzierżawy może nastąpić w trybie bezprzetargowym, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość i pod warunkiem zachowania dotychczasowego, wynikającego z poprzednio zawartej umowy dzierżawy, przeznaczenia nieruchomości;

2)

zawarcie kolejnej umowy, o której mowa w pkt l, następuje na czas określony do lat trzech;

3)

w przypadku zainteresowania dzierżawą tej samej nieruchomości przez inne podmioty oprócz dotychczasowego dzierżawcy, oddanie nieruchomości w dzierżawę następuje w drodze przetargu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 

patrz- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZROCZE

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 529/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:59